Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

НаддавкиКогато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват единични и двойни.

Единични наддавки

Към единичните наддавки спадат обикно¬вената единична наддавка, наддавката чрез повдигната бримка, вметнатата наддавка и наддавката чрез наметка.
Единични наддавкиОбикновена единична наддавка. Показа¬ната на фиг. 1-18 обикновена единична наддавка е дадена в лицева плетка и се плете по следния начин. Изплита се една бримка на лице, без да се изпуска от Единични наддавки 1лявата игла. Поставя се конецът отпред и се вкарва иглата още веднъж в същата бримка, само че този път бримката се изплита на опако, след което конецът отново се поставя отзад, за да се продължи плетката.
Когато тези наддавки трябва да се правят от двете страни на плетката (фиг 1-19), оставят се по две бримки от всяка страна и наддавката се прави в третата бримка от започ¬ването и в третата бримка преди свършването на реда. По този начин се получава симетрично наддаване на бримките.
Друг начин за обикновено единично наддаване е показан на фиг. 1-20. Бримката се изплита на лице, след което, без да се изпусне от иглата, се изплита още веднъж на лице, но този път се взема отзад. Кръстосването на конеца образува една линия, чийто декоративен ефект може да бъде използуван при плетенето.

Наддавка чрез повдигната бримка. Тази наддавка се получава по следния начин. Пле­те се откъм лицевата страна. Върхът на дясната игла се вкарва в главата на брим­ката от долния ред (фиг. 1-21), над която се намира бримката от редовния (горния) ред. Плете се като редовна бримка, след което се изплита следващата по ред бримка на лице. По този начин наддавката се прави от дясната страна на бримката. За да се направи над­давката от лявата страна на бримката, по­стъпва се по същия начин, но с тази разлика, че най-напред се изплита бримката от реда, който се плете, и тогава върхът на иглата се вкарва в главата на бримката, която се намира на долния ред точно под горната бримка. По този начин наддавката се прави от лявата страна на бримката.

И тук симетрията при наддавките се полу­чава (фиг. 1-22), като се наддава едновременно от двете страни пред третата бримка от започ­ването и след третата бримка преди свършва­нето на реда.

Друг начин за наддавка чрез повдигната бримка е даден на фиг. 1-23. В този случай, като се плете откъм лицевата страна, най-напред се изплита една лицева бримка от долния ред, след което се изплита също на лице бримката, която се намира над тази бримка от горния (редовния) ред. Така изпле­тените две бримки се прехвърлят от лявата на дясната игла.

Вметната наддавка. Тази наддавка се получава по следния начин (фиг. 1-24). С ля­вата игла се повдига хоризонталният конец, който свързва двете бримки, след което с дясната игла се изплита една бримка на лице, като се мушка в този конец отзад. По този начин бримката се кръстосва и не се обра­зува дупчица. Симетрията и при тази над­давка, както и при всички останали наддавки, се получава, като се наддава след третата бримка от започването на реда откъм лице­вата страна и пред третата бримка преди свършването на реда.

Единични наддавки 2Наддавка чрез наметка. Тази наддавка (фиг. 1-25) се употребява най-често при пле­тене на дантелени плетки, детски дрешки във форма на реглан и др. Тя се състои от наметка, която образува допълнителна брим­ка и в следващия ред се плете като редовна бримка.

На фиг. 1-26 е показан ефектът, който се получава, когато наддавките се правят симе­трично.

Двойни надбавки

Двойните наддавки почиват на същия прин­цип, както и единичните наддавки. Обикно­вено те се разделят от една лицева брим­ка, която образува оста на двойната над­давка. Има няколко начина на двойно над­даване.

Двойна наддавка върху три бримки. На мястото, където искаме да направим такава наддавка (фиг. 1-27), се оставят три бримки. От първата бримка се изплитат две брим­ки — една на лице, една на опако. Втората, (средната) бримка се изплита на лице и обра­зува оста на наддавката. Третата бримка се плете като първата — веднъж на лице, вед­нъж на опако. В следващия ред всички бримки се плетат на опако. Наддавките се правят винаги в бримката, която предхожда сред­ната (осовата) бримка, и в тази, която идва след нея.

Двойни наддавкиДруг начин за образуване на двойна над-давка върху три бримки е показан на фиг 1-28. Тя се получава, като първата бримка се плете най-напред на лице, след което същата брим­ка се изплита повторно, като се взема"отзад. Средната бримка се плете на лице. Третата бримка се плете като първата. На следния ред всички бримки се плетат на опако. Над­давките се правят винаги в бримката, която предхожда средната бримка, и в тази, която идва след нея.

Наддавка с бримка повдигната в долния ред. Изплита се най-напред една бримка на лице, като дясната игла се вкарва в главата на бримката от долния ред (фиг. 1-29), която се намира под средната бримка. Средната бримка се плете на лице, като се вземе от­зад, за да се избегне образуването на дупчица. След това се изплита отново една лицева бримка, като се мушка с иглата в главата на същата бримка от дол­ния ред.

Друг начин за образуване на двойна над­давка с бримка, повдигната от долния ред, е показан на фиг. 1-30. Наддавката се прави също върху три бримки, средната от които образува оста на наддавката. Самата наддав­ка се прави, като бримката пред средната (осовата) бримка се изплита на лице, без да се изпуска от лявата игла. След това се из­плита бримката от долния ред и тогава двете бримки се изпускат заедно от лявата игла и се прехвърлят върху дясната. Средната бримка се плете на лице, а следващата брим­ка третата се плете по същия начин, както и първата, само че най-напред се изпли­та бримката от долния ред, а след това от горния.

Вметната двойна наддавкаВметната двойна наддавка. Тази над­давка се образува също около една цен­трална бримка. Под хоризонталния конец, който съединява двете бримки, се вкарва дясната игла и се изважда бримка отляво и отдясно на централната бримка (фиг. 1-31). И трите бримки се плетат на лице.

Двойна наддавка чрез ажур. Тази над­давка се получава, като около централната бримка, определена за ос на наддавката, се прави по една наметка пред и след централ­ната бримка (фиг. 1-32). Всички бримки от следващия ред, включително й наметките, се изплитат на опако.

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Свивки при плетене с две игли

Свивки при плетене с две игли

Често пъти при плетенето се налага да се намали броят на бримките, било за да се оформи една дреха, или за да се запази фи¬гурата на някой м...

Плетене на ъгли с две игли

Плетене на ъгли с две игли

Правилното изплитане на ъгли е много важно за красивото оформяване на дрехата. Ето защо е необходимо да се усвоят и по-важните начини за пле...

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища За да се получи добре оформена и чисто изработена дреха, трябва много да се внимава страничните ръбове на плетивото да не...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

30.05.2012

Обновено
Обновено

30.05.2012

Прочетено
Прочетено

12311

Нередност Докладвай за нередност
3 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия