Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища

Плетене на краищаЗа да се получи добре оформена и чисто изработена дреха, трябва много да се внимава страничните ръбове на плетивото да не бъдат нито много стегнати, нито много халтави, а да бъдат изплетени по такъв начин, че да не се усукват и да не увисват. Това може да се постигне, като първите и последните бримки при плетенето на реда се вземат по друг начин, различен от плетенето на останалите бримки. Има няколко начина за изплитане на тия крайни бримки, които биЕат верижни, възлести и др.
Верижен край. При този начин се плете на лице, при което първата бримка от реда винаги се взема, без да се плете, а крайната бримка винаги се изплита на лице. По този начин от двата края на плетката бримките се нареждат като верига (фиг. 1-53), всяка бримка от която съответствува на два реда от плет-ката. Плетенето на такъв край се препоръчва особено тогава, когато е необходимо да се нанижат на единия край бримки, които ще се плетат в обратна посока.
Възлест край:
I-ви начин. При всяко започване на реда първата бримка се взема отзад, без да се плете, като конецът остава зад иглата, а втората бримка се плете лицево. На всеки край на реда последните две бримки се плетат винаги на лице. Този край е равномерен и при него се получават извънредно чисти ръбове (фиг. 1-54). Такъв край обикновено се плете в жарсена плетка, защото не се усуква и особено се препоръчва за плетене на връзки, шалчета и други.
II-ри начин. При краища, които трябва да се съшиват, без да се подгъват, се прилага следният начин на плетене. Върху лицевата страна на плетката първата бримка се взема на лице, без да се плете, втората бримка се изплита на опако, а целият ред — на лице. Щом се стигне до предпоследната бримка, тя се изплита на опако, а последната се взема на лице, без да се плете, като конецът ми- нава отзад (фиг. 1-55). На опаковата страна на плетката всички бримки се плетат на опако.

Завършване на плетка

Завършване на плеткаЗавършек на една плетка се нарича по­следният ред бримки, които се затварят една след друга, за да се получи краят или ръбът на плетката. Ръбът оформява плетката, при­дава й чист, здрав и стегнат вид и не позво­лява на плетивото да се усуква. Затова на­чинът на изплитане на завършващите бримки е от голямо значение.

Има различни начини на изплитане на за­вършващите бримки, най-употребяваните от които са обикновеното завършване и завърш­ването с подгъв. От своя страна обикнове­ното завършване бива право и полегато.

Обикновено завършване

Право завършване. Плетат се първите две бримки от лявата игла, след което първата бримка се нанизва върху втората (фиг. 1-56). Върху дясната игла остава нанизаната бримка. Изплита се следващата бримка от лявата игла, нанизва се върху нея бримката от дяс­ната игла и така се продължава до края.

Ако плетката е на лице, то и завършващите бримки трябва да бъдат изплетени на лице и обратно, ако плетката е на опако, то и за­вършващите бримки трябва да бъдат изпле­тени на опако.

Друг начин за право изплитане на завърш­ващите бримки е следният (фиг. 1-57). Плетат се заедно на лице първите две бримки от лявата игла, като се вземат отзад. По този начин се получава една бримка върху дяс­ната игла. Тази новополучена бримка се по­ставя отново върху лявата игла и се изплита със следващата бримка от летата игла по начина, описан по-горе. Така се плете до края-

Полегато завършване. При него завър-шъкът се изплита не в един, а в няколко реда, например при рамене, като последователно се свиват група бримки. За да не се получат „стълбички", последната бримка от групата трябва да не се изплита, а след обръщането на плетката да се вземе първата бримка от лявата игла и върху нея да се наниже по­следната неизплетена бримка, която се намира на дясната игла. По-нататък се изплита след­ващата група бримки от лявата игла, които се свиват последователно.

Като се плете по този начин, например завършък на рамене, завършващите бримки за лявото рамо се плетат на опако, а тези за дясното — на лице, както е показано на фиг. 1-58 и 59.

Друг начин за полегато завършване е пак в няколко последователни реда, но с тази разлика, че бримките от отделните групи не се свиват, а се оставят да чакат на иглата. И тук, за да не се получат „стълбички", последната бримка от групата се прехвърля от лявата на дясната игла, без да се плете, като конецът се поставя отпред (фиг. 1-60). Плетката се обръща и всички бримки се изплитат до края. Следващият ред се плете до втората група бримки, която също остава да чака, и т. н., докато се постигне желаната височина, например на рамене, и тогава всичките бримки от целия ред се затварят после­дователно една след друга. По този начин се получава извънредно чист завършек.

Завършване с подгъв

Завършване с подгъвОсвен горните начини на обикновено за­вършване има още и двойно или подгънато завършване. То се прилага при плетене на дамски блузи и жакети без ластик, детски роклички, панталонки и др. Различаваме след­ните начини на завършване с подгъв.

Хоризонтален подгъв. Както е показано на фиг. 1-61, този подгъв се заплита с един конец. Плетат се толкова лицеви реда, кол­кото са необходими, за да се получи жела­ната височина на подгъва. След това върху лицевата страна на плетката се изплита само един опаков ред, който определя самия под­гъв и му придава равна линия. След завър­шване на плетката подгъвът се трапосва и се пришива с тънък конец.

Подобен подгъв може да се направи не само при започване, но и при завършване на плетка, като се извадят бримки от крайния ред. Тези бримки, изплетени на опако, мар­кират подгъва, като по-нататък се плете на лице, докато се постигне желаната височина на подгъва. В последния ред на подгъва бримките не се затварят, а се пришиват бримка по бримка върху опаковата страна на плетката, като се изнизват една по една от иглите  за плетене, както е показано на фиг. 1-62.

Назъбен подгъвНазъбен подгъв. Много често при завърш­ване на бебешки дрешки, горнище на чорапи и др. се употребява назъбен подгъв, който придава красота на плетения предмет. Този подгъв се получава по следния начин (фиг. 1-63).

Плетката започва по обикновения начин, като се изплитат 3—4 реда на лице, а самите зъбчета (фестоните) се образуват, както следва:

1-ви лицев ред — 2 бримки се плетат заедно на лице, прави се наметка и т. н., като това се повтаря върху целия ред;

2-ри опаков ред — всички бримки, вклю­чително и наметките, се изплитат на опако.

След тия два реда отново се преминава в обикновена лицева плетка. След като плет­ката е завършена, внимава се подгъвът да се направи точно на реда на свивките, за да се образуват правилно очертани зъбчета (фе-стони).

Подгъвът се пришива с помощта на игла за шев, както е показано на фиг. 1-64.

Опънат подгъв с ластикОпънат подгъв за ластик. Върху игла, с един номер по-голяма от иглите, с които ще се плете ластикът, се нанизват половината бримки, необходими за плетката, плюс една бримка повече. Например, ако трябва да се плетат 100 бримки с игла № 2 1/2 нанизват се 51 бримка (половината на 100, т. е. 50 плюс 1) върху игла № З 1/2.

Бримките се нанизват по обикновения на­чин с единичен конец. С дебелите игли се плетат 5 реда в лицева плетка, от които първият е опаков, и се оставят да чакат. С една от тънките игли се налавят бримките от реда на започването, както е показано на фиг. 1-65. Изплетената ивица за, подгъва се прегъва, като се внимава опаковата страна на плетката да се постави откъм вътрешната страна. В това положение двете игли се на­мират  една срещу друга. С другата тънка

Вертикален подгъвВертикален подгъв. Такъв подгъв (фиг. 1-67) се прави, когато при изплетена вече дреха се налага предницата да бъде завършена с бордюр.
игла се започва плетенето на подгъва, като се внимава да се взема последователно по една бримка от бримките на дебелата игла и от бримките на тънката игла (фиг. 1-66). Плете се в лицева плетка. Изплетеният по този начин подгъв става двоен. Когато този начин се прилага за подгъв на чорап, вътре се поставя ластик.

За да стане бордюрът по-красив, брим­ките се нанизват във вертикална посока и се плетат по същия начин, както при хоризон­талния подгъв. Ако бордюрът се плете в ластична плетка, той се завършва, без да се подгъва, за да не стане много груб. При пле­тене в лицева плетка обаче, след като се до­стигне определената ширина, се прави опаков ред откъм лицевата страна и се плете още толкова, за да се получи двоен бордюр, който при лицевата плетка е необходим и е по-красив.

Изобщо вертикалният подгъв служи в по­вечето случаи за украшение, но същевремен­но не позволява на дрехата да се деформира и да увисва.

Категории

Хоби, Плетиво

Коментари за Плетене на краища и завършване на плетка

  1. 1.

    Kak da se suediniat dvata kraya na shala?

Подобни статии

Кройки и плетене на джобове

Кройки и плетене на джобове

Кройки За да се изработи удобна плетена дреха, необходимо е тя да се плете по предвари¬телно изготвена кройка. За да се направи точна кройк...

Плетене на илици, деколтета и яки

Плетене на илици, деколтета и яки

Илици Когато плетем дреха, която трябва да се закопчава, на определените места за закопчаване плетката не се прорязва, а се изплитат илици....

Плетене с дълга кука

Плетене с дълга кука

При плетенето с дълга кука, за да получим един завършен ред, се извършват две операции на отиване се налавят бримки на куката (фиг. 1-124) а...

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална посока Такива диагонални цветни райета (фиг. 1-92) се употребяват при плетене на пуловери най-често с остри деко...

Препариране на бозайници

Препариране на бозайници

Устройство на тялото на бозайниците Препарирането на бозайници е също много увлекателно. При тях се иска по-голям скулпторски талант. Ако п...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

30.05.2012

Обновено
Обновено

30.05.2012

Прочетено
Прочетено

26491

Нередност Докладвай за нередност
8 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия