Плетене с къса кука

Плетене с къса кука

Плетене с къса кукаИзплитане на синджир. Всяко плетиво на кука се започва върху синджир, който служи за основа на плетката. В зависимост от плетката синджирът при започването може да бъде с най-различна дължина или да има форма на кръг.

Различаваме два вида синджири: единичен "и двоен.

Единичен синджир. Конецът се завива около куката, както е показано на фиг. 1-103, а. Куката следва движението, показано от стрелката, за да се получи халкичка, както е показано на фиг. 1-103, б. Конецът се намята върху куката и се издърпва през халкичката, която се намира на куката, като по този начин се получава бримка, както е показано на фиг. 1-103, в.
Конецът се намята отново на куката, издърпва се през така получената бримка, която се намира на куката, като по този начин се получава втора бримка над първата. Пак се намята конецът на куката, издърпва се през втората бримка, която се намира на куката, като по този начин се получава трета бримка над втората (фиг. 1-104). Продължава се по същия начин, докато се получи желаната дължина на синджира.

Двоен синджир. Изплитат се две синджирчета Куката се вкарва в първото синджирче, прави се наметка измъква се наметката през синджирчето, пак се намята и се измъква през двете бримки. Получава* се нисък бод. След това куката се мушка в предната част на ниския бод (фиг. 1-105), намята се конецът на куката, измъква се през предната част на ниския бод, пак се намята конецът на куката и се измъква през двете бримки, които са на куката. Пак се боде в предната част на ниския бод и т. н.
Изплитане на бримки. Различаваме няколко начина на изплитане на бримките с кука: полубримка, нисък бод, висок бод с една, две и три наметки и намотан бод.

Полубримка. Изплита се синджир, куката се вкарва в предпоследната бримка на синджира, намята се конецът на куката и се издърпва през двете бримки, които се намират на куката, както показва стрелката на фиг. 1-106. Така се получава нова бримка. Пак се вкарва ку­ката в следващата бримка от синджира, като наметнатият конец се измъква през двете бримки, които се намират на куката, и сe получава нова бримка; продължава се по същия начин.

Нисък бод. Изплита се синджир. Куката се мушка в предпоследната бримка на синджира * конецът се на­мята на куката, измъква се през първата бримка от ку­ката, прави се още една наметка и се измъква през двете бримки, които се намират на куката (фиг. 1-107). Така се получава нисък бод. Отново се вкарва куката в следва­щата бримка от синджира*

Плетене с къса кука 1Висок бод с една наметка. Изплита се синджир. Намята се конецът на куката, която се мушка в четвъртата бримка на синджира, смятано от куката* намята се конецът на куката и се измъква през първата от трите бримки, които се намират на куката, пак се на­мята конецът на куката и се измъква през първите две бримки на куката, както показва стрелката на фиг. 1-108, още веднъж се намята конецът на куката и се измък­ва през последните две бримки, намиращи се на куката. Така се получава висок бод с една наметка. Отново се намя­та конецът на куката и се вкарва в следващата бримка от синджира.

Висок бод с две и три наметки. Това изплитане става по същия начин, както изплитането с една наметка, само че преди да се вкара куката в сре­дата на бримките от синджира, правим две или три на­метки, а после изплитаме на три пъти при двойната на­метка и на четири пъти при тройната.

Намотан бод. Изплита се синджир. Конецът се намотава четири пъти около куката, мушка се в чет­въртата бримка на синджира* намята се конецът на ку­ката и се измъква през първата бримка, която се на­мира на куката. Пак се намята конецът на куката и се измъква през всичките бримки, които се намират на ку­ката, както е показано на фиг. 1-109. Така се получава намотан бод. Отново се намотава конецът четири пъти около куката, боде се в следващата бримка от синд­жира.

Плетка с възелчета (фиг. 1-110). Плете се на ре­дове отиване и връщане. Изплита се синджир и се плете, както следва:

1-и ред — плете се нисък бод (фиг. 1-107);

2-и ред —  4 ниски бода, 5 бримки синджир

3-и ред — плете се нисък бод, като синджирчето от предипшия ред се оставя към лицевата стра­на на плетката;

4-и ред — 2 ниски бода  5 бримки синджир, 4 ниски бода

5-и ред — както 3-и ред;

6-и ред — започва се от 2-и ред.

Плетка на триъгълници (фиг. 1-111). Плете се на редове отиване и връщане. Плетене с къса кука 2Изплита се синджир. 1-и ред — в предпоследната бримка на синджирчето се изплита висок бод (фиг. 1-108)  1 бримка синджир, прескача се в основата 1 бримка, в следващата бримка от синджира се изплита 1 незатворен висок бод, след което в след­ващата бримка се изплита още един неза­творен висок бод; двата незатворени високи бода се затварят заедно. Редът завършва с два високи бода, затворени заедно, и с 3 бримки синджир. 2-и ред — 1 висок бод върху бримката, получена в пре­дишния ред от двата високи бода, затворени заедно  1 бримка синджир, 1 незатворен висок бод, изплетен върху бримката от пре­дишния ред; втори незатворен висок бод, изплетен върху бримката, получена в пре­дишния ред от двата високи бода, затворени заедно; двата високи бода се затварят на­веднъж

По-нататък се плете както 2-ри ред.

Плетка ветрилца (фиг. 1-112). Плете се на редове отиване и връщане. Изплита се синджир.

1-и ред — в предпоследната бримка на синджира се из­плитат 3 високи бода (фиг. 1-108)  Преска­чат се 2 бримки от синджира и в следващата бримка се изплита нисък бод (фиг. 1-107), пак се прескачат 2 бримки от синджира и в следващата бримка се изплитат 5 високи бода  Завършва се редът с 3 високи бода, изплетени в същата бримка.

2-и ред — 1 нисък бод, изплетен върху последния ви­сок бод от предишния ред.  Върху ниския бод от предния ред се изплитат 5 високи бода, след което се изплита 1 нисък бод върху третия от 5-те високи бода от пред­ния ред. Редът се завършва с нисък бод, изплетен върху последния висок бод от пред­ния ред, и с 3 бримки синджир.

3-и ред — върху ниския бод от предния ред се изпли­тат 3 високи бода  1 нисък бод се изплита върху третия от 5-те високи бода от пред­ния ред, а върху ниския бод от предния ред се изплитат 5 високи бода Редът се за­вършва с 3 високи бода, изплетени върху последния нисък бод от предния ред. Започва се от 2-и ред.

Плетка паяжина (фиг. 1-113). Плете се на отиване и връщане (за по-голяма яснота фигурата е дадена в една посока). Изплита се синджир.

1-и ред — изплита се 1 нисък бод върху предпослед­ната бримка от синджира * с куката се из­тегля дълга бримка, намята се конецът на куката и се промъква през изтеглената бримка, след което се изплита нисък бод; изтегля се пак дълга бримка, намята се конецът на куката и се промъква през изтегления бод и пак се изплита нисък бод; прескачат се 4 бримки от синджира и в следващата бримка се изплита нисък бод

2-и ред — работи се както 1-и ред, като ниският бод се изплита върху ниския бод между двете изтеглени бримки от предишния ред; про­дължава се по същия начин.

Плетене с къса кука 3Плетка 1-114. Изплита се синджир, след което се плете, както следва.

1-и ред — нисък бод.

2-и ред — 3 бримки синджир, 2 високи бода, 3 бримки синджир, прескачат се 2 бода от пред­ния ред, 3 ниски бода  5 бримки син­джир, прескачат се 3 бода от предния ред, 3 ниски бода  Завършва се с 3 бримки синджир, прескачат се 2 бода от предния ред, 3 високи бода.

3-и ред — 1 бримка синджир, 4 ниски бода  3 бримки синджир, 1 нисък бод в средата на 3-те ниски бода от предния ред, 3 бримки синджир, 1 нисък бод. в средата на 5-те бримки синд­жир от предния ред. Редът се завършва с 3 бримки синджир и 4 ниски бода.

4-и ред — 3 бримки синджир, 2 високи бода, 1 нисък бод  5 бримки синджир, прескача се след­ващият нисък бод от предния ред, 3 ниски бода (тези 3 ниски бода да се изплетат по един от двете страни на ниския бод от пред­ния ред и един върху самия нисък бод) Редът се завършва с 1 нисък бод и 3 ви­соки бода.

5-и ред — 1 бримка синджир, 4 ниски бода  3 брим­ки синджир, 1 нисък бод в средата на 5-те бримки синджир от предния ред, 3 бримки синджир, 1 нисък бод в средата на 3-те ниски бода от предния ред. Редът се завър­шва с 4 ниски бода.

6-и ред - 3 бримки синджир, 2 високи бода, 1 нисък бод, 3 бримки синджир  3 ниски бода (тези ниски бодове да се изплетат, както е опи­сано за 4-и ред), 5 бримки синджир, пре­скача се следващият нисък бод от предния ред. Редът се завършва с 3 бримки синджир, 1 нисък бод и 3 високи бода.

7-и ред — Започва се от 3-и ред.

Плетка 1-115. Изплита се синджир и се плете по следния начин:

1-и ред — висок бод.

2-и ред -  3 бримки синджир, 2 високи бода  5 бримки синджир, прескачат се 5 бода от предния ред и върху 3-те следващи бода се изпли­тат 3 високи бода. Завършва се с 3 високи бода.

3-и ред - - 3 бримки синджир, 2 високи бода  върху 5-те бримки синджир от предния ред се из­плитат 3 високи бода, 3 бримки синджир и пак 3 високи бода. Редът се завършва с 3 високи бода.

4-и ред — 3 бримки синджир, 2 високи бода, 3 бримки синджир  върху 3-те бримки синджир от предния ред се изплитат 3 високи бода, като куката се мушка под синджира, 5 бримки синджир  редът се завършва с 3 бримки синджир и 3 високи бода.

5-и ред — 3 бримки синджир, 2 високи бода; върху 3-те бримки синджир от предния ред се изплитат 3 високи бода, като куката се мушка под синджира  върху 5-те бримки синджир от предния ред се изплитат 3 високи бода, 3 бримки синджир и пак 3 високи бода. Ре­дът се завършва с 3 високи бода, изплетени върху 3-те бримки синджир от предния ред, и с 3 високи бода.

6-и ред — 3 бримки синджир, 2 високи бода  5 бримки синджир; върху 3-те бримки синджир от предния ред се изплитат 3 високи бода. Завършва се редът с 3 високи бода.

7-и ред — Започва се от 3-и ред

Плетене с къса кука 4Кръг (фиг. 1-117). Изплита се синджир от 4 бримки, който се затваря с полубримка (фиг. 1-116), та да се получи едно кръгче. В това кръгче се плете, както следва:

1-и кръг — във всяка бримка на синджира се изпли­тат по два ниски бода (общо 8 ниски бода);

2-и кръг - изплитат се по 2 ниски бода във всеки бод от предния ред;

3-и кръг — след всеки 2 бода се наддава но 1 нисък бод. Нататък се плете, като на всеки кръг се наддават толкова бода, колкото е нужно да се получи плосък кръг. За да се полу­чат очертани кръгчета, при изплитането на всеки бод се взема само задната част на бода от предния ред.

Звезда с 8 върха (фиг. 1-118). Изплитат се 12 бримки синджир; кръгчето се затваря с полубримка и се ра­боти по следния начин :

1-и кръг — 3 бримки синджир и 23 високи бода ;

2-и кръг -  3 бримки синджир, в следващите 2 високи бода от предния ред се изплитат 2 незат-ворени високи бода, а трите бримки, които се получават на куката, се затварят заедно; след това по целия кръг се изплитат 9 брим­ки синджир и 3 високи бода, затворени наведнъж;

3-и кръг — върху 5-та от 9-те бримки синджир от предния ред се изплита 1 нисък бод, след­ван от 12 бримки синджир;

4-и кръг — върху всяко синджирче от по 12 бримки от предния ред се изплитат по 7 ниски бода, 4 бримки синджир и още по 7 ниски бода.

ЗвездиЗвезда с 12 върха (фиг. 1-119). Започва се с 10 бримки синджир. Кръгчето се затваря с пслубримка и се работи по следния начин:

1-и кръг — 3 бримки синджир и 23 високи бода;

2-и кръг - 3 бримки синджир, 1 висок бод и 3 бримки синджир, след което по целия кръг се из­плитат по 2 високи бода и по 3 бримки синджир;

3-и кръг — 3 бримки синджир, 1 висок бод върху 3-те бримки синджир от предния ред, 5 бримки синджир, после по целия кръг се изплитат по 2 високи бода, следвани от 5 бримки синджир;

4-и кръг — плете се както предният ред с тази разли­ка, че вместо 5 бримките на синджира са 7 ;

5-и кръг — върху 7-те бримки синджир от предния ред се изплитат 5 ниски бода, 4 бримки синджир и още 5 ниски бода. Така се пле­те, докато се завърши кръгът.

Звезда с 16 върха (фиг. 1-120). Изплитат се 9 брим­ки синджир. Кръгът се затваря с полубримка (фиг. 1-116) и се плете, както следва :

1-и кръг — 16 ниски бода ;

2-и кръг — върху всеки един от ниските бодове от предния ред се изплитат 1 нисък бод и 3 бримки синджир;

3-и кръг— в средата на 3-те бримки синджир от пред­ния ред се изплитат 1 нисък бод и 4 брим­ки синджир;

4-и кръг — в средата на 4-те бримки синджир от пред­ния ред се изплитат 1 нисък бод и 5 брим­ки синджир ;

5-и кръг — в средата на 5-те бримки синджир от пред­ния ред се изплитат 1 нисък бод и 6 брим­ки синджир;

6-и кръг — в средата на 6-те бримки синджир от пред­ния ред се изплитат 1 нисък бод и 7 брим­ки синджир

7-и кръг - в средата на 7-те бримки синджир от пред­ния ред се изплитат 1 нисък бод и 8 брим­ки синджир*

8-ми кръг върху 8-те бримки синджир от предния ред се изплитат 10 ниски бода

Дантелка за край на носна кърпичка или пок-ривчица (фиг. 1-121).Дантели

Подгъва се малко краят на плата и се плете по сле­дния начин:

1-и кръг — нисък бод;

2-и кръг —  1 висок бод, 2 бримки синджир, прескачат се 2 ниски бода от предния ред

Розетка3-и кръг — върху 2-те бримки синджир от предния ред се изплитат  4 високи бода, 7 бримки син­джир, прескачат се 3 високи бода от пред­ния ред и върху 2-те бримки синджир от пред­ния ред пак се изплитат 4 високи бода, 5 бримки синджир, прескачат се 2 високи бода от предния ред

4-и кръг— върху четвъртата от 7-те бримки синджир от предния ред се изплита 1 висок бод и 9 бримки синджир; върху 3-та от 5-те бримки синджир от предишния ред се изплитат 2 високи бода и 9 бримки синджир

5-и кръг —  върху 9-те бримки синджир от предния ред се излитат по 11 ниски бода

Розетка с 5 листа (фиг. 1-122). С конеца се пра­ви едно кръгче (фиг. 1-123,а) и в.това кръгче се плете, както следва:

1-и кръг — 15 ниски бода (фиг. 1-123, б);

2-и кръг — 4 бримки синджир, прескачат се 2 бода от предния ред и в следващия бод се из­плита 1 нисък бод повтаря се още 4 пъти;

3-и кръг — във всяко фестонче, образувано от 4-те брим­ки синджир от предния ред, се изплита 1 нисък бод, 5 високи бода и 1 нисък бод (фиг. 1-123, в);

4-и кръг —  3 бримки синджир, 1 нисък бод, изплетен, както е показано на фиг. 1-123,е

5-и кръг — върху всяко фестонче, образувано от 3-те бримки синджир от предния ред, се изпли­та  1 нисък бод, 7 високи бода и пак 1 нисък бод

6-и кръг —  4 бримки синджир, върху ниския бод от предния ред се изплита 1 нисък бод

7-и кръг — върху всяко фестонче, образувано от 4-те бримки синджир от предния ред, се изпли­та  1 нисък бод, 9 високи бода и 1 нисък бод. 

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Плетене с кука

Плетене с кука

Плетенето с кука е твърде разпространено ръчно плетиво и се прилага при изработване на много фини ръкоделия, дантели за бельо, покривки за м...

Плетене с кука

Плетене с кука

Плетенето с кука е твърде разпространено ръчно плетиво и се прилага при изработване на много фини ръкоделия, дантели за бельо, покривки за м...

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Кройки и плетене на джобове

Кройки и плетене на джобове

Кройки За да се изработи удобна плетена дреха, необходимо е тя да се плете по предвари¬телно изготвена кройка. За да се направи точна кройк...

Правене на пискюли и помпони и поправи на плетива

Правене на пискюли и помпони и поправи на плетива

Правене на пискюли и помпони За направа на пискюли е необходимо да се изреже едно парче картон с такава дължина, каквато искаме да има писк...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

9890

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия