Отоплителни съоръжения

Най-често употребяваните отоплителни съоръжения за жи-лищни помещения са печките за дърва и въглища, отоплителните нафтови печки, кахлените печки (камини), газовите печки и електрическите отоплителни уреди.
Най-важните изисквания, на които трябва да отговарят всички видове печки, се свеждат до следното:
- да осигуряват максимално използване на употребяваните горива;
- да бъдат лесно обслужвани и поддържани;
- използването им да не е свързано с опасност от пожар.
С изключение на електрическите отоплителни уреди, всички останали видове печки са свързани с комини за отвеждане на изгорелите газове.
Преди да се запалят печките, помещенигта трябва да се проветряват добре, тъй като чистият въздух се затопля по-бъззо от
замърсения.
Указания за правилното поддържане и за начина на използване на печките са дадени от предприятията-производители към всяка от тях.

 

Монтиране и поправки на отоплителните съоръжения

Включване в комина. Диаметърът на тръбите и на кривите кюнци трябва безусловно да отговаря на щуцерите на вентила-ционния отвор на печката. Дължината на тръбите не трябва да е повече от 3 м, защото отделящите се при горенето газове се охлаждат силно, което пречи на добрата тяга.
Тръбите и кривите кюнци трябва да влизат един в други около, 10 см и по такъв начин, че да не може да излиза никакъв дим от мястото на свързването им. По-широките тръби могат да се свият с дълги клещи, по-тесните да се разширят чрез леко изчукване, а дългите се скъсяват чрез изрязване с ножовка по - начина, показан на фиг. 1

Корекция на кюнците

Фиг.1 Корекция на кюнците:
1 - стесняване; 2 - разширяване; 3 - скъсяване

Когато тръба или крив кюнец се вкарва в комина, трябва да се внимава да не стърчат навътре в него, защото се намалява тягата.
Коминът, може да се каже, е «моторът» на печката. И най малките неизправности или допуснати грешки при изграждането му могат да станат причина за лошо изгаряне или почти за невъзможно изгаряне на използваните горива.
Тягата на комина се проверява, като в отвора му се постави запалена клечка кибрит или запалена свещ.

Определяне на тягата на комина

Фиг.2 1 - тягата е много слаба; 2 - тягата е много силна; 3 - тягата е нормална

Пламъкът се накланя в комина.Това показва, че той е в пълна изправност. В противен случай трябва да се провери по какви причини не тегли.
Тягата на печката се изпитва по следния начин: След като се почисти добре, тя се зат-варя отвсякъде, като се остави само клапанът (ключът) за димните тръби. След това врати-чката на огнището й се отваря 3-4 см и пред отвора се поставя запалена свещ или тънка запалена хартия. Ако пламъкът на свещта се наклони към отвора, това показва, че печката е с нормална тяга. Ако той стои прав или почти изправен нагоре, тягата е много слаба. Ако обаче се отправи хоризонтално (легнал) към отвора на печката или изгасне, тягата е прекален силна.
Причината за слаба тяга на печките може да бъде най-различна - непочистени от сажди тръби и комини, пробив в някоя от частите на печката или камината, недостатъчно уплътнени врати на печката и др.
Поправка на облицовката на печките. Твърде често и особено при невнимателно манипулиране вътрешната облицовка на печките се поврежда. Откритите фуги (дупки, пукнатини и др.) се почистват от остатъчната мазилка и отново се замазват с гъста каша от огнеупорна пръст или глина. На долните фигури е показан начинът за изпитване изправносста на тягата на камина или на кахлена печка със запалена клечка кибрит и начинът на запълване на повредената фуга:

 

В камината има луфт

Фиг.3 В камината има луфт

Всички пукнатини между кахлените плочки трябва да се запълнят

Фиг.4 Всички пукнатини между кахлените плочки трябва да се запълнят

 

Котел за етажно отопление

Отоплението на жилищата железни врати с твърдо гориво е свързано с ползването на 2 до 3, а за по-големите жилища и на повече на брой печки. Тяхното палене, почистване и поддържане изисква не малко труд, а и значителен разход на гориво.
Поради тези обстоятелства, а сьщо и поради необходимостта от икономии на гориво е целесъобразно да се пристъпи към по-ефективно и по-съвременно отопление.

Бойлер за баня с твърдо гориво

Фиг.5 Бойлер за баня с твърдо гориво:
1 - пламъчна тръба; 2 - ламаринен кожух; 3 - смесителна батерия; 4 - огнище; 5 - въздушен клапан

Въпросът за цялостното отопление на едно- и двуетажните жилища с повече стаи може да се разреши с централно отопление посредством малки котлета с гореща вода. Те са особено подходящи и за отоплението на вили, малки хижи и др. В тях могат да се горят кафяви каменни въглища или брикети чрез горно горе-не, по-високо калорични горива, като черни каменни въглища или кокс - чрез долно горене, а посредством нафтови и газови приставки може да се използва нафта, природен газ или светилен газ. Ето защо този вид отоплителни съоръжения могат да се смятат за универсални.
Бойлер с твърдо гориво. На фиг.5 е показан бойлер с твърдо гориво, който освен че затопля водата, но и същевременно ото-плява помещението за баня, където е монтиран. Той се произвежда у нас и е намерил широко приложение в цялата страна. Бойлерът се състои от огншце - печка, облицована с шамотови тухлички, съд за водата (бойлер), през който преминава пламъчната тръба и смесителна батерия. Начинът на монтажа на бойлера е даден подробно от предприятието-производител. Включването на бойлера в комина става посредством тръби за печки с по-малък диаметър.

 

Лъчисто отопление

През последните няколко години у нас все повече и повече си пробива път т. нар. «лъчисто отопление». То се основава на факта, че ако във фугите между тухлите на стена, разделяща две стаи, се вградят електрически нагреватели, тухлите поглъщат топлината и след това я излъчват равномерно през цялото денонощие. По този начин стената ще се превърне в един вид стенна акумулираща печка, загрявана с електрически ток.
Лъчистият отоплител се състои от тръбни електронагреватели с обща дължина 24 м и мощност 4800 вата. Отоплителят е разработен от ПУ «Фина механика» - София, в два варианта с една и съща мощност - «дълъг вариант», състоящ се от 6 U - образно огънати тръбни нагреватели с дължина 2 м (за по-дълги стени) и втори вариант - по височината на стената (за по-къси стени), в която се вграждат два «къси» комплекта, съставени от по 12 тръбни нагреватели с дължина 1м. И при двата варианта лъчистият отоплител е с площ около 2 кв.м.

Тръбен нагревател за лъчисто отопление

Фиг. Тръбен нагревател за лъчисто отопление

 

Начин на разполагане на комплект от нагреватели в стената


Фиг. Начин на разполагане на комплект от нагреватели в стената:
1 - главно електрическо табло; 2 - прекъсвач; 3 - метални тръби с изводи; 4- комлект електронагреватели; 5 - кутия
Фиг. Допълнителна зидария:
1 - основна стена; 2 - допълнителна стена, иззидана на ребро

Полагането на тръбните нагреватели се извършва по следните два начина:
По единия начин разположението на нагревателите върху мазилката се очертава отгоре надолу на разстояние най-малко 30 - 40 см от пода и тавана. В образувания правоъгълник с площ около 2м2 мазилката се сваля до тухла. След това във фугите межДУ тухлите се изкопават канали с дълбочина 8 см, нагревателите
се вкарват в тях и се замазват с по-богат на вар хоросан, за да се избягнат евентуални напуквания, причинени от топлинноto разширение. Най-удобни са стените, зидани с единични тухли, тъй като каналите съвпадат със самите фуги. При избора на мястото трябва да се внимава наблизо да не минава друга електрическа инсталация и да няма комин, а дървените греди, ребра или каси да са на разстояние най-малко 50 см. Нагряваната площ от стената трябва да се облицова с подходящ керамичен материал, тъй като температурата на повърхността на стените достига до 60 - 65 С.
При втория начин нагревателите се закрепват един над друг със скоби върху мазилката (без да се кърти стената), а след това успоредно на стената се изгражда на ребро допълнителна стеничка от облицовъчни тухли. И при двата случая се оставя отвор за разклонителната кутия, в която изводите от отделните нагреватели се свързват по двойки за «дългия» комплект и по четворки - за «късия». Кутията се покрива с капак от азбест и ламарина. Обикновено нагревателите се монтират откъм по-голямото или по-студеното помещение. Вграждането им е възможно и в стена, иззидана от тухли «четворки». Общата жилищна площ, която може да се отоплява, е около 30 м3. Температурата в помещенията се регулира чрез включване и изключване на 3 ключа, всеки с мощност 1600 вата. Инсталацията се подхранва с отделен проводник със сечение 4 квадрата (мостов кабел 4 мм2 ). Препоръчително е включването й да става в периода между 22 и 6 ч., когато двойнотарифният електромер отчита по-евтина електроенергия.
Важна забележка: Изработването на нагревателите, изпитването им монтажът и пускането в експлоатация на лъчистото отопление трябва да бъдат извършвани единствено от технически лица, упълномощени за това.

 

Коментари за Отоплителни съоръжения

  1. 1.

    Kupixme boyler na tvardo gorivo s plasmasova bateriya ot ET"Sadida" gr. Dryanovo, koyato se povredi sled vtoroto polzvane. Ot firmata obeshtaxa da ni izpratyat nova, no kakva beshe iznenadata ni kato ya polucixme s nalogen plateg. Tova si e napravo reket ot strana na proizvoditelya. Sega tarsim nyakoy koyto moge da ni izraboti sashtata, no metalna. Shte bada blagodarna na vseki, koyto ni pomogne.
    Moge da osetite moya site-www.yullbrown-bg.com
    S uvagenie: Despa

Подобни статии

Хладилник Либхер - предпазни съоръжения на гърба на хладилника

Хладилник Либхер - предпазни съоръжения на гърба на хладилника

Хладилник Либхер - как да се грижим за него при доставка Една от най-чувствителните и уязвими части на един хладилник е неговият гръб. За...

Изгаряне

Изгаряне

Изгаряния се получават при прякото въздействие върху тялото на силно нагрети въздухообразни, течни или твърди тела (горещи пари и газове, го...

Грижи за мъжките костюми и балтоните

Грижи за мъжките костюми и балтоните

Мъжките костюми и балтоните редовно се изчеткват с мека четка, като се обръща внимание на почистването на шевовете и маншетите на панталонит...

Пълно ръководство за Спа етикет

Пълно ръководство за Спа етикет

Пълно ръководство за Спа етикетМога ли да избера жена терапевт? Какво трябва да нося в спа центъра? Трябва ли да се обезкосмя преди процедур...

Турска баня (хамам) в Истанбул – топ 5 места за посещение

Турска баня (хамам) в Истанбул – топ 5 места за посещение

Турска баня (хамам) в Истанбул – топ 5 места за посещениеИма много исторически Турски бани (хамам) в Истанбул и е много трудна задача да се ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.03.2009

Обновено
Обновено

10.03.2009

Прочетено
Прочетено

20279

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия