Плетене на ъгли с две игли

Плетене на ъгли с две игли

Плетене на ъглиПравилното изплитане на ъгли е много важно за красивото оформяване на дрехата. Ето защо е необходимо да се усвоят и по-важните начини за плетене на ъгли.
Ъгъл, плетен в една посока (фиг. 1-46). Когато искаме да получим такъв ъгъл, който се плете в жартиерна или в някоя друга плет­ка, различна от основната, трябва да се спаз­ва вертикалната ивица да бъде равна по раз­мер на хоризонталната. В случай че такъв ъгъл се плете в жартиерна плетка, както е на снимката, обикновено броят на бримките на вертикалната ивица е равен на броя на редовете на хоризонталната ивица.

Ъгъл, плетен в диагонал (фиг. 1-47). Вър­ху пет бримки, средната от които образува центъра на ъгъла, се плете откъм лицевата страна по следния начин: две бримки заедно, взети отзад, една бримка на лице, две бримки заедно, взети пак отзад. Всички останали бримки откъм опаковата страна на плетката се плетат на лице, за да се получи жартиерна плетка, с изключение на средната бримка, която се плете на опако, за да се получи откъм ли­цевата страна лицева бримка.

Ъгъл с ажурен диагонал (фиг. 1-48). Този ъгъл се получава, като върху пет бримки, средната от които образува центъра на ъгъ­ла, се плете по следния начин: две бримки, се изплитат заедно, взети отзад, прави се една наметка, една бримка се изплита на лице, пра­ви се една наметка, две бримки се изплитат заедно, взети отзад. Всички бримки откъм опаковата страна се плетат на лице, за да се получи жартиерна плетка, а петте бримки, кои­то образуват ъгъла, се плетат, както следва: първите две бримки заедно на лице (брим­ката и наметката), една бримка на опако и другите две бримки пак заедно (наметката и бримката). Така се плете, докато се получи желаната големина на дадения ъгъл.

Плетене на ъгли 1Ъгъл, заплетен откъм вътрешната му страна (фиг. 1-49). Този ъгъл се плете от вътре на вън и се получава, като около три средни бримки, които образуват средата на ъгъла, се правят от двете страни наддавки на всеки лицев ред. На фигурата е показан такъв ъгъл, за образуването на който се взе­мат 11 бримки, и откъм лицевата страна се плете, както следва:

1-ви ред — 4 бримки се плетат на лице, 1 бримка се измъква, като се мушка с игла­та в главата на бримката, която се намира на долния ред под следващата' бримка, 3 бримки се плетат на лице, които образуват центъра на ъгъла, 1 бримка се измъква, като се мушка с иглата в главата на бримката от долния ред, която се намира под третата бримка от последните 3 лицеви бримки, и 4 бримки се изплитат на лице. Така завършва първият ред.

2-ри ред — всички бримки се плетат на опако.

3-и ред — 5 бримки се плетат на лице, 1 бримка се измъква, като се мушка с игла­та в главата на бримката, която се намира на долния ред под следващата бримка, 3 бримки се плетат на лице, 1 бримка се измъква, като се мушка с иглата в главата на бримката от долния ред, която се намира под третата бримка от последните три лицеви бримки, и 5 бримки се изплитат на лице.

4-и ред — всички бримки се плетат на опако.

Така се плете, докато се получи исканата ширина и височина на ъгъла.

Ажурен ъгъл, започнат от вътрешната страна (фиг. 1-50). Този ъгъл се получава, като около една централна лицева бримка от двете й страни се правят наддавки с по една бримка от всяка страна. На снимката е пока­зан ъгъл, за образуването на който са взети 11 бримки, средната от които е центърът на самия ъгъл. Плете се по следния начин:

1-ви ред — 5 бримки се плетат на лице, прави се една наддавка, като се мушка с иглата под хоризонталния конец от долния ред, съединяващ 5-та и 6-та бримка, при което се получава дупчица, 1 бримка се плете на лице, отново се прави 1 наддавка, която се измъква по същия начин от долния ред както предидущата наддавка, и 5 бримки се изпли­тат лицево.

2-ри ред всички бримки, включително и наддавките, се плетат на опако.

3-и ред — 6 бримки се плетат на лице, прави се 1 наддавка по горния начин, 1 брим­ка се плете на лице, 1 наддавка, 6 бримки се плетат на лице.

Така се продължава, докато се получи желаната височина на ъгъла.

Плетене на ъгли 2Обърнат ажурен ъгъл (фиг. 1-51 и 1-52). Този ъгъл се работи по ширината на бордю­ра, например върху 12 бримки. Плете се по следния начин:

1-ри ред —12 бримки се плетат на лице.

2-ри ред — 11 бримки се плетат на опако, 1 бримка, неизплетена, остава да чака.

3-и ред — изплитат се останалите 11 брим­ки на лице.

4-и ред — 10 бримки се плетат на опако, като 2 бримки остават да чакат. Продължа­ва се по този начин, като на всеки след­ващ ред остава по една бримка повече да чака. По този начин се плетат 20 реда. В този момент има 10 бримки, които чакат вър­ху иглата.

21-ри ред — 3 бримки се изплитат на опако.

22-ри ред — 3 бримки се изплитат на лице.

23-и ред — 4 бримки се изплитат на опако.

24-и ред — 4 бримки се изплитат на лице.

25-и ред — 5 бримки се изплитат на опако.

26-и ред — 5 бримки се изплитат на лице в т. н. Плете се така, като на всеки след­ващ опаков ред се взема по една бримка по­вече, докато се получат отново 12-те бримки, колкото бяха при започването.

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Плетене на илици, деколтета и яки

Плетене на илици, деколтета и яки

Илици Когато плетем дреха, която трябва да се закопчава, на определените места за закопчаване плетката не се прорязва, а се изплитат илици....

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

Когато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват еди...

Свивки при плетене с две игли

Свивки при плетене с две игли

Често пъти при плетенето се налага да се намали броят на бримките, било за да се оформи една дреха, или за да се запази фи¬гурата на някой м...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

30.05.2012

Обновено
Обновено

30.05.2012

Прочетено
Прочетено

8565

Нередност Докладвай за нередност
3 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия