Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така многообразни и сложни, че е мъчно да се изложат накратко. Въпреки това както за самите младежи, така и за техните родители и учители е крайно необходимо да познават ссобеностите на психичните промени, което ще допринесе за преодоляване на трудностите и избягване на много от така честите в тази възраст конфликти.
Вече беше споменато за бурните промени, които настъпват в жлезите с вътрешна секреция, и свързаното с тях развитие на половите органи и на вторичните полови белези. Успоредно с тази напрегната хормонална трансформация настъпват и зна-чителни промени в психичния живот, в чувствената сфера, в поведението, влеченията и в отношенията към околните.
Азбучна истина е че интензивното психично развитие в тази възраст протича толкова по-хармонично и по-правилно, колкото по-добре е протичало физическото и психичното развитие на децата преди настъпване на пубертета.
Появата на менструацията у момичетата може да се съпътства от известни психични отклонения. Много от типичните психични прояви през пубертета (напрегнатост и раздразнителност, промени в настроението, умора на вниманието) са свързани с бързо настъпващите ендокринни промени. Срещаната в пубертета апатия родителите погрешно вземат за мързел. Често пъти се наблюдава циклична смяна на апатия и умора с двигателна свръх активност и повишена работоспособност.
Силно нарасналото полово влечение понякога може да стане причина за неочаквани постъпки и емоционални реакции, особено тогава, когато възпитанието не е могло да упражни своето мощно въздържащо действие.
През пубертетната възраст у децата постепенно нараства чувството за независимост. Откъсването от родителската опека обаче невинаги се изживява гладко и често става източник на драматични изживявания, дори на болезнени прояви както от страна на подрастващите, така и от страна на родителите.
Нарастващото чувство за независимост, нуждата и желанието да се живее свой собствен живот, да се създават нови връзки с другари, с младежки групи и колективи, с любимо момиче създават известно негативно настроение у подрастващите към родителите, към възпитателите и към всички, които се опитват да ги напътстват и да им «четат морал». В това отношение реакциите на подрастващите са особено силни, експлозивни, наситени с много чувствен заряд. Когато родителите не познават психиката на съзряващите деца и рязко се противопоставят на опитите им за еманципация, тези реакции довеждат до кризисни психични състояния. Нетактичните в такива случаи родители забравят, че положението коренно се е променило, че доскорошното послушно дете е вече бързо възмъжаващ юноша, който, макар и преждевременно, иска да се бори за своята независимост, иска да му бъде гласувано доверие и да му бъде дадена възможност самостоятелно да разсъждава и да решава вълнуващите го проблеми. Понякога подрастващите се настройват негативно към един от родителите - най-често момчетата против бащата, а момичетата против майката, но се наблюдават и обратни взаимоотношения.

Обясними са случаите, при които обтягането и скъсването на отношенията между родители и подрастващи има тежки последствия. Това се случва обикновено в семействата, в които децата преди пубертетната възраст са били особено привързани към родителите. Майката, която има един син и за него отдава всичко, трудно и крайно болезнено понася откъсването и отчуждаването на детето. При семействата с едно дете пубертетната психична криза се преодолява по-трудно както от самите родители, така и от децата. Много по-трудно е обаче изживяването на тази криза от децата на разведени родители, тъй като обичта и привързаността на детето е нарушена и раздвоена.
Психичната криза намира израз в широка гама от прояви, но особен акцент дава напрегнатата и лабилна през този период вегетативна нервна система. Нерядко реакциите наподобяват патологични прояви, но не бива да се забравя, чевпубертета някои гранични болестни състояния си остават нормални преходни особености на неспокойната, напрегната и динамична възраст.
Акцелерацията в развитието на подрастващите, тяхното по-ранно съзряване е източник на допълнителни трудности. Ран-ното биологично развитие не е съпроводено от социална зрелост. При съвременните условия годността на младежа за самостоятелен живот се определя от възможността за завършване на висше образование или на специална професионална подготовка. До навършване на 25-28-годишна възраст, а често пъти и след това младежите остават «финансово» зависими от родителите си и са по-несамостоятелни от своите връстници преди 100 години.
Мъчно може да се даде рецепта за преодоляване па психичната криза, свързана с откъсването на подрастващите от родителската зависимост. Доброто познаване на промените в психичното съзряване през пубертета, добрата подготовка и търпеливото изчакване преминаването на напрегнатите години може да омекоти неизбежните понякога драматични изживявания.
Засега липсват точни критерии за преценяване степента на психичното развитие. За умственото развитие до известна степен може да се съди по възможността за решаване на определени въпроси (т.нар. тестове за интелигентност), но прилагането им в пубертетната възраст среща редица трудности. От друга страна, умственото развитие (развитието на интелекта) невинаги върви паралелно с календарната възраст и с появата на различните белези на пубертетното съзряване.
Общо може да се каже, че в пубертетната възраст възприе-мането на явленията от околната среда става все по-съвършено и по-задълбочено. Постепенно се развива по-широко абстрактна мислене, способност за анализ и синтез, любов към определени занимания и занятия.
До началото на пубертета преобладава механичната памет, а след това важна роля започва да играе логичната памет. У момчетата се наблюдава по-подчертана склонност към теоретично, мислене, а у момичетата - към механично заучаване. За ранния период на пубертета е характерна склонността към романтика и нерядко към буйно фантазиране. Момчетата често мечтаят за пътешествия и приключения, за големи постижения в спорта. Момичетата виждат своя идеал в прочути кинозвезди, героини от романи и красавици от модни списания.
Повечето от подрастващите имат оптимистично, жизнерадостно, бодро настроение и това трябва да се използва за целите на възпитанието.
Почти редовна проява са обаче отклоненията в настроението, като се започне от депресивни и хипохондрични и се стигне да хистерични и хипоманиакални прояви. Нерядко се наблюдава склонност към импулсивни действия, рязко непокорство и непослушание, негативизъм и загуба на интерес към всичко, желание за опозиция и за оживени спорове. Подрастващите обичат да дискутират, упорито да защищават своите становища даже и тогава, когато не притежават аргументация. Самокритичността е слабо развита.
Емоционалният живот често пъти е напрегнат, но това напрежение може да остане скрито за родителите. Нерядко то довежда до избухвания, до импулсивни действия, дори до хулигански и антисоциални прояви. Смелостта много често е съчетана с недостатъчна съобразителност и това е източник на много, злополуки и травматични увреждания.
Някои от подрастващите, особено когато изпитват чувство на подценяване или непълноценност, се затварят в себе си и не общуват с околните. При други, обратно, наблюдава се прекалено желание за общуване, за самоизтъкване пред връстниците и пред възрастните.
Въпреки значително нарасналата работоспособност през тази възраст е налице и известна лабилност. Наблюдават се едновременно лесна умора, неустойчивост при по-значителни натоварвания и голяма издръжливост, но при съответна тренировка и постепенно натоварване.
Всички изброени отклонения са все още в границите на нормата и се наблюдават само като особености на пубертетната възраст, но в някои случаи през пубертета започват истински психични заболявания, които могат да се диагностицират и лекуват единствено от лекар психиатър. Особеностите в поведението на юношите и девойките, внезапната или постепенната промяна, в техните навици, мисли и действия често могат да заблудят родителите, че е налице болестно състояние. Възможно е обаче и обратното - евентуално психично заболяване да се вземе за
нормална проява на пубертетната възраст, за временно «излизане от релсите» на дотогава напълно уравновесеното момче или момиче. Нерядко действия, които загрижените родители смятат само израз на цялостната физическа и психична пренастройка на организма през време иа пубертета, са белези на започващо сериозно заболяване. Безсмислени немирства, хулигански прояви, бягство от семейството, неморални действия могат да се дължат на лошо възпитание, на заразителен пример от семейството, другарите или улицата, но могат да бъдат и сигнал за началото на истинска психична болест. Болест ли е, или само пубертет, ще решат лекарят психолог, психиатърът, педагогът.
Нерядко през пубертетната възраст се изявяват редица порочни навици, невротични състояния и нервно-психични отклонения. Редица от тези прояви са остатъчни състояния от предпубертетната възраст и през пубертета се активират отново и с видоизменена характеристика се проявяват по един или друг начин. Някои от тях заслужават да бъдат споменати и в настоящата книга.

Онанизъм (мастурбация, инсация)

 

Това е така честа проява в юношеската възраст (особено при момчетата), че редица автори я причисляват към физиологичните отклонения. В пубертетната възраст половото влечение към другия пол се заражда твърде рано, когато организмът все още е незрял във физиологично, психично и социално отношение за нормално извършване на половия акт. И когато е налице липса на навременно полово възпитание и подготовка на подрастващите за преодоляване на тази физиологична трудност чрез полово въздържане, понятна е честотата на половото самозадоволяване.
За опасностите от онанизма в младата възраст съществуват неправилни разбирания. У родителите тази проява на младежите често събужда неоснователни тревоги и довежда до закрепване на навика, който в мнозинството от случаите е временна възрастова проява. В повечето случаи този временен навик не оставя след себе си вредни последствия. Само в редки случаи, когато онанизмът е проява на нервно-психично заболяване, има място за безпокойство и тревога на родителите.
Онанизмът се наблюдава по-често у младежи или девойки, които са срамежливи, стеснителни и затворени, които не умеят или нямат възможност да си създадат приятелски връзки с партньори от другия пол. Честа проява е у младежи, които водят затворен и седящ живот, не разнообразяват ритъма на своя живот с трудова и обществена дейност, спорт и туризъм, не намират разнообразни полезни форми за изразходване на своята младежка енергия, не запълват пълноценно свободното си време. Липсата на полово възпитание също играе предразполагаща роля. Най-честият повод за появата иа онанизма у подрастващите е примерът на връстниците и особено на по-големите другари, които имат авторитетно влияние върху по-малките.
Първата задача в провеждане на профилактиката е отстраняване и намаляване на предразполагащите към онанизма фактори. На второ място по значение трябва да се поставят мероприятията, свързани с половото възпитание. В провеждането му освен лекарите и учителите непременно трябва да вземат участие и родителите, като за момичетата особено ценна е ролята на майката, а за момчетата - на бащата. Половото възпитание трябва да бъде съставка от цялостното здравно-хигиенно, културно-естетическо, морално и физическо възпитание и да започва от ранна възраст. Заплахата, рисуването на последиците от онанизма в мрачни краски и строгата забрана невинаги постигат целта си и могат да доведат до отчуждаване на младежа от неговите възпитатели. Необходимо е въпросите да се осветляват под формата на непринудени интимни беседи и разговори, на приятелски съвети, като винаги на младежа се гласува доверие и се зачита неговото нарастващо чувство за независимост и самостоятелност.
В профилактиката и лечението на онанизма особено ефективно влияние имат мероприятията за психична пренастройка на под-растващия, правилното организиране на неговия бит, труд и запълването на свободното време. Особено важно е да се търсят различни форми и начини за изразходване на нарастващата мла-дежка енергия и за задоволяване на интересите и влеченията на младите по хармоничен и полезен път. Тук важна роля могат да играят младежките организации и колективи, училището, цялата наша система за информация и възпитателно въздействие.
Не трябва да се забравя също така отговорната и важна роля на лекаря.

Хомосексуални прояви

 

Това е една от честите форми на нарушение в половото влечение и се изявява с влечение към лица от същия пол.
В пубертетната възраст често се наблюдава като временно явление особено изявено приятелство между лица от един и същ пол (момчета с момчета и момичета с момичета), което се разглежда от повечето автори като преходно физиологично явление. По-обезпокоителни са случаите, когато това невинно приятелство прерасне в типично хомосексуално полово влечение. В някои случаи, които протичат по-доброкачествено, това състояние се изявява само с хомосексуално окрасени еротични желания или фантазирания.
При правилно и навременно полово възпитание тези често срещани като временна проява на пубертета хомосексуални вле-чения се преодоляват и ликвидират, без да оставят след себе си трайни вредни последствия върху телесното и психичното здраве на младежите.

Тикови прояви

Те се наблюдават в предпубертетната възраст, но могат да се появят или да се обострят през време на пубертетното съзряване.

Хистерични прояви

 

се наблюдават и при по-малките деца, но най-често се срешат в пубертетната възраст. По-чести са при момичета. В основата на тези прояви лежи хистеричният характер, който се отличава с болезнена чувствителност и ранимост на психиката. Момичетата проявяват болезнена взискателност: изискват или голямо внимание към тях, или се стремят да предизвикат състрадание от страна на околните. Хистеричният характер се отличава с често разиграване на театрални сцени при малки поводи и с предизвикване на конфликти с връстниците или с възрастните. В редки случаи може да се стигне до обезпокоителни за околните хистерични пристъпи, които да се изразят с внезапно настъпващи при незначителни поводи парализи, невъзможност да се пази равновесие, невъзможност да се говори, временно оглушаване или ослепяване, пресилване на гласа, треперене на крайниците и на тялото и др.
Изясняването на горепосочените нервни прояви налага помощта на лекар специалист, който може да реши трудния въпрос, дали се отнася само за временни нервни прояви, които наподобяват хистерия, или е налице заболяване.

Страхови неврози

 

От различните невротични състояния в детската и юношеската възраст страховите състояния са едни от най-честите. В едни случаи юношата или девойката показва повишена напрегнатост и страх от неизвестна причина, от определени предмети или животни (страх от мишка, куче, котка, жаба, пчела, игла, нож и др.), от определена ситуация (страх от тясно пространство, страх от шум и др.). Понякога съчетани с тези нервни прояви могат да се наблюдават гризене на ноктите, нарушения на съня, нощен страх, психична умора и намалена способност за съсредоточаване и за концентриране на вниманието.
Понякога в пубертетната възраст може да се появи натрапчив страх от настъпващите през този период промени в структурата (морфологията) на тялото (напълняване, отслабване, издължаване на ръцете и краката, бързо израстване на височина). Тези характерни за пубертетната възраст страхови състояния се наричат дисморфофобии.

 

Епилептични припадъци

Пубертетната възраст се характеризира с по-чести епилептични припадъци и с някои промени в гърчовете, ако те са съществували преди пубертета. Колапсни състояния, или синкоп (внезапна загуба на съзнание) могат да симулират епилепсия, но внимателният пълен разпит ще установи най-честата причина: дълготрайно изправено положение, умора, пребиваване и в непроветрено помещение.
Твърде големи трудности за педагозите, родителите, а понякога и за лекарите създават случаите на нарушения в поведението на подрастващите. Къде завършва нормалното, повлияното от пубертета поведение, и къде започва патологичното, болестното състояние, невинаги е леко да се реши.
М.Л., 15-годишно момиче, дете на интелигентни и възпитани родители, бяга от клас и не се прибира у дома по няколко дни. Връща се окъсана, мръсна, гладна и не желае да отговаря на въпросите, къде е била. Въпреки възпитателните въздействия тези прояви се повтарят многократно. Психиатричното изследване установява начало на психично заболяване. Лечението се отразява благоприятно върху поведението на девойката.
Т. Н., 14-годишен, още от предучилищна възраст прави впечатление на родителите и близките си със своя невъздържан, буен характер. При постъпване в училище е непослушен, отговаря на учителите, бие и тормози съучениците си. Трудно се справя с уроците. С мъка достига IV клас, всички «вдигат ръце» от него. Изследването установява, че детето има увреждане на централната нервна система вследствие тежко раждане. Умелите грижи на лекари и педагози, както и силната любов и привързаност на юношата към майката променят поведението му. Насочването му към подходяща трудова дейност изиграва съществена роля за неговото превъзпитание.
Тези два примера показват нагледно, че не само обикновените психични промени през време на пубертета, но даже и психичните заболявания могат да се повлияят добре, ако родителите своевременно потърсят лекарска помощ.
Антисоциалното поведение и престъпните наклонности, макар и редки в пубертетната възраст, се дължат преди всичко на влиянието на външната среда, но могат да се дължат и на психични заболявания. Най-често израз на психични болести са и самоубийствата в тази възраст.
Юношите и девойките в пубертетната възраст често пъти остават неразбрани. Чехословашкият психиатър Мечирж смята, че немалка част от децата в училищната възраст се нуждаят от консултация с психиатър по повод невротични състояния, трудности във възпитанието или лош успех в училище. Може би по-честите съвети с лекаря ще избавят родители и деца от някои сериозни сблъсквания, които могат да дадат неблагоприятно отражение върху подрастващите за цял живот.
От всичко казано дотук става ясно, че пубертетната възраст не се характеризира само със значителна и бърза промяна във физическото развитие, но и с процеси на психично узряване и адаптация към повишените изисквания в училище и от страна на възрастните, както и с развитие на нова основа в социалните отношения.
Съществуват убедителни данни, че паралелно с телесния растежен скок се наблюдава и скок в интелектуалното развитие. Независимо че разликите могат да бъдат незначителни, установено е, че по-добре развитите физически деца и юноши имат средно по-високи показатели за интелектуално развитие. Обикновено у възрастните връзката между ръста и резултатите от психологичните тестове изчезва. Това дава основание да се смята, че пубертетният скок в интелектуалното развитие е израз на общия скок в узряването, който индивидуално настъпва в различни срокове.
Когато за пубертетната възраст се говори обшо като за «трудна възраст», винаги се разбират трудностите, които се наблюдават в психо-социалната адаптация на юношите и девойките. Пубертетният период е един пример на обратна връзка между мозъка и хормоните. Мозъкът регулира производството и секрецията на хормоните на хипофизата и чрез тях на периферните жлези, а хормоните влияят директно върху мозъка и упражняват действие върху интелектуалното развитие и поведението на човека.
Експериментални изследвания и клинични наблюдения установиха, че хормоните, които участват най-активно в развитието на пубертета, упражняват директно въздействие върху различни функции на мозъчната кора, влияят върху поведението, настроението, паметта. Изводът е, че за психичното здраве на децата, юношите и девойките трябва да се полагат грижи така, както се полагат и за физическото им здраве. Психичното развитие протича толкова по-хармонично и по-правилно, колкото по-добри грижи се полагат за телесното и психичното развитие на децата преди настъпването на пубертета. Особено типично за предпубертетната и ранната пубертетна възраст е неустойчивото, променящо се в различна степен поведение. Ако в ранния пубертетен период неустойчивото поведение се коригира разумно, по правило следващото формиране на психиката става по-целенасочено и гладко. Обратно, ако не се предприемат възпитателни действия на 10-12-годишна възраст, отрицателното поведение става в по-голяма или в по-малка степен типично за целия пубертетен период.
Противоречията в поведението на юношите н девойките често създават погрешна представа у родителите и възпитателите, че се отнася за трудно възпитаеми деца. По-дълбокото познаване на вътрешните преживявания на юношите и девойките, на осо-беностите на биологичните промени позволява да се разберат обективните трудности на подрастващите при самоутвърждаването им в живота. Стремежът към самоутвърждаване често се изразява в активни и понякога демонстративни действия, които подчертават отличията от детската възраст. При много юноши и девойки във връзка с хормоналната преустройка се установяват повишена уморяемаст, слабост, несигурност. Естествено е тези състояния да бъдат свързани с упорство и раздразнителност, не-мотивирани постъпки, афективни избухвания, грубости. Про-дължителните състояния на умора и слабост могат да предизвикат както продължителна проява на отрицателни реакции, така и тяхното закрепване. Поради това рационалната организация на режима на живот и поддържането на физическото здраве имат важно значение за психичното развитие на юношите и девойките. За хармоничното развитие на подрастващите голяма роля играе околната среда. Психичният облик на юношите и девойките се формира в резултат на дълготрайно влияние на съвместния живот и дейност в семейството, училището и другарската среда.
Пубертетният период е критичен период в живота на човека, който оказва влияние върху цялостното му развитие: телесно, сексуално и психично. Познаването на дълбоките промени, които се наблюдават през пубертетната възраст, е основа на правилното отношение на лекари, педагози и родители към подрастващите. Реално изпълнима задача е чрез правилно възпитание и грижи за физическото и психичното здраве на децата, юношите и девойките да бъдат създадени условия за хармонично развитие на младежите, за разцвет на младото поколение, бъдещето на нашата нация.

Коментари за Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

 1. 1.

  mnogo interesno

 2. 2.

  МНОГО ДОБРЕ ОБЯСНЕНО.
  МОЛИМ ЗА ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ,
  НАПРИМЕР ОЗЛОБЕНИ КЪМ РОДИТЕЛИ ДЕЦА

 3. 3.

  защо децата в пубертета не приемат помощ от родителите

 4. 4.

  " # 2009-11-25 20:29 мими :защо децата в пубертета не приемат помощ от родителите "


  ...ами то е обяснено,че през този период на пубертет у тях нараства чувството за независимост.Стават също така и агресивни...нещата които се случват ги карат да се приемат като пораснали хора,следователно да си мислят,че нямат нужда от помощ и че могат сами да се справят с проблемите си...и т.н :)

 5. 5.

  imam da6terq na 11 i vse po trudno ob6tuvam s neq.staraq da ne se karam,do predi nqkolko meseca imahme idealni otno6eniq,no vsi4ko se promeni korenno.Dali vsi4ko 6te mine samo s tarpeniq.....

 6. 6.

  imam problemi s malki si sin koito e na 17 do 8mi klas vsi4ko be6e normalno no ot tam natatak se promeni s povedenieto i dori ne xodi na y4ili6te i me laje kak da postapq

 7. 7.

  За Didi : Разбира се, че е нужно търпение, върнете се Вие самата на тази крехка предпубертетна възраст, опитайте се да си спомните какво Вие сте чувствали точно тогава, от какво сте се нуждаели, защо сте се чувствали неразбрана и объркана на моменти. Най-важното, което трябва да се знае, че точно през този период децата са най-уязвими и имат нужда да се чувстват сигурни и разбрани, те трябва да усещат че родителите са на тяхна страна - в противен случай това би довело до премълчаване, лъжи, от които ще последват и други последствия.

 8. 8.

  За Pepi: От информацията, която сте дали най-вероятно се дължи на събиране с неподходящи хора, в голяма част от сучаите в тази възраст негативните промени при децата настъпват именно когато започнат да се събират с техни връстници, опитващи да им внушат, че за да си "готин" трябва да бъдеш "лошото момче" , да не се подчиняваш, да не спазваш правилата. Опитайте се да върнете доверието му малко по - малко, Покажете му, че сте негов приятел, а не негов враг. Успех!

 9. 9.

  blagodarq vi vie me yspokoihte spezqlno za strahovite nevrozi v pyberteta as sym momche na 15 i v momenta sym podlojen na tqh chyvsvam se zastrashen stah me e no i az neznam ot kakvo nemoga da spq noshtem i ako moga da popitam dylgo vreme li shte mi e taka veche mi e taka ot 2-sedmici i ako moga da razbera dali znaete kolko shte prodylji?

 10. 10.

  Здравейте.Дъщеря ми е на 10 г. и навлиза в пубертета,а аз все още не съм разговаряла с нея по тази тема.Причината е,че незнам как да подходя към тази деликатна тема.Бихте ли ми дали съвет или носочете към подходяща литература.

 11. 11.

  Имам син на 12 години,който отглеждам сама.Много се разбирахме до скоро,но напоследък общуването ние изместено от интернет.Смени училището и приятелите си и сякаш и той се променя.Все по-трудно споделя,пробва да ме лъже,понижи успеха и това ме обърква.Смятам че аз не съм готова за този негов пубертет.Бихте ли ме насочили към някаква литеретура или съвет

 12. 12.

  Здравейте. Дъщеря ми е на 15г. и от няколко дни разбрах, че е пробвала да пуши трева. Много се тревожа. Излиза с неподходяща компания и започна много да ме лъже, може би защото злоупотреби с доверието ми към нея. Дайте ми съвет как да постъпя!

 13. 13.

  Ние също имаме смятам сериозен проблем със сина ми който е на 16години и от миналата година коренно се промени .Разбрах че се събира с неподходяща компания и чрез тестове разбрахме че е пробвал и трева започна да лъже да бяга от училище и вече за втори път в период от един месец изчезва от къщи за по една нощ като разбира се през вечерта когато се случва това нещо е последвало обаждане от класния ръководител за поредните отсъствия !Говорихме много говорихме не сме го били вече се виждаме в чудо как да постъпим с това дете не иска и не иска да ни разбере!Баща му го накара да напише 3правила които ще спазва да се пребира в 10ч вечерта да не пуши трева и нищо друго наркотично да не взема да ходи на училище и му каза че в противен случай ао не спазва тези правила и ние няма ще да спъзваме нашите задължения и ще напусне дома ни!Това разбира се не сме го взели като решение по скоро го използвахме като заплашителна мерка.Тази вечер пак не се прибра и с две думи правилата са нарушени моля посъвтевайте ни как да постъпим!

 14. 14.

  i az imam problem sina mi e na 17 godini ne xodi na u4ili6te laje me postqnno daje me obijda i mi posqga ot dve sedmici e cql den s nqkakvi priqteli i qvno ot tqx se vliqe i savsem pravi kakvoto si iska .Mnogo sam pritesnena i neznam kak da postapq

 15. 15.

  az sam baba,no se pritesniavam za vnu4kata mi.imame mnogo seriozni problemi s neia.do predi tri godini behe mnogo privarzana kam basta si(sega e na 17 godini)predi dve godini basta i razbra,4e puhi treva.poneje ne razbira ot dobra duma,toi ia nabi.tova oba4e ia ozlobi strahno mnogo i tia go namrazi,injektira se s niakakav narkotik,za si sloji krai na jivota.kato po 4udo ia spasixme.ot togava e mnogo agresivna,darji se mnogo loho s vsi4ki.kak da i pomognem da stane po dobar 4ovek.

 16. 16.

  zdraveite ,kakvo da pravq ?da6terq mi e na 13 godini i zapo4na da bqga ot u4ili6te ne u4i,i zapo4na mnogo da laji.ve4e ne znaq kakvo da pravq ,kak da podhodq kam neq ,daite mi nqkakav savet,molq vi

 17. 17.

  как да се държим с подрстващите

 18. 18.

  Аз също се сблъсквам с проблемите на всички ви дотук.Синът ми е на 15г.от миналата година настъпи коренна промяна с моето малко и добро момче.Записахме го след 7 клас в гимназия и от началото на годината започнаха проблемите.Почти през ден класната ми звънеше.Бил сприхав,правел детински бели,ядосвал учителите,а същевременно твърди че не е толкова лошо дете,напротив бил много симпатичен и на моменти забавен.Как ли не съм се мъчила дА ОБЯСНЯ,ЧЕ НЕ Е ТОЛКОВА ЛОШО ДЕТЕ,НО ОСТАВА НЕРАЗБРАНО.ПОВЯРВАЙТЕ НАИСТИНА Е МНОГО ТРУДНО НА ТАЗИ ВЪЗРАСТ.ВСЯКА ВЕЧЕР СПОРИМ И СЕ КАРАМЕ.ДОКАТО КРЕЩИ СРЕЩУ МЕН И ОБИЖДА,СЛЕД МАЛКО ИДВА ДА МЕ ГУШНЕ.РАЗДВОЕНА СЪМ,НЕ ЗНАМ КАК ДА ПОДХОДЯ,НО УСТАНОВИХ С ВИКОВЕ И КРЯСЪЦИ НЕ СЕ ПОСТИГА НИЩО,ДИАЛОГ МУ Е МАЙКАТА И НЕРВИ.МЪЖЪТ МИ ПЪТУВА,КОЕТО ОЩЕ ПОВЕЧЕ УТЕЖНЯВА ПОЛОЖЕНИЕТО МИ,ПОНЯКОГА СИ МИСЛЯ,ЧЕ ЩЕ ПОЛУДЕЯ,НО НЯМАМ ИЗБОР .ВСЕ ПАК ВСИЧКО Е ЗА ДОБРОТО НА ДЕЦАТА ТАКА,ЧЕ ДРЪЖТЕ СЕ,ОБИЧАЙТЕ ГИ И ГОВОРЕТЕ С ТЯХ.

 19. 19.

  Скъпи родители, пубертета е един много тежък период в живота на подрастващите. Всички ние сме минали през този етап. Проявите, както е описано в материала, са различни. При някои деца се характеризират със затваряне в себе си и депресивни състояния, при други в изблик на агресия. Много често обаче проблемните действия на децата ни са в следствие на нашето поведение. Съветвам Ви горещо при такива случаи да се консултирате с психолози, които ще Ви посъветват какво да предприемете. Говорете с децата си, съветвайте ги, дръжте се с тях като с равни. Често в този период, поради чувството на независимост и желанието за самостоятелност, децата не гледат на родителите като на авторитет, в такъв случай тази функция трябва да бъде иззета от друг. Това може да бъде любим техен преподавател, приближен на семейството Ви, наблюдавайте децата си и, ако има такива хора ги помолете да ги изслушат и да ги посъветват. Но пак казвам, най-добрия начин е да посетят психолог, но за целта трябва да ги уверите, че го правите това за тях. Насилственото водене при психолог често не е ефективно, но това е свързано с професионализма и човечността, които влагаме ние. Това е наша работа.
  Успех на всички и не забравяйте, че това е само период, но ако не се вземат мерки носи последствия в нататъшния живот на децата Ви.

 20. 20.

  Da6teriata na maja mi e na 6 godini.Moje bi ot 4 godi6na ima osobeno vnimanie kam jenski gardi,goli deca i t.n kogato zabeleji niakade ne6to takova o4ite i stavat 4etvorni i ne moje da se otkasne ot tiah,za razlika ot drugi deca ,koito im stava neudobno i ne gi valnuva i poglejdat vstrani.A takiva ne6ta posred bial den i na vseki fillm ili reklama ili pesen razgoleni se vijdat.Problema e drug.Ot malka si igrae na kon4e.Iazdi razni predmeti i moje bi v takava igra si e razdraznila klitora i i se e haresalo.Sega si tarsi udobni za neia predmeti ,siada varhu tiah i se tarka i stiga do orgazam.Klitora i stava troen ,po bel6oto ostava sleda,za4erviava si buzite.Naposledak go pravi vse po-4esto.Dori po 2-3 pati na den.Tia zapo4na u4ili6te na 6 godini,savsem skoro.Kazva ,4e i haresva da go pravi i niama da spre ni6to,4e maika i i ba6ta i se karat.4e tia si go e izmislila i ne iska da spira i nemoje 4e i stavalo hubavo i na mozaka.V u4ili6te sa6to go pravela,taino ot u4itelkata,pod masata ili na niakoia ograda.Vka6ti dnes varhu 6apkata si ,tia e s edno top4e ,siada varhu top4eto na 6apkata i se klati naliavo ,nadiasno,dokato svar6i.Ako ne vzema 4ar6afi ot legloto i gi slaga mejdu krakata i se natriva v tiah.Niama spasenie.Ne moje da izpraznim ka6tata.Daite savet.Kakvo da pravim.Niakakav doktor kazal na maika i,4e e normalno,bili hormoni.Za men ne e normalno,kam kakav specialist da se obarnem dokato ne e mnogo kasno.Blagodaria

 21. 21.

  Silviia, разбирам притеснението Ви. Има различни фази в психичното развитие на децата. Между 3-тата и 5-тата годинка се наблюдава Едиповата фаза, която се характеризира с фокус върху сексуалните интереси, стимулацията и възбудата в гениталната област. Пенисът става органът, който привлича основният интерес, както при момчетата, така и при момичетата, като при последните липсата му се разглежда като белег на кастрация. Този стадий е свързан с гениталната маструбация, както и с несъзнавани фантазии за сексуална връзка с родителя от противоположния пол. Заплахата за кастрация и свързаната с нея кастрационна тревожност възникват в резултат на вината около мастурбацията и едиповите желания.
  Предполага се че в този период и при момичетата и при момчетата отношенията с майката се засилват, като това включва и пробудените генитални импулси на детето. То започва да свързва усещанията на генитална възбуда с фантазиите, какво правят родителите му (независимо дали е имало възможност да наблюдава интимните им възможности или не). Оформя се ясен сексуален копнеж към майката и стремеж да бъде единствен обект на нейната любов и това води до желанние за премахване на всички съперници, на първо място бащата и другите деца. Тези желания водят до страха от отмъщение и загуба любовта на родителите си.
  Към петата, шестата година от живота на детето моралът започва да става вътрешен проблем.
  Целта на този стадий е да фокусира еротичният интерес върху гениталната област и гениталните функции. Тази насоченост е базата на половия идентитет и служи да интегрира остатъците от предишните стадии на психосексуалното развитие в предимно генитално- сексуална ориентация. Установяването на едиповата ситуация е от съществено значение за развитието на по-нататъшните идентификации, които ще служат за основа на важни и трайни измерения на характеровата организация.
  Трудности в този стадии могат да доведат до най-разнообразни черти и симптоми, които на практика покриват цялото невротично развитие. Може да се каже, че този стадий е от решаващо значение за формиране характера на индивида. Тъй като в него се обобщават и доразрешават остатъци на предишните стадии, различни трудности в последните могат да окажат влияние и да контаминират едиповото разрешаване. Успешното преминаване през този стадий се основава на чувството за сексуален идентитет, на любопитсвото без свенливост, инициативност без преживяване на вина и на усещане за власт не само над предмети и хора, но и над вътрешни процеси и импулси.
  Това е характерно за всички деца в тази възраст, при вашето са по-изявени тези особености. Тъй като явно много Ви притеснява ситуацията Ви съветвам да избирате филмите и предаванията, които гледате с детето. Може да се консултирате с детски психолог и да заведете и нея, за ваше успокоение.

 22. 22.

  ДО психолог г-жа Филиз Мехмедова : г-жо Мехмедова синът ми е на 15 год отглеждам го сама много ми е трудно от малък е палаво дете и трудно по характер но напоследък е нетърпим не иска да ходи на училище ,лъже ме отговаря ми не само на мен , а на всички в къщата мъча се все със добро към него но
  понякога неиздържам и започвам да крещя и изпадам в истерии.Моля Ви ,за съвет какво да правя и как да постъпя да ли е от пубертета или вече и аз незнам.Предварително Ви,благодаря !

 23. 23.

  ДР.ФЕЛИЗ МЕХМЕДОВА. СИНЪТ МИ Е НА 14 ГОД.ПРЕДИ 1ГОД.И ПОЛОВИНА КАКТО СИ ИГРАЕШЕ НА ЕДНА ВИДЕО ИГРА ИЗВЕДНЪЩ СКОЧИ ТРЕПЕРЕИКИ И ЗАПОЧНА ДА КРЕШТИ ЧЕ НИЕ НЕ СМЕ РЕАЛНИ ЧЕ СМЕ ЧУДОВИШТА И ДРУГИ ПОДОБНИ.ЧУВСТВА ЧЕ НЕ НИ ОБИЧА КАКТО ПРЕДИ И ИСКАШЕ ДА СЕ ХВЪРЛЯ ПРЕЗ ТЕРАСАТА. ЗАВЕДОХМЕ ГО НА ПСИХОЛОГ И МУ ИСПИСАХА ДИАЗИПАМ ,НЯМА НИКАКВО ПОДОБРЕНИЕ ПРЕДИ 4 МЕС.ПОЛУЧИ МНОГО СИЛНА КРИЗА И ТОВА Е ВСЕКИ ДЕН ДО СЕГА НЯМА СПИРАНЕ СТАНА АГРЕСИВЕН КАЗВА ЧЕ НИШТО НЕ Е РЕАЛНО И Е В СЪН.ВЪРТИ МУ СЕ ГЛАВАТА И МНОГО ПЛАЧЕ И НЕ МУ СЕ ЖИВЕЕ В ТОЗИ КОШМАР.

 24. 24.

  Dushterq mi e na 16 ot kakto se premesti v gimnazialnoto ychilishte pochnaxa nashite koshmari.Uchi v dobra elitna gimnaziq .Purvata godina beshe otlichna ambiciozna iskashe da po kaje kolko e dobra i taka do tuk..... Haresa si nein suychenik, zapoznani i taka neshtata leka po leka se promenixa.V 9 klas se na uchi da pushi da pie purvite slabi ocenki i t.n.10 klas momcheto reshi da se razdelqt i neshtata stanaxa strashni.Tq ne priema tova polojenie i se e vpila v nego .Nishto drugo ne q interesuva.Skandali v kushti nepriqtnosti v y-shte i kato za kapak dnes se na gultala s lekarstva.Neznam kakvo da pravq s losho s dobro rezultat nikakav

 25. 25.

  Г-жо Ахмедова, синът Ви е в много специална възраст. Както бях писала преди, проявите в пубертета са различни. Разбирам колко е трудно за една майка, да отглежда сама детето си. Действията на сина Ви са типични за възрастта му, не би трябвало да се притеснявате. Пробвайте да говорите с него, като с равен. Питайте го какво го отдалечава от училище, разпитайте го за приятелите му. Също така, любовните разочарования в тази възраст, се изживяват много драматично от подрастващите. Говорете с него, уверете го, че сте до него и че може да разчита на Вас. Говорете с учителите му, за държанието му в училище. Обяснете на сина си за нещата, които Ви притесняват. Това не е лесна задача, но постепенно ще се оправят нещата. Желая Ви успех!

 26. 26.

  ДО ВАЛЕРИЯ И ПЕТЪР: Мили родители, трудно ми е да коментирам случаят Ви, тъй като не съм запозната напълно, мога само да предполагам. Не ми стана ясно дали само веднъж е била тази ситуация с играта. Ако е така, може да е бил под афект и да е изкрещял тези думи. Децата имат силно развито въображение, играта може да е била възприета като продължение. Често в тази възраст децата започват да си мислят, че са осиновени, изоставени от истинските си родители, това също е предположение за нещата, които е казал. Не знам колегата, на колко сесии Ви е изписал Диазепам и дали Ви е обяснил страничните му ефекти. От колко време го приема детето Ви и каква е дозировката? Ако ще Ви успокои, мога да Ви кажа, че е много вероятно агресивността и халюцинациите, да са страничен ефект на Диазепама. Като странични ефекти, които се дават при този медикамент са: неясно виждане, неясен говор, незадържане на урина, ниско кръвно, двойно виждане, възможни са агресия и възбуда. Понякога се наблюдават депресии и опити за самоубииство, но това са вече при високи дози Диазепам. Моят съвет е да не се ограничавате с мнението на един специалист, заведете детето и при други. Бъдете силни и успех!

 27. 27.

  ДО Силвия: Госпожо, не ми се вярва дъщеря Ви да е искала да сложи край на живота си с тези хапчета, по-скоро се мъчи да привлече вниманието към себе си. Да Ви докаже колко я боли и колко и е трудно. Говорете с нея, кажете й какво Ви е, как Вие се чувствате от постъпките й. Любовното разочарование е еднакво силно и на 15 и на 35, и на всяка възраст. Пробвайте да наклоните вниманието й към нещо друго, насърчавайте я да си намери хоби или някакво занимание, което ще я разведри. Помолете приятелките й да я занимават с нещо друго, защото може би на тях им споделя повече и им има доверие. Обяснете й какви са опасностите от подобни деяния, бъдете до нея. Повярвайте ми, това е нещото, от което се нуждае най-много, дори и да не може да Ви го каже. Успех!

 28. 28.

  ами аз съм момиче и съм в побертета точно на 12 съм и е точно така както го казвате

 29. 29.

  много е грудно да се опраяме в тази възраст и да се контролираме щото сме в пубертета и всичко е страшна стихия

 30. 30.

  моля ви помогнете ми дъщеря ми е на 12 години и всичко крие от мен тва което става в училище и всичко останало което прави тя неиска да ми споделя нищо и всичко е във тайна крие пази се във себе си кво да направя

 31. 31.

  Госпожо, децата в тази възраст започват да се идентифицират с други групи, съученици, приятели. Започват любовните трепети, други интереси и понякога им е трудно да споделят с родителското тяло, особено когато става въпрос за родители, които са по консервативни или строги. Не я насилвайте да Ви казва, каквото и да е. В ненагласен разговор, например, когато гледате телевизия или вечеряте, може да и давате примери от Вашето детство, но в никакаъв случай такива, които да я унижат или от сорта на: \"Аз като бях на твоята възраст само учех, а пък ти гледай с какви глупости се занимаваш!!!\". Този тип примери са грешни и ще я отдалечат още повече от Вас. Може да й разкажете как и Вие сте харесвали едно момче, нещо подобно, което да й напомня, че и Вие сте била дете и са Ви вълнували подобни неща, това всичкото се прави постепенно, като не бива да очаквате от нея внезапно включване и откритост. Трябва да спечелите доверието на детето си и да бъдете търпеливи.
  Успех!

 32. 32.

  Не знам дали пиша по вашата тема,но имам нужда от помощ.Брат ми от година и половина може би две има проблеми с съня.Като чуеш шум може би от това,че се е стреснал започва да крещи,напада и близо две минути не може да се събуди,но е с отворени очи.Дали е страх от нещо или просто е такъв съня му не мога да ви кажа.Започвам да се страхувам,че следващия път може да удари някой без да го осъзнава.Моля ви ако някой може да ми помогне по някакъв начин да пише ще оставя пощата си: zornica.valentinova@abv.bg всеки които може да ми помогне с някаква информация или нещо МОЛЯ ДА МИ ПИШЕ!!!

 33. 33.

  Искам само да поясня,че тук говоря за мъж на 25 години!!! да сте наясно когато решите да ми отговорите

 34. 34.

  Зорница, това може да се дължи на нещо преживяно преди да започнат тези проблеми със съня. Брат Ви да се обърне към психолог, това не е въпрос, който може да се разреши тук. Вероятно колегата ще му предложи терапия от няколко сеанса, в които ще стигнат до разрешаване на проблема. Не го отлагайте!

 35. 35.

  zdraveite imam sin na 13 godini zatvarq se 4esto v staqta ci i mastrybira kak da postapq molq ako nqkoi znae da mi piwe

 36. 36.

  Здравейте, изчетох цялата статия на един дъх, заедно с всички коментари, но не открих помощ.Синът ми е на 10 год.Като всяко момче е буе и палав.До втори клас, всичко беше нормално.След всяка лудория си поговаряхме, като приятели.Аз му обяснявах моето притеснение и мнение, той излагаше своето.Оценяхме ситуацията и нещата се оправяха.В училище обаче, попадна на приятели, които му внушаваха колко е "гот" да си лош, да тормозиш по-малките, да отговаряш и т.н.Моята стратегия започна да не действа.След дълги разговори и коментари, след обещания и сълзи, нещата се повтаряха.Накрая каза "не мога да спра", защото ме тормозят ако не съм такъв.Аз взех решение да го изместя в друго училище.Всичко тръгна добре, но след като се адаптира и опозна с класа всичко започна отначало.Дразги, кавги, невнимание.Понеже аз реших, че е ядно няма да стане само с обяснения и разговори, започнах да го наказвам-без игра, без телевизор, а той да се опитва да ме лъже.
  Моля за професионален съвет!Знам че няма рецепта, но се надявам опита и знанията Ви да ми помогнат.Винаги съм смятала, че приятелството с децата ражда уважение и доверие.Така са ме възпитавали, така искам да възпитам и детето си, но явно нещо пропущам.

 37. 37.

  zdraveite,ot 7 godini sama otglejdam dvete si deca /mom4eta na 12 i 8 godini.oshte ot parvi klas golemiqt mi sin imashe problemi s disciplinata,no pone hodeshe na u4ilishte,sega e v 5 klas i za poslednite 2 meseca smenihme 4 u4ilishta i vapreki vsi4ko prodaljava da pravi kakvoto si iska;bqga ot u4ilishte,laje,ve4e tri pati bqga ot vkashti sega pak ne se pribra,no pone znam kade e.postoqnno se obvinqvam ,4e nqmam dostata4no vreme za tqh,4e se provalih kato roditel.molq vi daite mi savet kakvo da pravq

 38. 38.

  Уважаема госпожо Мехмедова, обръщам се към вас с молба за съвет, защото съм отчаяна! Малкият ни син е на 16 г., отглеждан е с любов. Скоро у нас се появиха съмнения, че взема нещо, направихме тестове и този за трева се оказа положителен. Разоваряла съм с него много пъти /старая се да му покажа, че съм му приятел и че ще го подкрепям във всичко, че той е нашето дете и е най-важен за нас. Питала съм го дали не пуши нещо различно от тютюн, но той отрича и казва, че е само нормална цигара и че няма да го прави повече. Той, по принцип, е добро дете, спортува много активно, и се учи сравнително добре /разбира се не толкова, колкото преди/, но ние с баща му рядко го упрекваме за по-слабия успех в училище. Не бих искала училищният психолог или който и да е друг да разбира за проблема ни. Посъветвайте ме, моля, как да постъпя, как по-мило да разговарям с него. До сега съм си мислела, че разбирам децата си и че те са искрени с мен, но сега имам нужда от помощ, защото не мога да се справя сама!

 39. 39.

  ЗДРАВЕЙТЕ! СИНЪТ МИ Е НА 14 ГОД. ВЕЧЕ НАПРАВИ 2-3 ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ПРИПАДЪЦИ С ГУБЕНЕ НА СЪЗНАНИЕ ИЛИ ПРОСТО МУ ПРЕЧЕРНЯВА И МУ СТАВА ЛОШО. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОСЕТИМ СПЕЦ.ЛЕКАР ИЛИ ПРОСТО ЩЕ ОТШУМИ И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ?

 40. 40.

  здравейте дъщеря ми е на 16г и е влюбена в непоходящ за нея човек кажете ми как да я откажа от него, колкото и да се държа приятелски тя не ме разбра и направо се побърквам незнам какво да правя и как да посъпя, защото я хванах в доста лъжи ?

 41. 41.

  Здравейте,и аз като всички тук се нуждая от съвет и евентуално помощ. Синът ми е на 12 години , нямам проблеми с него - любвеобвилен, послушен - доколкото е нормално, но......Преди няколко дни случайно попаднах на хронологията на компютъра и видях че е посещавал гей сайтове. За по минута явно е цъкал, но не само един ден. Изтръпнах. За добро или лошо когато се прибра от училище го извиках - показах и попитах. Той се притесни и ми отгоеори че търсел момичета, не съм се карала много спокойно му обясних, че много го обичам и винаги ще съм до него. Той се обиди, но след ден , два си оправихме отношенията. Едва ли някога ще го забрави. А аз живея с мисълта това просто интерес ли е или...? Движи се в компания на момичета.......Чусвтвам се ужасно защото започнах да се рова тайно във всичко в което мога - нарушавам личното му пространство и ме е срам... Има ли някакъв начин да разбера без да го притеснявам каква е ориентацията му? Или просто се вманиачавам. Благодаря Ви.

 42. 42.

  Az sam Liliq na 11 godini sam i imam sa6ite problemi kato laja makasi natiskam se y xodovite i se celvam s gajeto si oktai i mi mnogo xybava kato se celyvam.

 43. 43.

  Госпожо Мехмедова ,искам вашият савет за помощ. Имам внучка на 9г., много е нрвна отговаря много на родителите си.Също и много гледа телевизия,и като гледа телев. като и говориш, не те чува.посяга ида ги удря. Моля за съвета Ви! Благодаря

 44. 44.

  Госпожо Мехмедова ,искам вашият савет за помощ.Аз съм на 14 и съм момче.От началото на пубертета имам хомосексуално влечение и се претиснявам много от това,защото искам да съм нормален човек когато порасна.Колко време горе-долу продължава хомосексуалното влечение при тийнейджърите и на какво се дължи то ?

 45. 45.

  Здравейте!
  Аз имам две дъщери едната е на 16 а другата на 13.И имам голям проблем с малката.Преди 3 години и половина се разведох с баща им и сега живея с друг мъж ,който има две момчета на 20 и на 17
  Имам проблем с малката си дъщеря . Винаги лъже Бяга от училище ,има много двойки,не и се учи. Интересува се само от момчета и от забавления. Опитвам се да я огранича да се прибира на време , наказваме я да не излиза ,но тя не спазва наказанията и не и пука.
  Когато и говоря е добре .обещава да се оправи и на другия ден пак е същото.Ходим в превантивен център.Но като гледам няма никакъв ефект, дори стана по зле.Човека с когото живея казва че трябва да и огранича напълно свободата. какво да правя ? То имам толкова въпроси .че сигурно няма да ми стигне един ден да разказвам само какво прави и какво е направила до сега.Не издържам вече. Незная как да се държа с нея. Като е с лошо , става по зле с добро пробвах ме и така няма ефект. вече незная какво да правя?

 46. 46.

  galq

 47. 47.

  mnogo pravilno

 48. 48.

  Здравейте, аз съм Емалин Адриан След като съм бил във връзка с моя съпруг от години, той се раздели с мен, направих всичко възможно, за да го върна, но всичко беше напразно, исках го толкова много, заради любовта, която имам го умолявах с всичко, обещах, но той отказа. Обясних проблема на моя приятел и тя предположи, че бих искал да се свържа с магьосник, който може да ми помогне да открия магия, за да го върна, но аз съм от типа, който никога не е вярвал в заклинание, нямах друг избор освен да го пробвам, аз изпрати имейла и ми каза, че няма проблем, че всичко ще бъде наред преди три дни, че моят бивш ще се върне при мен преди три дена, той хвърли магията и изненадващо на втория ден беше около 16:00. Моят бивш ми се обади, бях толкова изненадан, отговорих на обаждането и всичко, което каза, беше, че толкова съжаляваше за всичко, което се случи, че искаше да се върна при него, че ме обича толкова много. Бях толкова щастлив и отидох при него, затова започнахме да живеем заедно щастливо отново. Оттогава съм обещал, че всеки, който знам, че има проблем със взаимоотношенията, бих помогнал на подобно лице, като му се обърна към единствения истински и мощен играч на правописа, който ми помогна с моя собствен проблем. имейл: dr.zulugreattemple@gmail.com
   можете да го изпратите по имейл, ако имате нужда от неговата помощ във връзка или във всеки друг случай.
  1) Любовни магии
  2) Загубени любовни магии
  3) Заклинания за развод
  4) Магията на брака
  5) Завършване на връзката.
  6) Проклятието на магии
  7) Забранете миналия любовник
  8.) Искате да бъдете повишени в офиса си
  9) искате да задоволите своя любовник
  10) Лекувайте някое от болестите, от които страдате
  11) искате да печелите пари
  12) искате фирмата ви да расте по-бързо
  13) искате вашето собствено дете
              Не взимайте забързаното си сърце в новата година, когато има решение за него. Свържете се с този велик човек, ако имате някакъв проблем с трайно решение
  чрез dr.zulugreattemple@gmail.com или какво го кажете на +2349075609697
  Благодаря ми късно

 49. 49.

  Мога да направя заклинание от ваше име относно връзка, финансово положение, бъдещи събития или каквото е важно за вас. Имам силата и аз използвам властта. Мога да променя пътя на вашата съдба. Свържете се с мен и аз ще ви заклинание. Кажи ми какво искаш и ще върша работата си. Дали някой или нещо, което искате да имате? Искате ли богатство или щастие, или приятел E.T.C.
  +918 147 834 968.
  Имейл: cheifoduduwa@hotmail.com
  Cheif Oduduwa
  https://cheifoduduwa.wixsite.com/spell

 50. 50.

  Госпожо Мехмедова, почина единственият ни син от инфаркт и взехме момиче на 11 год от Дом. Първата година нещата вървяха добре, но сега, 2 години по-късно, тя ни създава огромни проблеми - пубертетски, но проблеми: понижи си успеха, не отива на урок по англ и с приятели харчат парите за урока; обещава, че ще се върне в определен час и когато започна да й звъня по тел тя го изключва; после се прибира с лъжа, съшита с бели конци, ревейки започва да се тръшка за това как е живяла в Дома....премълчава лошите неща, които се случват, до момента, в който нещата зазлеят... не си взима поука, лъже /дори когато не е нужно/, маниерите си тренира по начин, който да побърква момчетата, иска винаги и на всяка цена да е център на внимание. Притеснена съм от безхаберието, наглостта и лъжата - тя мисли, че света й е длъжен, защото е живяла зле години наред. Психологът в училище откровено ми каза, че не знае как да се справи с дете от Дом. Говорене, обещаване, прегръдки, обич и на следващия ден - всичко по старому...

 51. 51.

  И аз имам проблем с осиновения ми син.Той е на 13г. От м.май 2017 след работ с психолог на който споделих ,че страда ,че майка му на 3г го е хвърлила в дом след 3 сеанса с него ,той отказа да я посещаваТя ми каза ,че тий е наясно коя е майка му А от 1 клас ходи при психолоси От тогава спря да спортува,да учи, да ме слуша, от 1 мес не казва ского излиза и закасняша до 12х.Много се гневи,страда ,че не змае кий е баща му Казва ,че психолозите не могат да му помогнат

 52. 52.

  Здравейте госпожо Мехмедова, имам дъщеря на почти 12годинки . От една седмица насам твърди че моят зет , на сестра ми съпруг , я опипвал. Аз не и вярвам, защото до сега много лъжеше , но на дъщеря ми и казах че и вярвам. И на всичко отгоре тя отиде при моята сестра и и каза същото. Аз и сестра ми не знаеме къде се намираме, защото тя също не вярва че съпругът и е посегнал на моето дете. Трагедията е много голяма, аз и сестра ми постоянно плачем, защото се разбиват две семейства, не знам какво да правя. Пак казвам че не вярвам на дъщеря си. И сега съпругът на сестра ми забрани да се виждаме , а аз ги обичам толкова много, моля за съвет

 53. 53.

  Никога не вярвам в декларациите за любов, докато не се срещнах с моя приятел, който ми каза всичко за DR.Chamberc, който донесе бившия си приятел, дори когато тя ми каза, че не й вярвам, защото мислех, че ще има същото фалшиво колело на Spell, парите ми. Макар че й дадох шанс да обясня всичко, което тя трябва да разкаже за Др.Камберк, й казах, че има много измамници, които искат да ни вземат парите и никога няма да им бъда жертва, въпреки че моята годеница трябва да се омъжи за мен няколко месеца по-късно чакам търпеливо друг човек, но го обичах толкова много. Тя ми каза, че този DR.Chamberc не е фалшив, че е вярно и е помогнал на много хора да се върнат на скъпата си, след това я питам как това изписване работи и какви изисквания трябва да направя, преди да може да ми хвърли любовта се търкаля върху мен? Тя ми каза, че ще го изпратя по имейл на chamberc564@yahoo.com и трябва да му кажа това, което искам. Наистина го изпратих и му казах, че се нуждая от бившия ми човек. Казах му, че ми беше приятел, който ме насочи към него, защо се съмнявах в работата му? Той каза, че работата му е 100% сигурна и гарантира, че никой не е дошъл в храма си и остава същият. Станах отвратен от думите му, които ми каза, и ми дойде една мисъл, как го знам за всичко, което обсъждахме по-рано. Той каза, преди да може да започне моята ситуация, че трябва да имам вяра и да му се доверя, да оставя други шахматни магии и търпеливо да чакам сама, че ако мога да кажа, че правя всичко това, ще получа любовника си за 72 часа. Казах добре, обещавам да работя с вас сами, след това ми даде формуляр, който да се изпълни както аз го правех и да му го изпратя с моите снимки, както и с снимките на бившия ми любовник. Той ми отговори 30 минути по-късно и ми каза, че боговете му се нуждаят от някои неща, които да ми хвърлят правописа, а проблемът ми е много лесен, ако мога да предложа тези неща. Тогава, когато го питам как мога да получа тези неща и как мога да му го изпратя за хвърляне на любовната игра, той ми каза, че не трябва да се притеснявам, че има продавач тук в собствената си страна. за мен нещата. След това го питам колко струва да си купя всички тези стоки? Той ми каза това, което аз му изпратих с пълна увереност. След час по-късно ме повика и ми каза, че проблемът ми е решен, че ще чакам 72 часа, за да ме попита любовта ми, както направих според думите му, когато беше около 18 часа през следващите три дни бившият ми ме повика, ако той е у дома, той иска да ме види в бързаме. Казах му, че се надява, че всичко е добро, каза той да, когато му казах, че може да дойде, бившият ми мъж се върна при мен и той поиска опрощение, че знае какво става над него. Точно сега съм толкова доволен, че възстанових любовника си обратно и планираме скоро да се сдобием с сватбата, аз се обадих на DR.Chamberc и му благодаря много и го попитах какво да направя за него като благодарност, каза ми трябва да забравя и да пази парите си, че не е след парите, а да помогне на хората, които се нуждаят от помощ там, всичко, от което се нуждае да направя, е да дам повече свидетелства за него, така че хората там, които се нуждаят от помощ, също да го пратят. Аз днес да дам показанията си. Нека вашият добър джентълмен продължава да го благославя и да му даде по-дълъг живот и мъдрост. Това е Д-р E-mail адрес chamberc564@yahoo.com

 54. 54.

  Аз съм на 15 и през последната година има влечение към същия пол. Никога не съм имал връзка с момиче а искам. Нормално ли е това влечение притеснен съм

 55. 55.

  И искам да добавя че не искам сексуален контакт с мъж а само имам еротични фантазии които не са свързани с това да участвам в полов акт. Не се.възбуждам от типичния гей секс, а по скоро от воайорска гледна точка

 56. 56.

  ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ:

  Здравейте, моето име е Коли, искам да ви кажа голямо благодаря на великия д-р Огънле, че ми върна щастието, видях неговия контакт онлайн от друга дама, която той преди това помогна. Не знам как да изразя това, което е направил за мен, защото е направил повече от великолепен за мен, защото той ми върна любовника не само моя любовник, а сега и съпругът ми, след като се раздели с мен в продължение на 6 години. Наистина оценявам голямата помощ, която ми е дал и мисля, че съм най-щастливата жена тук на земята. Радвам се, че моят човек отново се върна, всичко, което направи за мен, беше само за 24 часа, какво могъщ човек, върна съпруга ми, който напусна 6 години само за 24 часа, благодаря ви. Направих споразумение с него, за да споделя добрата си работа онлайн и дори на радиостанцията. Ако искате да благодарите на д-р Огъндъл за мен или имате нужда от неговата помощ, д-р Огъндел има властта да решава всякакви проблеми, чрез имейл: ogundeletempleofsolution@gmail.com. За директни обаждания и Viber Чат: +27638836445.

 57. 57.

  ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ:

  Здравейте, моето име е Коли, искам да ви кажа голямо благодаря на великия д-р Огънле, че ми върна щастието, видях неговия контакт онлайн от друга дама, която той преди това помогна. Не знам как да изразя това, което е направил за мен, защото е направил повече от великолепен за мен, защото той ми върна любовника не само моя любовник, а сега и съпругът ми, след като се раздели с мен в продължение на 6 години. Наистина оценявам голямата помощ, която ми е дал и мисля, че съм най-щастливата жена тук на земята. Радвам се, че моят човек отново се върна, всичко, което направи за мен, беше само за 24 часа, какво могъщ човек, върна съпруга ми, който напусна 6 години само за 24 часа, благодаря ви. Направих споразумение с него, за да споделя добрата си работа онлайн и дори на радиостанцията. Ако искате да благодарите на д-р Огъндъл за мен или имате нужда от неговата помощ, д-р Огъндел има властта да решава всякакви проблеми, чрез имейл: ogundeletempleofsolution@gmail.com. За директни обаждания и Viber Чат: +27638836445.

 58. 58.

  МУЗИКА:

  Добър Ден Всеки, Казвам се Анна, аз съм от Румъния, искам светът да знае за великолепна играчка, която да ми помогне с живота ми проблеми, моят съпруг ме остави 21 години след брака, защото семейството му не ме харесва, и той отиде да бъде с друга жена, аз и синът ми страдах повече от 21 години, докато миналия месец, когато видях пост на дама онлайн, говорейки за магьосник, наречен д-р Огъндел, който й помогна с проблемите й, затова трябва да се свържа с този човек след магията, която ми хвърли, той ми каза, че проблемите ми са свършили, само за по-малко от 24 часа съпругът ми, който ме напусна за 21 години, ми се обади, молих му да му простя, а сега живеем щастливо заедно като казах това, защото му казах, че ще споделям онлайн новини за стоки, за да знаят хората и също така ще дойдат при него за помощ. Така че, ако имате някакви проблеми, взаимоотношения или някакъв човешки проблем, свържете се с д-р Огъндел сега и имайте решение, тук са неговите данни за контакт. Whats-App и Viber номер: +27638836445. Имейл: ogundeletempleofsolution@gmail.com

 59. 59.

  БЛАГОДАРЯ НА ВЕЛИКИЯ ДР СЛЪНЦЕ ЗА РЕШЕНИЕТО НА МОИТЕ ПРОБЛЕМИ ИМЕЙЛ ИМЕЙЛ (drsunnydsolution1@gmail.com)
  Казвам се мис Фатима, бях женен за съпруга ми в продължение на 5 години, живеехме щастливо заедно през тези години и не, докато не пътуваше до Австралия за бизнес пътуване, където се срещна с това момиче и от тогава той ме мрази и децата и любовта само тя. така че, когато съпругът ми се върна от пътуването, той каза, че не иска да види мен и децата ми отново, за да ни изкара от къщата и сега отиваше в Австралия, за да види тази друга жена. така че аз и децата ми сега бяхме толкова разочаровани и аз просто останах с майка ми и не се държах добре, защото майка ми се ожени за друг мъж след смъртта на баща ми, така че мъжът, с когото се е омъжила, не се е отнасяла добре с нея, и децата ми бяха толкова объркани и търсех начин да върна съпруга си у дома, защото го обичам и обичам толкова много, така че един ден, докато разглеждах компютъра си, видях свидетелски показания за това заклинание DR Sunny, свидетелства споделени в интернет от една дама и ме впечатли толкова много аз също мисля за да го пробвам. Отначало бях уплашен, но когато си мислех за това, което ми и децата ми минаваме, се свързах с него и той ми каза да остана спокоен само за 24 часа, че съпругът ми трябва да се върне при мен и да ме изненада най-добре. от съпруга ми на втория ден попитах децата и аз се обадих на ДР Слънчев и той каза, че проблемите ви са решени моето дете. така че това е, как да си върна семейството след дълъг стрес от спиране от зъл дама, така че с цялата тази помощ от DR Sunny, искам всички вие на този форум да се присъедините към мен, за да кажа огромна благодарност на DR Sunny и аз ще също така съвет за всеки в такива или подобни проблеми или някакъв вид проблеми трябва да се свържете с неговия имейл е (drsunnydsolution1@gmail.com) той е решение на всичките ви проблеми и трудности в живота. отново имейл адресът му е (drsunnydsolution1@gmail.com)

  Той е специализиран в следващия период.

  (1) Ако искате бившия ти обратно.

  (2) ако винаги имате лоши сънища.

  (3) Ако искате да бъдете повишен във вашия офис.

  (4) Ако искате жени / мъже да тичат след вас.

  (5) Ако искате дете.

  (6) Ако искате да бъдете богати.

  (7) Ако искате да обвържете вашия съпруг / съпруга завинаги.

  (8) Ако имате нужда от финансова помощ.

  (9) Как сте били мамени и искате да възстановите загубените си пари.

  (10) ако искате да спрете развода си.

  (11) ако искате да разведете съпруга си.

  (12) ако искате вашите желания да бъдат предоставени.

  (13) Заклинание за бременност за зачеване на бебето

  (14) Гарантирайте спечелването на тревожните съдебни дела и развода, независимо от това на какъв етап

  (15) Спрете вашия брак или връзка да се разпадне.

  (16) ако имате някаква болест като (H I V), (РАК) или болест.

  (17) ако имате нужда от молитви за избавление за вашето дете или себе си.

  (18) искате да излекувате лечението на диабета, херпес лекува, ХИВ и СПИН лекува, лекува рак на гърдата и лекува рак,

  още веднъж се уверете, че се свържете с него, ако имате някакъв проблем, той ще ви помогне. неговият имейл адрес е (drsunnydsolution1@gmail.com) незабавно се свържете с него .... обадете се или whatsapp му номер на +2349030731985

 60. 60.

  СВИДЕТЕЛСТВО: КАК СЕ НАПРАВИМ СВОЯ ЕКСПОЗИКНА ГОСПОДА.

  Казвам се Bukky, искам да разкажа на света как съм получил помощ от този велик човек, който ме заклина да си върна съпруга, а днес съм щастлив със съпруга си, съпругът ми замина за 3 години и той е с друга жена, докато страдах от самота, колко болезнено. Моите братя и сестри там ви съветвам да поправите живота си и да имате добър дом, отколкото да страдате, казах на този човек, че ще споделя добрата му работа в интернет, затова правя това сега. Той донесе на съпруга ми, който напусна за 3 години за по-малко от 24 часа, той е наистина мощен човек, така че ако някой от вас се нуждае от помощ от всякакъв вид, аз вярвам и знам, че д-р Огунделе може да ви помогне 100%. Можете да се свържете с него на имейл: ogundeletempleofsolution@gmail.com. За директни обаждания и Viber чат: +27638836445.

 61. 61.

  МОЯТА СВИДЕТЕЛСТВО КАК ПОЛУЧАВАТ МОЯТА МЪЖ:

  Моето име Роуз съм от Норвегия, искам да споделя историята си тук онлайн за това как съм върнал бившия си съпруг с помощта на велик човек, който ме заклина в рамките на 24 часа, когато съпругът ми се върна при мен, името му е Д-р Огунделе. Чух някой да разказва историята си по радиото за д-р Огундели за това как този мъж й помага с целия му проблем, така че бързо се свързах с него за помощ, защото съм бил измамен твърде много пъти от фалшиви хора, но веднага щом се свързах с д-р Огунделе, хвърли магия за мен и той ми каза, че съпругът ми ще се върне при мен в рамките на 24 часа, това е като чудо за мен, аз му вярвах и чаках, а в рамките на 24 часа съпругът ми ми се обади по телефона и помоли ме да простя него и днес съм щастлив да ви кажа, че съпругът ми се е върнал при мен и и двамата живеем щастливо. Моля, искам думата да ми помогне да благодаря на д-р Огундели за великата му работа в живота ми, аз се съгласих с него, за да информирам света за неговата добра работа, затова споделям историята си, за да ми помогне да му благодаря за тези който се нуждае от помощ, за да се свърже с него за помощ, той има силата да донесе щастие и да даде решение на всякакъв проблем, аз го препоръчвам на всеки, който има нужда от помощ, той е 100% оригинален и тук е неговата информация за контакт за тези, които се нуждаят от неговата помощ , Имейл: ogundeletempleofsolution@gmail.com. WhatsApp или Viber Чат: +27638836445.

 62. 62.

  Истинската история на живота на Нанси Форбс.

  Казвам се Нанси, живея в Полша. Искам да споделя моята истинска житейска история тук, за да се присъедините към мен, благодаря на великия човек, който донесе щастие в живота ми, съпругът ми ме остави преди 9 години. по цял свят, за да го върне, аз бях излъгана много пъти от фалшиви хора, миналия месец видях онлайн реклама от една дама от Германия, споделяща името на д-р Огунделе, тя каза, че е голяма магия, която връща загубена любов и възстанови връзката и също донесе решение на всякакъв проблем, бързо се свързах с него, за да ми помогне, д-р Огундели ми каза, че ще върне съпруга ми, който ме напусна преди 9 години само за 24 часа, бях толкова щастлив да го чуя от него и чаках да го видя, след като работата му се върна само за 24 часа, както каза той, казах му, че ще споделя името му в интернет и дори на радиостанцията, затова споделям името му за хора, които се нуждаят от помогнете да се свържете с него, ако имате някакви въпроси на връзката, свържете се с този човек Уверявам ви, че д-р Огунделе ще донесе решение и щастие на връзките ви, защото той ми направи само за 24 часа. Тук са неговите данни за контакт с тези, които искат да се свържат с него. Email: ogundeletempleofsolution@gmail.com WhatsApp и Viber Чат: +27638836445. Всеки, който иска да се свърже с него или му благодари за помощта ми, трябва да използва информацията за контакт, която съм предоставил тук, този човек е реален и мощен.

 63. 63.

  Аз съм Майк Травис, искам да споделя новината за това как бракът ми беше възстановен от великия заклинател на име Д-р Огунделе, след като направи заклинанието си 24 часа по-късно жена ми ми се обади по телефона с молба за прошка и това чудо се случи просто след 24 часа след работата на д-р Огунделе. Съпругата ми се прибра у дома благодарение на д-р Огунделе за добрата му работа, ето съвет за всеки, който чете това сега, ако имате някакъв проблем, съветвам ви да се свържете с д-р Огунделе на неговия WhatsApp или Viber Chat: +27638836445. директен имейл: ogundeletempleofsolution(at)gmail.com

 64. 64.

  Работи! Казвам се Кевин Силва. Бившата ми съпруга ме блокира на всяка платформа. И се свързах с д-р Сака за помощ, 24 часа след като д-р Сака направи заклинанието си, съпругата ми ме отблокира! Този човек е честен, истински и мощен! Свържете се с д-р Сака за помощ сега, споделям свидетелството си ... Съпругата ми се върна с мен и сме щастливи заедно. Свържете се с д-р Сака на неговия WhatsApp или Viber Chat: +27634201775. На неговия имейл: sakasolutiontemple@gmail.com.

 65. 65.

  ИСТИНСКИ ЖИВОТЕН ОПИТ.
  Казвам се Сара Фил, бях разделена от съпруга си в продължение на 9 години и търсих помощ навсякъде, за да го върна, миналата седмица открих контакта на заклинателя, наречен д-р Огунделе. Този човек е мощен и честен човек, заклинанията му са безвредни и много активни, когато се свързах с него за помощ след 24 часа работа, съпругът ми се върна вкъщи с молба да му простя след 9 години развод, с който съпругът ми се върна помощта на д-р Огунделе. Казах му, че ще споделя историята си на всеки форум, за да знаят хората за добрата му работа. Ако имате нужда от някаква помощ, брак, връзка, болест или някакъв човешки проблем. Свържете се с д-р Ogundele на неговия WhatsApp или Viber: <+27638836445>.

 66. 66.

  Казвам се Ерика Хенли, искам да разкажа на всички тук как д -р Огундел върна съпруга ми с неговите сили след нашите 9 години развод, д -р Огунделе върна съпруга ми след 24 часа, този човек е истински и могъщ. Свържете се с него за всякакъв вид помощ на неговия WhatsAp или Viber: +27638836445 ... Търсих помощ навсякъде, но никой не можеше да ми помогне, когато имах предвид този човек, след 24 часа щастието и спокойствието ми бяха възстановени. Магиите му са безобидни и много активни, никога не съм виждал добър човек като д -р Огунделе.

 67. 67.

  Здравейте на всички, казвам се Дион Дъблин, от Финландия. Искам да споделя свидетелството си тук, за да разбера на всички как съм върнал жена си с помощта на д -р Огундел, заклинател на заклинания. Съпругата ми ме напусна повече от 6 години, търсих помощ навсякъде, но никой не можеше да ми помогне. Миналата седмица открих хора, които говорят за д -р Огунделе в различни форуми и как той им помага и при проблемите им, веднага се свързах с д -р Огунделе и той отговори и започна работата си след 24 часа, жена ми, която напусна преди 6 години, ми се обади и се върна обратно у дома, това не са само истории, това е моят истински житейски опит, този човек е много мощен, свържете се с него за всякакъв вид помощ и ви уверявам, че ще ви помогнем на 100%. Свържете се с него на WhatsApp и Viber: +27638836445.

 68. 68.

  ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ:
  Чувствам се толкова щастлив, когато пиша това свидетелство, казвам се Хелена Марк. Сега съм с любовта на живота си, съпругът ми ме напусна заради друг мъж и потърсих помощ навсякъде, но никой не можеше да помогне, миналата седмица намерих информацията за контакт на д -р Огунделе, обясних му всичко и след 24 часа работата му съпругът ми ми се обади по телефона и поиска моята прошка, д -р Огунделе е мощен, свържете се с него на WhatsApp или Viber: +27638836445. Той е честен и могъщ.

 69. 69.

  Съпругът ми и аз сме женени от около осем години. Бяхме щастливо женени с две деца, момче и момиче. преди пет месеца започнах да забелязвам някакво странно поведение от негова страна и няколко седмици по -късно разбрах, че съпругът ми се среща с някого. Започна да се прибира късно от работа, вече почти не се интересува от мен или децата. Понякога излиза и дори не се връща у дома за около три-шест дни. Направих всичко възможно да отстраня този проблем, но без резултат. Станах много притеснен и имах нужда от помощ. Докато разглеждах интернет един ден, попаднах на уебсайт, който предполага, че DR WALE може да помогне за решаването на брачни проблеми, възстановяване на разкъсаните отношения и т.н. И така, почувствах, че трябва да се свържа с него, след като се свързах с него, казах му проблемите, с които се сблъсквам в брака си, той ми каза, че ще направи магия за мен. което той направи добре за мен. Няколко седмици по -късно съпругът ми дойде при мен и се извини за грешките, които направи, и обеща никога повече да не го прави. Оттогава всичко се върна към нормалното. Аз и семейството ми отново живеем заедно щастливи .. Всичко благодарение на д -р УОЛ. Ако имате нужда от заклинател, който може да направи магия, която наистина работи, предлагам да се свържете с него. Той няма да ви разочарова. Това е неговият WhatsApp/Viber: +2347054019402 или E-mail: drwalespellhome@gmail.com

 70. 70.

  Ако сте изправени пред развод и искате уреждане извън съда или искате бившият ви съпруг или съпруга да се върне у дома, Д -Р УОЛ е подходящият мъж за работата, работата му е наистина впечатляваща и без стрес, никога не съм вярвал в такива неща, но той беше в състояние да променя възприятието си, когато върна съпруга ми у дома след десет месеца раздяла и сега живеем щастливо, успях да се свържа с него, защото приятел, на когото той помогна с билково лекарство за лечение на миома, което я накара да зачене и роди близнак ми го препоръча. Благодарен съм на DR WALE, защото никога не съм вярвал, че съпругът ми ще се върне заедно, но DR WALE направи това възможно. Ако имате нужда от услугата на заклинател за всеки вид житейски проблем, DR WALE е подходящият човек за тази работа. можете да се свържете с него на WhatsApp/Viber: +2347054019402 или имейл: drwalespellhome@gmail.com

 71. 71.

  Просто искам да споделя опита си с целия свят за това как върнах съпруга си и спасих брака си. Бях женен от седем години с четири деца и живеех щастливо със семейството си, докато нещата започнаха да стават грозни с мен и съпруга ми, което ни води до битки и спорове почти всеки път. стана по -лошо в момент, когато съпругът ми подаде молба за развод. Опитах се да го накарам да промени решението си и да остане с мен, защото го обичах с цялото си сърце и не исках да загубя съпруга си, но всичко просто не се получи. Той се изнесе от къщата и продължи да подава молба за развод. Молех и опитах всичко, но все още нищо не работи. Пробивът дойде, когато някой ме запозна с този прекрасен, велик заклинател, наречен DR WALE, който в крайна сметка ми помогна ... поради добрите истории, които имах за DR WALE и много сладки коментари за него онлайн, аз се свързах с него и всичко се получи за добре. Той направи заклинанието за мен и нещата наистина се получиха, както обеща и съпругът ми промени мнението си и се върна у дома, за да остане с мен и децата. И обещай никога повече да не ме нараняваш. живеем щастливо, както беше с помощта на д -р УОЛ. Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с DR WALE WhatsApp/Viber: +2347054019402 или имейл: drwalespellhome@gmail.com

 72. 72.

  Търсите духовно решение за решаване на проблемите си? Духовни проблеми, проблеми в брака, проблеми с работата, проблеми в отношенията, проблеми с бременност и др. DR WALE е човекът, който ще ви преживее, има проблеми със знанието без решение. DR WALE е помогнал на много хора и има много добри свидетелства за него онлайн. свържете се с DR WALE за помощ по WhatsApp/Viber: +2347054019402 или имейл: drwalespellhome@gmail.com

 73. 73.

  ЧУДО:
  Казвам се Зофия Павел, искам да благодаря на д -р Огунделе за добрата работа, която ми направи, той върна съпруга ми за мен в рамките на 24 часа със своите сили, този човек е много мощен, ако имате нужда от някаква помощ, за да получите ако вашият изгубен любовник се върне или разрешите семейни и житейски проблеми, съветвам ви да се свържете с д -р Огунделе в WhatsApp или Viber Chat: +27638836445. Д -р Огундел е истински и честен.

 74. 74.

  Казвам се Адриана Райли, съпругът ми се скара с мен заради любовницата си и поиска развод, всички знаем, че никоя жена не може да понесе загубата на съпруга и семейството си. Разведохме се и след 1 година не можах да забравя за него, защото го обичах толкова много, видях публикация на жена, която споделя свидетелство онлайн за магия, която върна съпруга си за нея и обедини семейството й и се казва Д-р Ogundele, затова реших да опитам. След 24 часа съпругът ми ми се обади и започна да моли за прошка. и сега живея най-добрия си живот със семейството си, така че ако и вие имате нужда от неговата помощ, свържете се с него чрез WhatsApp или Viber: +27638836445.

 75. 75.

  МОЕТО ИМЕ Е УИЛЯМ.
  Аз съм късметлия, че намерих истински заклинател и за да спазя думите му, д-р Огунделе върна жена ми, която ме напусна заради друг мъж след 3 години, след работата му за мен тя се върна след 24 часа... благослови ти и моят Бог те пазят в безопасност и здраве. Това е моят начин да го оценя, ако имате нужда от помощ за вашата връзка, брак и т.н. Свържете се с д-р Ogundele WhatsApp или Viber: +27638836445. Той е добър човек.

 76. 76.

  Казвам се Джули Суит, обещах да препоръчам д-р Огунделе на всички, които се нуждаят от каквато и да е помощ. Бях толкова отчаяна, след като бях разделена със съпруга си в продължение на 5 години. Миналата седмица се свързах с д-р Огунделе и той направи заклинанието си, за да върне съпруга ми, а след 24 часа съпругът ми се върна вкъщи и поиска от мен прошка, какво чудо. Всеки трябва да ми помогне да му благодаря. Ако някой тук има нужда от помощ, съветвам ви да се свържете с него в WhatsApp или Viber чат: +27638836445. Д-р Огунделе е супермен.

 77. 77.

  Чувствам се толкова сам в този брак. Съпругът ми е наркоман. Не осъзнавах дълбините на това до след брака... лъжата, манипулацията, кражбата от мен и изневярата емоционално с други жени. здравейте, съпругът ми ми изневери. Беше чудо, когато любовта на свещеника ми помогна да възстановя разбития си брак през следващите седем дни...Lovetemple0001...... @ ...gmail. ...com.... [Whats [App] +..234 .. 961.. ..570....504 само в случай, че имате подобни проблеми, способни да разрешат всякакви житейски проблеми и т.н.

 78. 78.

  ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ:
  Казвам се Майк. Искам всички тук да ми помогнат да благодаря на д-р Ogundele за добрата му работа, този човек е страхотен магистър, който върна жена ми за мен в рамките на 24 часа със своите правомощия, след като съпругата ми замина за друг мъж за 7 години. Но д-р Огунделе я върна за мен, сега сме заедно и сме щастливи. Ако някой тук има нужда от някаква помощ, съветвам ви да се свържете с д-р Ogundele на неговия WhatsApp или Viber: +27638836445. Д-р Огунделе е човек на думите си.

 79. 79.

  С помощта на Dr.Pellar си върнах бившия бивш съпруг
  Това свидетелство е истинска история и аз съм Дейк Линда. Свързах се с д-р Пелар чрез препоръка, написана за него, а също така срещнах много препоръки за това как той е помогнал на другите да живеят. Връщането с бивш е едно от най-интуитивните чувства, които много хора биха искали да изпитат, особено след като спомените с бивш съпруг винаги замъгляват ума ни, когато някой друг прави някои от същите неща, които е правил бившият ни съпруг. Аз съм самотен родител от почти 6 години и въпреки че бившият ми съпруг е далеч от децата ми, все още ми се иска той да се върне при мен някой ден. Този лечител със заклинания, на който попаднах, известен като Dr.Pellar, ми помогна да изпълня желанията си и съм щастлива да кажа, че се върнах при бившия си съпруг. резултатът дойде след 48 часа, както той ме увери, и любовта и връзката, които споделяхме, бяха удивително възстановени. Ако искате успешно да се върнете с бившия си, свържете се с този велик магьосник на неговия Viber: l. имейл: drpellar@gmail.com

 80. 80.

  МОЕТО ИМЕ Е ТОМИ ЛУКАС, ТОВА Е МОЯТ ОПИТ:
  Обикновено не вярвам в други сили преди. Но д-р Огунделе ми даде голяма надежда и причина да му вярвам. Съпругата ми и аз се разведохме за повече от 7 години и бях самотен и страдах с децата си, но имах нужда от нея отново в живота си, така че търсех помощ навсякъде, но само д-р Огунделе успя да ми помогне. Този човек е могъщ, д-р Огунделе върна жена ми за мен в рамките на 48 часа със силите си и магиите му са безвредни. Казах му, че ще свидетелствам на хората като благодарност от мен, затова споделям историята си, ако някой има нужда от неговата помощ, свържете се спешно с него в WhatsApp и Telegram: +27638836445. Той е честен и ефективен.

Подобни статии

Безплодие (Стерилитет)

Безплодие (Стерилитет)

Когато се говори за безплодие, винаги трябва да се разбира 6езплодие в семейството. Отъждествяването на безплодието е безплодие на жената е ...

Периоди на детската възраст

Периоди на детската възраст

Детството се дели на няколко периода, които се различават както по отношение на физическото развитие на детето, така и по отношение на реакт...

Физиологични отклонения в пубертетното развитие

Физиологични отклонения в пубертетното развитие

През пубертетната възраст могат да се наблюдават редица отклонения, някои от които са временни и се наричат физиологични, а други са резулта...

За любовта и половото възпитание

За любовта и половото възпитание

В периода на пубертетното съзряване паралелно с половия инстинкт, който е присъщ на човека и на животните, у юношите и девойките се заражда ...

Развитие на вашето бебе

Развитие на вашето бебе

То повтаря цялата история на човешкото развитие. Няма нищо по-увлекателно от това да наблюдавате растежа и развитието на детето. Отначало ви...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

57817

Нередност Докладвай за нередност
20 харесват, 4 не харесват
Публикувай статия