Физическо развитие през пубертетната възраст

Растежът е биологично свойство на живия организъм. Той представлява увеличение на масата и повърхността, причинено от развитието на тъканите, органите и отделните части на тялото. Заедно с процесите на растеж, белег на количествени изменения, през време на пубертета се извършва и окончателното оформяне на тъканите и органите, тяхното постепенно узряване.
Растежът на детето не протича по права линия, а се състои от периоди на последователни ускорения и забавяния. Пубертетното ускоряване на растежа на височина у момчетата и момичетата започва и достига своя максимум в различна възраст. У момичетата ускоряване на растежа се наблюдава обикновено във възрастта от 13 до 15 години и увеличението на ръста е средно 20 см (10-30 см). Максималното израстване у момичетата се наблюдава в началото на пубертета преди появата на менструация. Своето най-голямо увеличение ръстът у момчетата достига приблизително към 14-годишна възраст, но процесът на растеж е-най-силен между 12 и 15-годишна възраст.
През пубертета нарастването на телесната маса е средно от 3 ДО 5 кг годишно. Най-голяма телесна маса девойките и юношите имат обикновено около 6 месеца след достигане на максималния ръст.
Своеобразното физическо развитие през време на пубертета (периоди на забавяне и избързване) и индивидуалните различия могат в някои случаи да предизвикат тревога у родителите и децата. Твърде много безпокойство създава недостатъчното израстване на височина. Какво трябва да правим в такива случаи? Растежът на децата от раждането до неговото завършване върви в определени рамки, в границите на един «канал». Най-голямата част от децата при своя растеж на височина се движат по средната линия на «канала». По-малка част могат да бъдат по-високи или по-ниски и съответно на това техният растеж да протича в горната или долната част на «канала». Ако при ежегодните измервания, които се правят в училище, ръстът на детето се движи в границите на «канала», ние можем да бъдем сигурни, че то ще стигне в края на пубертетната възраст нормалната средна височина. При някои заболявания обаче растежът не върви по «канала», а се отклонява от него. В тези случаи ръстът няма да бъде нормален, а по-нисък или по-рядко по-висок от средната норма. Понякога тежки заболявания могат да забавят растежа и след тяхното преминаване ние наблюдаваме т.нар. растеж на наваксване - бързо израстване, за да се влезе в нормалните релси. Поради това всички родители трябва да се интересуват, да знаят и да следят растежа на своите деца. Всички забелязани отклонения трябва своевременно да се съобщават на лекаря, който при необходимост ще предприеме и съответно лечение. Трябва да се знае, че растежът зависи от много фактори: начин на хранене, раса, наследственост, различни заболявания. По хода на растежа, проследен в продължение на няколко години, лекарят би могът да даде прогноза за бъдещата височина на юно-шата и девойката. Трябва да се има предвид, че завършването на пубертетното развитие, което у момичетата се изразява с появата на менструация, е знак, че и растежът постепенно ще спре. Уста-новено е, че след появата на менструация момичето може да израсне най-много с още 6 см. Познаването на този факт ще спести много разочарования и неоправдано лечение на много момичета, които искат да пораснат след завършване на пубертета. В пубертетната възраст се определят окончателните индивидуални и полови различия в пропорциите и в телесния строеж на човека. Тогава фигурата на девойката получава своите женствени форми: по-тесни рамене, широк и закръглен таз, по-слаба мускулатура, по-силно развита мастна тъкан, а момчетата са с по-широки рамене, по-тесен таз, по-силно развита мускулатура, по-големи китки и стъпала.
Скелет. През време на пубертета се наблюдава усилено и бързо развитие и узряване на скелета. Узряването на костите е тясно свързано с половото развитие и с биологичната възраст, но не върви паралелно с календарната възраст. Разнообразни фактори съдействат за по-ранно или по-късно узряване на костите.
Определянето степента на узряване на скелета, или т. нар. костна възраст, е важен показател за развитието на децата от всички възрасти. .Установяването на костната възраст, което технически е много лесно и става чрез рентгенова снимка на костите на ръцете, дава възможност за определяне степента на половото съзряване и отчасти за прогнозиране на по-нататъшното полово и физическо развитие на девойките и юношите.
Мускулна тъкан и мускулна сила. В сравнение с другите тъкани мускулната тъкан от раждането до пубертета претърпява значителни изменения. Най-голям относителен дял мускулната маса достига около 6 месеца след завършване на максималния растеж на височина, което съвпада с най-голямото увеличение на телесната маса.
Най-голямо развитие мускулната сила достига у девойките към 15-годишна възраст. Тогава тя е равна на мускулната сила у възрастните жени. Юношите достигат мускулна сила, еднаква със силата на възрастни мъже, много по-късно след пубертета.
В общи линии еизвестно, че мускулната сила достига своето най-голямо развитие около 18 месеца след достигането на най-голямата височина и около 12 месеца след максималното нарастване на мускулната маса.
Кожа и подкожна мастна тъкан. През време на пубертета в кожата и подкожната мастна тъкан се извършват редица важни промени, които засягат мастните и потните жлези, окосмяването, състоянието на подкожната мастна тъкан и реактивността (чувствителността) на кожата. Увеличава се броят на мастните и потните жлези, засилва се тяхната секреция. Началото на половото съзряване се съпровожда с промени в окосмяването на кожата. Появяват се косми в подмишничните ямки, около половите органи, по брадата и горната устна у момчетата и по-груби косми по тялото и крайниците. Растежът на косата се ускорява.
Най-голямо натрупване на подкожна мастна тъкан се наблюдава в предпубертетния период. През пубертета подкожната мастна тъкан у момчетата започва да намалява, а у момичетата - да се увеличава около таза и по бедрата.
Дихателна система. За да отговорят на промените в ръста и телесната маса, през време на пубертета растат и се развиват и органите на дихателната система (околоносни кухини,
ларинкс, трахея, бял дроб). Околоносните кухини (синуси) до 6-годишна възраст се развиват много бавно. От 7 до 15- годишна възраст развитието на тези кухини се ускорява, така че у 15-годишните юноши и девойки големината им е както у въз-растните.
През време на пубертета третата сливица обикновено е вече напълно изчезнала. Двете небни сливици започват да намаляват своите размери, намаляват или изчезват напълно и заболяванията от ангини. Това особено важи за девойките, които след появата на менструация все по-рядко боледуват от ангина. За намалението големината на сливиците вероятно значение имат някои жлези с вътрешна секреция: хипофиза, надбъбреци.
Ларинксът се развива равномерно до 6-годишна възраст; до пубертета развитието му спира, а след това, особено у момчетата, се наблюдава бързо развитие, изразено външно с уголемяване на адамовата ябълка и промени в гласа.
Трахеята и белият дроб растат пропорционално с общия растеж на тялото. В зависимост от пола настъпват промени в типа на дишането. У юношите преобладава коремното дишане, а у девойките - гръдното. Намалява честотата на дишането.
Сърдечно-съдова система. В сравнение с детската възраст сърцето се уголемява почти двойно. Двойно нараства и обемът на сърдечните кухини. Към края на пубертетния период сърцето приема форма, близка до формата на сърцето на възрастния. Понякога се наблюдават и отклонения: увеличение на мускулатурата на сърцето, промени във формата (капковидно «юношеско сърце»). С преминаването на пубертетната възраст тези отклонения обикновено изчезват. Поради неравномерното нарастване на сърцето и на големите съдове, изхождащи от него, често могат да се появят нарушения в правилния кръвоток, проя-вяващи се със сърдечни шумове. Това са т.нар. функционални сърдечни шумове. Те не изискват лечение и специален режим и след пубертета постепенно изчезват.
С възрастта артериалното налягане постепенно се повишава и едновременно с това придобива известни полови различия. В някои случаи през време на пубертета се установява повишено над нормата артериално налягане - юношеска хипертония. Най-често се дължи на психични напрежения, физически натоварвания и др. Това състояние е невинно и преминава след пубертета. За да се разграничи обаче от други заболявания (бъбречни, сърдечни), е необходим чест лекарски контрол. Юношеската хипертония обикновено не изисква специално лечение освен спазване на хигиенен режим и избягване на големи физически и психични натоварвания.

С израстването се забавя и пулсът. Тук също се срешат полови и други различия: момичетата имат по-ускорен пулс, физически здравите упражняващи спорт юноши и девойки - значително по-бавен и по-стабилен пулс.
Жлезите с вътрешна секреция (ендокринните жлези) - щитовидната, паращитовидните, надбъбречните и половите, под общия контрол и влияние на хипофизата въздействат върху различните органи и системи и дирижират интимните процеси на живота. Хипоталамусът е обединителното звено, което регулира цялата ендокринна система. Той се подчинява на кората на главния мозък.
Хипофизата е жлеза с вътрешна секреция, която въпреки малките си размери играе важна роля за растежа и развитието на организма. Тя произвежда и отделя хормон на растежа, под чието влияние се осъществява растежът на тялото и на различните органи. Растежният хормон действа през целия период на детството и юношеството, но вероятно неговата секреция се увеличава през пубертета. Хипофизата произвежда още гонадотропини - хормони, които стимулират секрецията на половите хормони. До пубертета гонадотропините се произвеждат в минимални количества, а след това в значително по-големи, което довежда до усилено производство на женски и мъжки полови хормони. Хипофизата секретира също хормон, стимулиращ щитовидната жлеза, и хормон, стимулиращ надбъбречните жлези. През време на пубертета производството на тези стимулатори се увеличава.
Щитовидната жлеза произвежда хормони, които имат особено значение за обмяната на йода в организма и оказват влияние върху растежа, върху физическото и психичното развитие на човека. През време на пубертета щитовидната жлеза увеличава своя обем почти двойно в сравнение с детската възраст.
Паращитовидните жлези, малки телца, разположени около щитовидната жлеза, контролират обмяната на калция и фосфора. С това те участват в развитието на костите и поддържането на нормални стойности на тези минерални вещества в кръвта. Действието на паращитовидните жлези започва още през вътреутробния живот и не търпи промени през пубертета.
Под влияние на хипофизата надбъбречните жлези произвеждат хормони, наречени андрогени, активно участвуващи в половото и телесното развитие на организма, и глюкокортикоиди, които имат разнообразно влияние върху редица функции в човешкия организъм. Продукцията на андрогените и на глюкокортикоидите се увеличава през време на пубертета.
Обобщавайки цялата сложна система на взаимоотношения между организма и жлезите с вътрешна секреция, трябва да изтъкнем следното: под влияние на импулси от външната среда и организма кората на главния мозък ръководи дейността на хипоталамуса; хипоталамусът произвежда хормини, които освобождават хормоните на хипофизата (малка ендокринна жлеза с огромно значение за жизнените процеси на човека); един от хормоните, които произвежда хипофизата - растежният, действа върху всички органи и системи и под негово влияние се извършва растежът. Останалите хормони на хипофизата - тропните, влияят чрез посредничеството на щитовидната жлеза, бъбречните и половите жлези. През време на пубертета се наблюдава значителна активност на всички ендокринни жлези. Тази активност е причината за растежа и развитието на организма, както и за неговото оформяне в зрял женски или мъжки организъм.

 

Коментари за Физическо развитие през пубертетната възраст

 1. 1.

  zapo4vat da diveqt hormonite na majkiq i na jenskit pol iskat da se ebat za da stane taka "lqgame dvama stavame trima abe skapi napalnimi dupkata s pqsak,,

 2. 2.

  xaxaxaxaxaxaxa

 3. 3.

  искам да питам аз съм висок и слаб и съм на 15 навършени години и искам да спра растежа на висо4ина и най ве4е да спра растежа на краката искам да стана колкото се може по нисък ? ако има някакво решение да спра растежа на висо4ина пишете !!! :)

 4. 4.

  искам да попитам как много здраво... без хапчета и без кой знае чак какви тренировки да качвам на мускулна маса?

 5. 5.

  ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ПОЯВИ СИНЬО ОЦВЕТЕНО ПИГМЕНТНО ПЕТНО ПРЕЗ ПУБЕРТЕТА

 6. 6.

  @ az
  Да, ако искаш да стане за 5-10 години. Ако не, със усилени тренировки и ядене. Не си длъжен да пиеш нищо.
  @ TANIA
  Не, ти просто умираш.

 7. 7.

  ами аз съм на 13 години и съм висока 167 и за мене това е доста за възрастта ми и искам да разбера колко ще стана висока ?!?

 8. 8.

  ISKAM da popitam neshto . AZ sum momche na 15 godini i sum 156 - 157 visok ot 2 meseca mi se poqviha edni topcheta pod zurnata i samite zurna zapochnaha da se izduvat leko. Moje li da mi kajete tova ot puberteta li e i koga shte zapochna da rusta priblizitelno ?

 9. 9.

  Здравейте до колко годишна възраст максимум растат момчетата и момичетата

 10. 10.

  Отговарям на хикс и на мен ми се появиха топчета, майка ми каза че е от пубертета така че нема проблеми

 11. 11.

  Na 14 godini sam I skoro sled 1 mesec shte naprava 15 I sam visok 178 sm iskam da stana 196 vujmojno li e ?? Treniram volleyball I triathlon I spa 8 9 casa vseki den

 12. 12.

  Здравейте аз съм на 11 и мисля че съм много висока 1.58 в училище несъм най високата но се притеснявам че съм много висока някой момчета са по низки кажете как да спра да раста

 13. 13.

  Аз съм на 12 и съм момиче,а съм висока едва 144 см и тежа 36 кг.Това нормално ли е?

 14. 14.

  Ами аз на 12 бях 167 обаче съм момче а свга съм на 14 и съм 190

 15. 15.

  az sum na 15 godini po4ti i sym 1.78 i iskam da spra da rasta po ne o6te 2 santa maika mi 1.58 ba6ta mi e 1.81

 16. 16.


  zdraveite i ot men az sum na 11 godini i sum visoka 1,60 sm. I se pritesnqvam che sum mnogo visoka dori i momchetata ot klasa sa po niski ot men! Pritesnqvam se che ste stana gigant!!!!!!!

Подобни статии

Късна училищна възраст

Късна училищна възраст

Късната училищна възраст обхваща периода от 11 до 14 години. През тези години се извършва коренно преустройство на организма. Детето навлиза...

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така ...

Опасността от наркотици през пубертетната възраст

Опасността от наркотици през пубертетната възраст

Различните форми на наркомания проникват все по-широко в ежедневието на хората в страните на капиталистическия свят. Това проникване взема о...

За любовта и половото възпитание

За любовта и половото възпитание

В периода на пубертетното съзряване паралелно с половия инстинкт, който е присъщ на човека и на животните, у юношите и девойките се заражда ...

Критична възраст на жената (Климактериум)

Критична възраст на жената (Климактериум)

Значителна част от жените имат твърде погрешна представа за критичната възраст, поради което някои съвсем не се интересуват от нея, а други ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

21027

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия