Плетене на илици, деколтета и яки

Плетене на илици, деколтета и яки

Илици

ИлициКогато плетем дреха, която трябва да се закопчава, на определените места за закопчаване плетката не се прорязва, а се изплитат илици. Илиците се правят по следните начини. Илик за малки копчета (фиг. 1-79). Малък илик се образува, като откъм лицевата страна на плетката на желаното място се прави на¬метка и веднага след това свивка, т. е. из¬плитат се две бримки заедно. В опаковия ред на плетката наметката се изплита като бримка. По този начин се получава дупчица, която, за да бъде по-здрава, се обримчва с игла за шев. Така се получават илици за малки коп­чета, които се плетат предимно при детски дрехи, тънки дамски блузи и други.

Хоризонтален иликХоризонтален илик (фиг. 1-80). На мястото, където трябва да се изплете такъв илик, откъм лицевата страна се свиват от 3 до 5 бримки според това, каква ширина на илика желаем да получим. На следния ред откъм опаковата страна се нанизват на иглата на същото място толкова бримки, колкото сме свили в предходния ред, както е показано на фиг. 1-80. Трябва да се внимава илиците да бъ­дат разположени на еднакви разстояния един от друг. Когато плетем илици на дамска или мъжка жилетка, обикновено те се разполагат през 7—8 см един от друг. За детски дрешки те се поставят на разстояние по 5 см един от друг. Ако илиците се правят в бордюра на жилетката, те трябва да започнат най-малко, след 3—4 бримки от ръба на бордюра. В про­тивен случай те се разтеглят и бързо се късат.

Вертикален иликВертикален илик (фиг. 1-81). От мястото, където трябва да бъде направен иликът, бримките се разделят на две. От едната страна на илика бримките се оставят да чакат, т. е. не се плетат. От другата страна се из­плитат толкова реда, колкото е необходимо, за да се получи желаната дължина на илика, като сега тези бримки се оставят да чакат. Вземат се оставените бримки от първата страна и с тях се плетат толкова реда, кол­кото са изплетените вече от другата страна, за да се получи еднакъв брой редове от двете страни. След това бримките от двете страни се съединяват и иликът се завършва.

След изплитането на всички илици те се обримчват с игла за шев, за да станат по-здрави.

Плетене на деколтета

ДеколтеКръгло деколте (фиг, 1-82). Когато се плете пуловер или блуза с кръгло деколте, първото условие е да следваме точно крой­ката, като по дадената форма изчисляваме колко бримки трябва да се свият в средата наведнъж и колко от двете страни постепенно.

Деколтето на предницата обикновено се прави, след като гърбът е изплетен. То се започва на дълбочина 8—9 см за дамски и мъжки пуловери или блузи, мерено от врат­ната извивка на гърба надолу, и 5—6 см — за детски дрехи.

За да се получи закръгленост на декол­тето, свиват се на един ред 10—16 бримки в зависимост от дебелината на вълнената прежда, т. е.,ако преждата е по-дебела, свива се по-малък брой бримки и обратно. За да се получи по-чисто изплетено бие, добре е

По същия начин завършваме и другата страна. След като са сглобени предницата и гърбът, нанизват се бримки за завършване на деколтето (бие в ластична или жартиерна плетка). Бримките се нанизват откъм лицевата страна. При дамските блузи те започват от разреза на гърба, а за мъжките пуловери обикновено на лявото рамо се оставя отвор.
средните бримки да се сложат на спомага­телна игла, а не да се свиват и чак после, когато се плете бието, да се нанижат. След като средните бримки са взети, плетката се разделя на две части и всяка част се завър­шва поотделно. Откъм страната на деколтето се правят свивки на всеки лицев ред, като най-напред се свиват 3 бримки наведнъж, след това два пъти по 2 бримки и най-сетне по 1 бримка, докато се получи избраната форма на деколтето и желаната ширина на рамото. Когато достигнем ширината на рамото, а нямаме още дълбочината на деколтето, плете се право нагоре, без да се свива, до­като се получи желаната дълбочина.

Броят на бримките за бието е различен и зависи от дебелината на преждата, с която се плете, и от големината на кройката. Обик­новено броят на бримките се движи от 120 до 130. Бието се плете с по-тънки игли № 2 или № 2 1/2 в ластична плетка. Обикновено бието има ширина 2 1/2 см и достига най-много до 4 см.

За да получим еластичен край на деколте­то, последните бримки трябва да се затварят, както следва: опаковата бримка — на опако, лицевата бримка — на лице, а не да се за­вършва само в лицева или само в опакова плетка.

Остро и квадратно деколтеОстро деколте (фиг. 1-83). При мъжки пуловери с ръкави или без ръкави обикновено се прави остро деколте. За да се оформи такова деколте, постъпваме по следния начин. Деколтето се започва наравно със свивките за ръкавната извивка или най-много 1 1/2 см след тях, ако искаме деколтето да стане по-затворено. От мястото, откъдето започва деколтето, плетивото се разделя на две равни части, като се оставя една централна бримка, и всяка част се плете поотделно. От централ­ната бримка нагоре започва оформяването на деколтето, като през три реда на четвър­тия се свива откъм лицевата страна по една бримка. Това продължава, докато се получи определената ширина на рамото. След това се плете право нагоре, докато се получи дължината на самия пуловер. Така се за­вършва първата половина на пуловера. Вто­рата половина се изплита по същия начин както първата, само че се плете в обратна посока. Такова деколте се завършва с ла­стично бие.

Щом гърбът и предниците са готови, те се изглаждат добре, след което дясното рамо се зашива, а лявото се оставя отворено. От лявото рамо откъм лицевата страна на пред­ницата се нанизват от дясно на ляво бримките за бордюра, който се плете в ластична плетка най-много до 3 см ширина. За да се получи заостреният връх, в средата на деколтето се оставя една централна бримка. От двете страни на тази бримка на всеки лицев ред се свива по една бримка. След като се изплете ластичният бордюр с ширина около 2—3 см, всички бримки се затварят в един ред, като се спазва същата последователност, т. е. лицевата бримка да се затвори на лице, а опаковата— на опако.Квадратно деколте (фиг. 1-84). За да се изплете хубаво квадратно деколте, трябва да вложим голямо старание при оформяването на ъглите. На фиг. 1-84 е показано едно добре изплетено квадратно деколте. След като се достигне височината, от  която трябва да започне деколтето, в средата се оставят тол­кова бримки, колкото са нужни за желаната ширина на деколтето. Всяка страна се завър­шва поотделно, като се плете право нагоре без свивки. Когато и двете страни са завър­шени, нанизват се бримки за бордюра (бието).

За да се получи добре изплетено квадратно деколте, важно е преди изплитането на първия ред бримки те да се пресметнат така, че средната бримка на всеки ъгъл да бъде лицева. Като се плете така 2—4 см, бието се завършва. За да се получи еластично бие, завършващите бримки се за­тварят по начина, по който са плетени, т. е. лицевата бримка се затваря на лице, а опа­ковата — на опако.

ЯкиЗаден отвор на блуза (фиг. 1-85 и 1-86). Когато плетем блуза, предницата на Яка 1която се изплита изцяло, необходимо е на гърба да се направи отвор от 12 до 14 см дължина, смя­тано от вратната извивка надолу. След като се достигне желаната височина, на която трябва да започне отворът, плетката се раз­деля на две части, т..е. намира се средата и се плете само едната половина, а откъм страната на отвора се плете едновременно бордюрът обикновено от 6 бримки, като три от бримките се вземат от другата половина. Бордюрът се плете в жартиерна, ластична или оризова плетка, която продължава до вратната извивка. Щом се завърши едната половина, другата половина се нанизва, като откъм страната на отвора 6-те бримки се изваждат от вътрешната (опаковата) страна под първия бордюр така, че единият бордюр да покрива другия, както е показано на фиг. 1-85 и 1-86. 

Плетене на яки

Дамска шал-яка. Плете се с игли № 2 1/2 и двойка вълна. Нанизват се на иглите 130 бримки и се плетат 10 реда в ластична плетка (двойно превит ластик). След това от двата края едновременно не се изплитат последова­телно на всеки втори ред: девет пъти по 4 бримки и три пъти по 3 бримки. Останалите бримки се завършват наведнъж.

Яки 2Яка в ластична плетка   (фиг.  1-87). Плете се с игли № 2 1/2 и двойка прежда. Тази яка се започва от външната страна, като върху иглите се нанизват 170 бримки. Плете се в двойно превит ластик, описан в ч. II „Видове плетки". От двете страни се отбро­яват по 26 бримки, като 26-та бримка става централна бримка, от двете страни на която се правят свивки на всеки лицев ред, както при плетене на ъгли. Плете се по този начин, докато се получи желаната ширина на яката. Останалите бримки се завършват наведнъж.За по-големи яки бримките съответно се увеличават.

Кръгла якаКръгла яка (фиг. 1-88), Плете се с игли № 3 и двойка прежда. Започва се от вътреш­ната страна, като на иглите се нанизват 90 бримки. Плетат се 10 реда в лицева плетка, след което от двете страни на всеки ред се свива по 1 бримка седем пъти. Налавят се от двете страни нови бримки и се плетат 4 ръбчета жартиер. По този начин се получа­ва бордюрче в жартиерна плетка по цяла­та яка.

Категории

Хоби, Плетиво

Коментари за Плетене на илици, деколтета и яки

 1. 1.

  mnogo hubavi modeli imate

 2. 2.

  mowe li nqkoi da pokawe kak se zavr6va ma6inno na dekilte na polover.

 3. 3.

  Много хубави препоръки давате бих искала да но бих искала да дадете някои нови уроци по плетене например как се плете триъгълен шал триъгълен шал

 4. 4.

  az pleta no neznam ako prednata has na eleka e 90 br kolko trqbva da e garba

 5. 5.

  може ли да ми обясните как да изплета остра яка за дамска жилетка

 6. 6.

  питам за лока деколте

 7. 7.

  Бихте ли качили повече снимки с различните етапи при плетени на яки различни модели, ръкави различни модели!

 8. 8.

  Как да направя остро деколте на пуловер тунизийска плетка

Подобни статии

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална посока Такива диагонални цветни райета (фиг. 1-92) се употребяват при плетене на пуловери най-често с остри деко...

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

Когато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват еди...

Свивки при плетене с две игли

Свивки при плетене с две игли

Често пъти при плетенето се налага да се намали броят на бримките, било за да се оформи една дреха, или за да се запази фи¬гурата на някой м...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

64422

Нередност Докладвай за нередност
18 харесват, 3 не харесват
Публикувай статия