Свивки при плетене с две игли

Свивки при плетене с две игли

Често пъти при плетенето се налага да се намали броят на бримките, било за да се оформи една дреха, или за да се запази фи¬гурата на някой мотив и пр. В такива случаи си служим със свивки.
И свивките, както и наддавките се делят на единични и двойни.

Единични свивки

Единични свивки върху лицевата страна на плетката

Единични свивки върху лицевата странаЕдинични свивки, наклонени наляво (фиг. 1-33). Прехвърля се една бримка от лявата върху дясната игла, без да се плете. След­ващата бримка от лявата игла се изплита на лице. С помощта на лявата игла първата бримка се нанизва върху втората, без да се плете.

При горния начин свитата бримка обик­новено става по-голяма. За да се избегне това, свивката трябва да се направи по след­ния начин. Прехвърлят се две бримки от ля­вата игла върху дясната, без да се плетат (фиг. 1-34), прави се една наметка и тези две бримки се свиват върху наметката.

Най-обикновеният начин за свиване на две бримки е да се вземат заедно (фиг. I-35) При този начин обаче те лесно се обръщат и дават релеф, който при известни плетки не бива да личи.

Единични свивки наклонени надясно (фиг. 1-36). За да се получи такава свивка, вземат се две бримки заедно, като с дясната игла се мушка отляво надясно най-напред във втората бримка, после в първата, след което и двете бримки се изплитат наведнъж лицево.

Единични свивки върху опаковата страна на плетката

Единични свивки върху опаката странаЕдинични свивки, наклонени наляво (фиг. 1-37). С лявата игла се взема последната из­плетена бримка от дясната игла и се про­вира през първата бримка от лявата игла. Получената нова бримка се прехвърля върху дясната игла.

Единични свивки, наклонени надясно (фиг. 1-38). Вземат се две бримки с дясната игла, която се вкарва най-напред в първата, след това във втората бримка и двете се изплитат заедно на опако.

Двойни свивки

Двойни свивкиДвойните свивки се отличават от единич­ните по това, че при тях се свиват по две бримки наведнъж. Двойните свивки се упо­требяват при дантелени, ажурени и други плетки, както и за образуване на ъгли. Избо­рът на различните начини на свиване става с оглед на декоративните ефекти, които же­лаем да получим при дадена плетка.

Двойни свивки  върху  лицевата  страна на плетката

Двойни свивки наклонени наляво (фиг. 1-39). Изплитат се три бримки заедно лицево, като се вземат отзад. Това става по следния начин. С дясната игла се мушка от дясно на ляво най-напред в първата, след това във втората и най-после в третата бримка, след което и трите бримки се изплитат заедно. Това е известната тройна свивка (въпреки че се изгубват две бримки).

На фиг. 1-40 е показана друг вид свивка, наклонена наляво. Прехвърля се една бримка от лявата игла върху дясната, без да се пле­те. Следващите две бримки се изплитат за­едно на лице. След това с помощта на ля­вата игла прехвърлената на дясната игла бримка се взема и се изплита върху брим­ката, която се е получила от двете свити бримки. Тази бримка образува оста на тази двойна свивка.

Двойни свивки, наклонени надясно (фиг. 1-41). Изплитат се три бримки заедно лицево, като се вземат отпред. Това става по след­ния начин. Дясната игла се вкарва от ляво на дясно най-напред в третата бримка, след това във втората и най-после в първата, след което и трите бримки се изплитат заедно.

Друга свивка, наклонена надясно, е пока­зана на фиг. 1-42. Една бримка се прехвърля от лявата игла върху дясната. Следващата, средната бримка се изплита на лице. Върху нея се нанизва прехвърлената бримка. Полу­чената бримка се взема на лявата игла, свива се върху нея от ляво на дясно следващата бримка от лявата игла и изплетената бримка се прехвърля върху дясната игла.

Двойна свивка във вертикална посока. Този начин е показан на фиг. 1-43. Прехвър­лят се, но без да се изплитат, две бримки заедно на дясната игла, като с дясната игла се мушка най-напред във втората, след това в първата бримка.

Двойни свивки върху опаковата страна на плетката

Двойни свивки, наклонени наляво (фиг. 1-44). Плетат се две бримки заедно на опако. Получената бримка е средната бримка, която се взема отново върху лявата игла и върху която се свива отгоре с помощта на дясната игла следващата бримка.

Двойни свивки 1Двойни свивки, наклонени надясно (фиг. 1-45). Прехвърля се една бримка на опако от лявата игла върху дясната, без да се плете. Следващите две бримки от лявата игла се плетат заедно на опако, след което прехвърле­ната бримка се нанизва върху свитите бримки.

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Плетене на илици, деколтета и яки

Плетене на илици, деколтета и яки

Илици Когато плетем дреха, която трябва да се закопчава, на определените места за закопчаване плетката не се прорязва, а се изплитат илици....

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

Когато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват еди...

Плетене на ъгли с две игли

Плетене на ъгли с две игли

Правилното изплитане на ъгли е много важно за красивото оформяване на дрехата. Ето защо е необходимо да се усвоят и по-важните начини за пле...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

30.05.2012

Обновено
Обновено

30.05.2012

Прочетено
Прочетено

20981

Нередност Докладвай за нередност
4 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия