Кройки и плетене на джобове

Кройки и плетене на джобове

Кройки

За да се изработи удобна плетена дреха, необходимо е тя да се плете по предвари¬телно изготвена кройка. За да се направи точна кройка, необходими са следните мерки: пълна дължина, обиколка на талията, обикол¬ка на ханша, ако плетивото е по-дълго, гръд¬на обиколка, към която трябва да се приба¬вят 8 см, и дължина на ръкава.

Кройки
Гръдната мярка е особено важна за въл¬нени дрехи, които, за да лежат добре, трябва да бъдат по-широки в гръдната обиколка.
След като имаме всички тези мерки, мно¬го лесно е да се изреже една кройка, която ще ни улесни в изработването на удобна дреха, прилягаща добре на тялото.
За да се изготви една кройка, нужни са гладка хартия (най-добре амбалажна), линия и триъгълник. На фигурите кройките са да¬дени в половин размер, но при изготвянето им е добре те да бъдат цели. Хартията тряб¬ва да бъде по-голяма oт дължината и ширината на дадената кройка.

 

Най-напред хартията се прегъва на две равни части. По линията на сгъването се отмерва цялата дължина и перпенди- кулярно на нея — половината ширина, след което отмерените линии се съединяват под прав ъгъл (фиг. 1-70). Върху външната линия на така получения правоъгълник се нанасят всич­ки мерки, а вътре в правоъгълника — точките по които се очертава кройката (фиг. 1-71). Правите линии се чертаят с линията или с триъгълника, а извивките, като ръкавни из­вивки и пр., със свободна ръка (фиг. 1-72).

Кройки 1

Преди да се изреже кройката, добре е да се проверят още веднъж мерките. Трябва да се внимава особено много мярката за дъл­жината да бъде точна, защото плетените ра­боти се разтеглят по-лесно на ширина, откол­кото на дължина. Вниманието трябва да е„ особено голямо" при напречно плетене на ня­коя дреха.

Ако дадена кройка трябва да се увеличи на дължина, тя се разрязва на две места над и под ръкавната извивка и се изтегля на ви­сочина, както е показано на фиг. 1-73.

Ако искаме да получим по-малка кройка по дължина, правим две равномерни басти: една под ръкавната извивка и друга над нея-(фиг. 1-74).

Ако е нужна по-голяма кройка от даде­ната по ширина, тогава увеличаваме рамото, вратната извивка и бюста (фиг. 1-75).

Плетене на джобове

ДжобВътрешен прав джоб. При плетене на вътрешен прав джоб, след като се достигне височината, на която той трябва да се изпле­те, върху бримките, определени за ширина на джоба, се започва ластична, жартиерна или оризова плетка в зависимост от това, каква плетка желаем да има краят на джоба. Този бордюр се плете обикновено до 3 см и се завършва. След това се изплита отделно едно квадратно парче със същия брой брим­ки, което се поставя на мястото на завършените вече бримки, вплита се с бримки от двете страни на джоба (фиг. 1-76) и плетката се продължава нагоре. Парчето се зашива много фино с шевна игла откъм опаковата страна.

В случай че е пропуснато да бъде впле­тен джобът, той може да се вплете впослед­ствие, като на височината, на която той трябва да бъде поставен, се изтегля конец, който се изважда много внимателно бримка по бримка, докато се получи желаната ширина на джоба. Разтворените по този начин бримки се на­низват и отгоре, и отдолу. Върху долните бримки се започва ластична или жартиерна плетка. Плете се 2—3 см, за да се получи бордюрчето на джоба. След това нанизаните отгоре бримки се плетат надолу в лицева плетка, за да се изплете вътрешната страна на джоба. При започване на това парче се прибавят по две бримки от всяка страна. След като се получи желаната дълбочина на джоба, бримките се завършват наведнъж. Парчето се изглажда и се зашива с тънък конец.

Джоб 1Вътрешен прав джоб с капак. Това е една - разновидност на вътрешния прав джоб (фиг. 1-77). След като сме изплели джоба по горепосочения начин, от горния край на вът­решната страна на джоба с помощта на една кука за плетене, която се мушка между две бримки, изваждаме бримки. Тези бримки се нанизват върху иглата и от всяка страна се прибавят още по две бримки. Плетката се обръща и капачето се плете 2 см право в посока, обратна на джоба. За да се получи закръгленост на капачето, от всяка страна едновременно се правят свивки по една бримка на всеки ред пет пъти, след което остана­лите бримки се завършват наведнъж.

Джоб 2Наклонен джоб. Такъв джоб (фиг. 1-78) се плете отначало заедно с цялата предница. Като се достигне мястото за наклона на джоба, плетката се разделя на две. Бримките от джоба към средата на предницата се плетат, а бримките към страната на шева се оставят да чакат. Наклонът на джоба се получава, като на всеки ред откъм лицевата страна се свива по една бримка, докато се получи височината на джоба. Така се завър­шва горната част на джоба. Сега бримките към средата на предницата се оставят да чакат, а се вземат по-рано оставените бримки, като откъм страната на джоба за изплитане на вътрешната му част се нанизват допълни­телно толкова бримки, колкото широк трябва да бъде джобът. Така се плете, докато се достигне височината на изплетената вече горна част на джоба, т. е. до чакащите бримки. След това всички бримки се нанизват на една игла и плетенето на предницата продължава нагоре. След завършване на плетката долното парче на джоба се изглажда и се пришива с тънък конец, за да не се забелязва откъм лицевата страна. Най-после върху наклона Се нанизват бримки и се плете бордюрчето в ластична или оризова плетка около 2 см, след което се завършва. От двете страни на джоба бордюрчето се пришива здраво с помощта на шевна игла.

Категории

Хоби, Плетиво

Коментари за Кройки и плетене на джобове

  1. 1.

    по това обяснение ще оплетеш джобове, ама друг път

Подобни статии

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

Когато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват еди...

Свивки при плетене с две игли

Свивки при плетене с две игли

Често пъти при плетенето се налага да се намали броят на бримките, било за да се оформи една дреха, или за да се запази фи¬гурата на някой м...

Плетене на ъгли с две игли

Плетене на ъгли с две игли

Правилното изплитане на ъгли е много важно за красивото оформяване на дрехата. Ето защо е необходимо да се усвоят и по-важните начини за пле...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

7383

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия