Опасността от наркотици през пубертетната възраст

Различните форми на наркомания проникват все по-широко в ежедневието на хората в страните на капиталистическия свят. Това проникване взема особено обезпокоителни размери сред младежите и юношите.
Неустойчивата и неспокойна пубертетна възраст е много податлива на пагубните наркоманни навици.
Интензивните международни общувания, изостреният интерес на младежите към модното, чуждото и непознатото създават потенциална опасност за внасяне в навиците и бита на нашата младеж не само на модни западни прически и облекла, но и на различни форми на наркомании.
Първото и най-тежко поражение от наркотиците върху формиращата се младежка личност е идеологическата деформация и идеологическото обезличаване. На растящия здрав младежки организъм са присъщи бунтарският дух, стремежът за реформиране недъзите на старото общество, устремът към изграждане на нов, справедлив, свободен и по-човечен свят.
Широкото разпространение на наркотиците довежда не само до физическо и идеологическо увреждане на децата и юношите, но тласка и до неимоверно зачестяване на престъпността в мла-дата възраст.
У нас - с изключение на тютюнопушенето и пиенето на алкохолни напитки - другите наркомании се срещат крайно рядко, но потенциална възможност за тяхното разпространение сред младежта съществува и поради това е необходима неотслабваща бдителност.
Под наркомания се разбира болезнена и упорита склонност към употреба и злоупотреба с различни наркотични средства, които причиняват по-леки или по-тежки състояния на опиянение (еуфория). Тези наркотични средства увреждат целия организъм, но най-силно е тяхното вредно и опасно въздействие върху нервната система. Наркотичните средства притъпяват и нарушават реалното възприемане на предметите и явленията в околния свят, деформират чувствата, волята и паметта и поставят наркомана в един свят на привидни усещания и изживявания.
Характерно е действието на наркотиците върху нервната система. При употреба на сравнително малки количества нарко-тични средства се стига до нарушения във функциите на кората на главния мозък, до потискане на процесите на задържане, а след това и на възбуждане. С увеличаване на дозите действието на наркотичните вещества се разпростира и върху подкоровите отдели на централната нервна система и се стига до притъпяване на усещанията за болка, несъгласуваност на движенията, замъгленост и пълна загуба на съзнанието. По-важните наркотични средства са:
1. Групата на опиума-морфин, хероин и др.
2. Групата на алкохола, етера, хлоралхидрата и др.
3. Групата на индийския коноп и получените от него препарати - хашиш, марихуана.
4. Тютюнът и други.
Защо наркотичните средства са особено опасни за пубертетната възраст?
В пубертетната възраст настъпват такива резки и напрегнати промени в телесната, в хормоналната и в психично-емоцноналната сфера, че употребата на наркотици (и по-специално на алкохол) може да се сравни с наливането па масло в огъня.
През този период под възпитателното въздействие на средата се пречупва детският егоизъм и се култивират здравно-хигиенни и естетични навици, трудови и професионални умения, постепенно се закалява волята и се изгражда характерът, оформя се бъдещата човешка личност с нейните най-възвишени стремежи и пориви. При осигуряване на подходяща възпитателна атмосфера и при правилно насочване и оползотворяване на младежката енергия могат да се завоюват много постижения в науката, изкуството, техниката и трудово-професионалната дейност. При неправилно организирано възпитание обаче през дните на критичната пубертетна възраст нерядко се стига до култивиране на редица антисоциални и противоздравни навици и пороци. Тук челно място заемат различните форми на наркомании и по-специално редовното тютюнопушене и пиене на алкохолни напитки които у нас днес са двете най-опасни форми. Наркотичните средства лесно взривяват и без това трудно формиращата се младежка личност. Те създават своеобразен порочен кръг, който лесно довежда до дезорганизиране на младежката енергия, способностите и творческите пориви. Наркотичните средства през напрегнатата и нестабилна пубертетна възраст тласкат към хулигански и престъпни прояви, към нарушаване па училищната и трудовата дисциплина, водят до понижаване на физическите и умствените способности.

 

Алкохолната наркомания

Да се спрем накратко върху алкохолната наркомания, която крие най-големите опасности за нашата младеж.
Наблюденията на много лекари и нашият дългогодишен опит показват, че често този порок се усвоява в младежката възраст.
Нерядко едно случайно опиване е увертюра към хроничното пиянство, което помрачава бъдещето на много младежи и девойки.
Кой учи децата и младежите да пият? На първо място трябва да се посочи нездравата възпитателна обстановка в семейството.
Бащата, майката, роднините и гостите пият на рождени и имени дни, на празници и при много други случаи. Децата и младежите, които обичат да подражават на възрастните, искат да вкусят коняка, ракията, виното или бирата и често пъти това невинно запознаване с алкохолните напитки тласка младежите към опасния път на алкохолната наркомания. Голяма и често пъти решителна роля за привикване на младежите към пиене играе другарската среда и оценката, която тя дава за пиенето. Немалко допринася и обществената търпимост към алкохолизма.
Неблагоприятното действие върху човешкия организъм на умереното или неумереното пиене е доказано от много учени, отразено е в произведенията на много писатели и философи, потвърдено е от примерите на ежедневния живот. Професор Асен Златаров заключва: «Под каквато форма и доза да се пие алкхолът не е храна, а е агент за понижение на жизнедеятелност, който разрушава нервната система, поражда слабост, води към безумие и изражда расата. Алкохолът е враг на човешкото щастие».
Алкохолът уврежда всички системи в човешкото тяло (сърдечно-съдова, храносмилателна, нервна, отделителна и др.), но най-тежки са уврежданията на нервната система. Израз на тези увреждания на нервната система са нарушенията в двигателната активност, намалението на съобразителността и вниманието. Повече от 50 % от транспортните злополуки са свързани с употребата на алкохол. Алкохолът обаче пречи и при много други професии, довежда до различни форми на злополуки. Установено, е, че погълнатият алкохол се излъчва и обезврежда едва след 24-36 часа. Така че консумиралите значително количество алкохол в събота вечер не са напълно изтрезнели в понеделник и могат да станат причина за различни аварии.
Алкохолната употреба се отразява много по-тежко на децата и на подрастващите. Незавършилата своето развитие нервна система в тази възраст показва повишена чувствителност към алкохолната отрова. Под влияние на малки дози алкохол младежите по-лесно стигат до нарушения на движението, до престъпни деяния, хулигански прояви, полови ексцесии. Алкохолът често е причина за нарушаване на дисциплината и реда в училище.
Всепризната истина е, че по-лесно и по-ефикасно е една болест да се предотврати, отколкото да се лекува. За профилактиката на алкохолната наркомания е необходимо да се впрегнат усилията на самите младежи, на родителите и учителите, на младежките дружества и кръжоци, на цялата наша общественост.

Тютюнопушене

Тютюнопушенето (никотинизмът) става все по-разпространена форма на наркомания. Докато в миналото пушеха възрастни и предимно стари хора, сега към никотина се пристрастяват и младежите, жените, особено младите момичета.
Установено е, че повечето от упоритите пушачи са се научили да пушат през ученическата възраст. Най-голяло значение за разпространението на тютюнопушенето сред младежта има примерът на другарите и на възрастните. Ето какво разказва една девойка, дъщеря на лекар, студентка по биохимия. Родителите й не пушат. В София обаче студентите от нейния курс я подигравали, че не се е научила да пуши и че се държи като «простовато» и селско момиче. Първите стъпки в привикването били придружени с главоболие, повдигане, намален апетит и отвращение, но постепенно, за да не остане назад в своето «модерно» възпитание, тя свикнала с цигарите и сега харчи за цигари тройно повече отколкото за храна.
Младежите лесно усвояват пушенето, особено при неподходяща възпитателна обстановка, в трудни жизнени ситуации - преди изпити, през време на военна служба, при несподелена любов, различни състояния на напрежение и тревога.
Наркотичното действие на тютюна (на никотина) е двупосочно - възбужда и успокоява, като се стига до привикване.
Как дълготрайното пушене се отразява върху здравето на младия организъм?
Досега няма научни изследвания, доказали някакво полезно действие на тютюна. Срещу всички отрови, в това число и срещу съдържащите се в тютюна отровни вещества, нашият организъм притежава средства за защита, чрез които се стреми да обезвреди: й излъчи попадналата в него отрова. Такова обезвреждане настъпва в повечето от случаите, когато пушенето е инцидентно, нередовно и в много малки количества. Разбира се, и в тези случаи тютюнът несъмнено уврежда организма, но след прекъсване на пушенето неблагополучията лесно се отстраняват. Опасността от тютюнопушенето нараства, когато то започва от младата възраст и продължава в течение на много години.
В цигарения дим се съдържат около 270 различни химични вещества, от които най-вредно действие имат никотинът и съдържащите се в катраните на тютюневия дим канцерогенни (ракотворни) вещества.
На първо място трябва да се посочат уврежданията на дихателната система, която при пушачите постоянно се намира в състояние на раздразненост и възпаление. У пушачите се разбиват и протичат тежко възпаленията на ларинкса, трахеята, бронхите и белия дроб, но най-голямата опасност е белодробният рак, който у пушачите се среща 15 пъти по-често.
Сърдечно-съдовата система също се уврежда. Никотинът ускорява пулса, повишава артериалното налягане, стеснява кръвоносните съдове и намалява кръвоснабдяването на сърдечния мускул. У пушачите много по-често, и то в млада възраст, се развиват хипертонията, инфарктът на миокарда, стесненията на периферните кръвоносни съдове и др.
Наблюдават се увреждания и заболявания и на другите системи и органи, например нарушения на апетита, недобро смилане на храната, прояви на гастрит и ентерит, стомашна язва, възпаление на венците и устната лигавица и др. Тютюнопушенето действа неблагоприятно и върху жлезите с вътрешна секреция и специално върху половите жлези. Пушещите жени по-често раждат недоносени деца. Установено е също така, че дългогодишното пушене довежда до по-бързо състаряване и погрозняване на жената.
Отказът от тютюнопушенето винаги се отразява благоприятно върху здравословното състояние на организма. Отвикването обаче е свързано с трудности. Най-голямата идва оттам, че тютюнът създава такова привикване и сковаване на волята, че пушачите често са безсилни сами да се откажат от тютюнопушенето и търпят помощта на лекарите.
При лекуване на тежките форми се прилагат различни методи. Преди започване на лечението лекарят трябва да разясни коварното разрушително действие на тютюнопушенето, да посочи трудностите, свързани с неговото излекуване, да докаже необходимостта от мобилизиране на волята, за да се осигури успехът на лечението. В едни случаи излекуването се постига чрез ежедневно постепенно намаляване количеството на изпушваните цигари. В други случаи се прилага т.нар. «хирургичен метод» на лечение, който се свежда до внезапно и рязко прекъсване на тютюнопушенето. Използуват се и редица медикаменти, които създават отвръщение към тютюна. При всички методи на лечение е необходимо около болния да се създаде обстановка, която да не предразполага към пушене.
Трудностите, свързани с отказа, от пушенето, подсказват колко ценна е профилактиката на този порочен навик и колко необходимо е предпазването на децата от неговата опасна мрежа. Навикът за тютюнопушене се усвоява най-често в ученическата и в младата възраст. Възпитателните усилия на родители, учители, младежки организации и на цялата наша здравна и културна общественост трябва да бъдат насочени към предпазване на подрастващите от тютюнопушенето.

Подобни статии

Физическо развитие през пубертетната възраст

Физическо развитие през пубертетната възраст

Растежът е биологично свойство на живия организъм. Той представлява увеличение на масата и повърхността, причинено от развитието на тъканите...

Менструални разтройства

Менструални разтройства

Отклоненията от нормалния характер на менструацията могат да засегнат всяка една от основните й характеристики — интервал, ритъм, времетраен...

Безплодие (Стерилитет)

Безплодие (Стерилитет)

Когато се говори за безплодие, винаги трябва да се разбира 6езплодие в семейството. Отъждествяването на безплодието е безплодие на жената е ...

Лекарства и бременност

Лекарства и бременност

Въпросът за възможното вредно отражение на някои лекарствени вещества върху бременността е познат доста отдавна, но особено много нашумя сле...

Жлъчнокаменна болест

Жлъчнокаменна болест

Образуването на камъни в жлъчния мехур е било познато още на древните лекари. Жлъчнокаменната болест е доста често заболяване, особено в няк...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

5228

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия