Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

БримкаКакто видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат бримки. Всяка бримка има форма на знака V и се състои от горен край, наречен глава на бримката, и от две странични стълбчета, които се наричат ляво и дясно стълбче или преден и заден конец на брим¬ката (фиг. 1-8).

Различаваме два вида основни бримки: 1) лицеви бримки и 2) опакови бримки.

Лицеви бримки

Лицевата бримка е най-обикновената брим­ка и служи за основа на всички плетки. Тя се образува главно по следните два на­чина.

Лицева бримка първи начинІ-ви начин. Върху лявата игла е направено първоначалното заплитане, т. е. бримките са нанизани върху нея и конецът е поставен зад иглата. Върхът на дясната игла се вкарва в средата на първата бримка, конецът зад иглата се поема, като се намята върху дяс­ната игла и се изважда нова бримка (фиг. 1-9 а). Бримката от лявата игла се изпуска, а ново­образуваната остава върху дясната игла. По този начин се получава първата бримка, из­плетена на лице. За всяка следваща бримка горните движения се повтарят. Така се плете, докато всички бримки от лявата игла се пре­хвърлят върху дясната. Изплетените по този начин бримки образуват изплетен в лицева плетка ред.

Този начин на плетене на лицевата бримка съответствува на първия начин на плетене на опаковата бримка, който се описва по-долу.

Лицеви и опакови бримкиІІ-ри начин. При този начин на плетене на лицевата бримка конецът от показалеца се намира пак отзад, но с тази разлика, че сега върхът на дясната игла се вкарва отпред в предния конец на бримката от лявата игла, а конецът от показалеца се поема от дясната игла, като минава под нея, и се изважда бримка (фиг. (1-9б). Този начин на изплитане на лицевата бримка съответства на втория начин на изплитане на опаковата бримка.

Опакови бримки

І-ви начин. За да се образува бримка, изпле­тена на опако, се постъпва по следния начин. Върху лявата игла се нанизват необходимите бримки. Конецът, с който ще се плете, се на­мира пред иглата. Върхът на дясната игла се вкарва отзад в първата бримка, конецът пред иглата се поема, като минава под дяс­ната игла, и се изважда бримка (фиг. 1-10а). Изпуска се бримката от лявата игла и ново­образуваната бримка остава върху дясната игла. По този начин се получава първата бримка, изплетена на опако. За всяка след­ваща бримка горните движения се повтарят. Плете се така, докато всичките бримки, на­низани на лявата игла, се прехвърлят върху дясната. Изплетените по този начин бримки образуват един ред, изплетен в опакова плетка.

Този начин съответствуа на първия начин на изплитане на лицева бримка.

ІІ-ри начин. При този начин на плетене на опакова бримка конецът се намира пак пред иглата, но с тази разлика, че сега върхът на дясната игла се вкарва в предния конец на бримката отдолу, а конецът от показалеца се поема от нея, като минава над иглата, и се изважда бримка (фиг. 1-10а). Този начин на изплитане на опакова бримка съответствува на втория начин на изплитане на лицева брим­ка, описан по-горе.

Много често описаните по-горе начини на изплитане на лицева и опакова бримка се смесват, вследствие на което се получава неравномерна плетка. Ето защо изплитане на лицева бримка по първия начин трябва да се редува с изплитане на опакова бримка по първия начин, а изплитане на лицева бримка по втория начин — с изплитане на опакова бримка по втория начин.

Други видове бримки

Изпуснати бримки

За да получим изпусната бримка (фиг. 1-11), трябва да се направи допълнителна бримка, която се изважда от конеца между

двете бримки в мястото, откъдето изпусна­тата бримка трябва да почне. След като се изплетат няколко реда, наддадената бримка от лявата игла се изпуска и не се поема от дясната. Изпуснатата по този начин бримка се разплита до мястото, откъдето е надда­дена, и образува ажур, който дава декора­тивен ефект.

Кръстосани бримки

Други видове бримкиУдължени бримкиКръстосана бримка от ляво на дясно върху лицевата страна на плетката (фиг. 1-12). Върхът на дясната игла се вкарва от­зад във втората бримка от бримките на ля­вата игла, като иглата минава зад първата бримка, а втората бримка се изплита в ли­цева плетка. Изплита се и първата бримка в лицева плетка, след което двете бримки се разхлабват и се прехвърлят от лявата върху дясната игла.

Кръстосани бримки от ляво надясно вър­ху опаковата страна на плетката (фиг. 1-13). Първите две бримки, без да се плетат, се прехвърлят от лявата игла върху дясната, кръстосват се, като втората минава пред пър­вата, поемат се отново от лявата игла и се изплитат на опако. По този начин се полу­чава кръстосването на тия две бримки.

Кръстосани бримки от дясно на ляво вър­ху лицевата страна на плетката (фиг. 1-14). Върхът на дясната игла се мушка от­пред във втората бримка от бримките, нани­зани върху лявата игла, като се минава пред първата бримка, изплита се втората бримка на лице, след което се изплита и първата бримка също на лице; двете бримки се раз­хлабват и се прехвърлят от лявата игла върху дясната.

Кръстосани бримки от дясно на ляво вър­ху опаковата страна на плетката (фиг. 1-15). Върхът на дясната игла се вкарва във втората бримка от бримките, нанизани върху лявата игла, като се минава пред първата бримка, изплита се втората бримка на опако, след което се изплита и първата бримка също на опако, и тогава двете бримки се пренасят от лявата върху дясната игла.

Удължени бримки

Тези бримки също се плетат с декора­тивна цел (фиг. 1-16). Те се получават, като всяка бримка се плете лицево и конецът се намята два или повече пъти около иглата. Следващият ред се плете също на опако и се взема само една от наметките на опако, като по този начин се получава удължена бримка.

Двойна бримка

За да се получи двойна бримка (фиг. 1-17), върхът на дясната игла се мушка в средата на бримката, разположена под бримката за плетене, и се изплита бримка на лице. Гор­ната бримка изглежда като наметка и при­дава на плетката декоративен ефект. Тази бримка не трябва да се смесва с „две брим­ки, изплетени заедно", или с „една бримка, изплетена два пъти".

 

Категории

Хоби, Плетиво

Коментари за Бримки и видове бримки при плетене с две игли

  1. 1.

    SSSSQS

Подобни статии

Плетене на илици, деколтета и яки

Плетене на илици, деколтета и яки

Илици Когато плетем дреха, която трябва да се закопчава, на определените места за закопчаване плетката не се прорязва, а се изплитат илици....

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища За да се получи добре оформена и чисто изработена дреха, трябва много да се внимава страничните ръбове на плетивото да не...

Правене на пискюли и помпони и поправи на плетива

Правене на пискюли и помпони и поправи на плетива

Правене на пискюли и помпони За направа на пискюли е необходимо да се изреже едно парче картон с такава дължина, каквато искаме да има писк...

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална посока Такива диагонални цветни райета (фиг. 1-92) се употребяват при плетене на пуловери най-често с остри деко...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

30.05.2012

Обновено
Обновено

30.05.2012

Прочетено
Прочетено

24725

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия