Поддържане на водопроводната инсталация

Големите ремонти и по-сложните поправки на водопроводната инсталация се извършват от специалисти-водопроводчнци. По-малките поправки обаче, каквито са например поправките на кранчета, тоалетни казанчета и други подобни, могат да се из-вършват от членовете на семейството.
За ремонт на водопроводната инсталация са необходими, от една страна, някои специални инструменти, а от друга - фасонни части, арматури и помощни материали.

Инструменти.

 

Необходими инструменти за ремонт на водопроводни тръби и кранове са: тръборезачи, ножовки, монтажни клещи, гаечни ключове, пили, подбивачки, чеканки, секач, чукове и др.
Важно място при ремонта на водопроводната инсталация заемат пилите. С тях се изпиляват отделни части на тръби, фасонни части, арматури и пр., за да им се придадат нужната форма и размери, да пасват отделните части една към друга и т. н.
Пилите биват с плоско сечение, полукръгли, квадратни, триъгълни и кръгли. Според броя на зъбите се подразделят на груби, ситни и фини.
Пилите трябва да се пазят от влага, тъй като ръждясват много лесно. Когато по време на работа зъбите на пилата се набият с метални стружки, те трябва да се почистват с телена четка. Почистването става по дължината на насечката им.
Похабените пили могат да станат отново годни за работа, като се дават за пренасичане или се подложат на химическа обработка, от която зъбите отново се изострят.
По-долу са дадени няколко достъпни за изпълнение рецепти за подновяване на пили чрез химическа обработка.

Рецепта № 280. Подновяване на стари пили
Пилите се почистват предварително с телена четка, измиват се с топла вода и сапун, после с разреден разтвор от сода каустик (10 - 15 г сода каустик в 200см3 вода) и се оставят да престоят от 15 сек. до 20 мин. (според размерите на нарезите им) в разтвор със следния състав: 10 части 20 % -на азотна киселина, 30 части 20 % -на сярна киселина и 70 части вода. Сместа се разбърква много внимателно(пазете си очите и ръцете) и се налива в стъклен цилиндър, в който се потапят изхабените пили. След като се извадят от разтвора, пилите се измиват с гореща вода и се потапят във варно мляко (гасена вар).

Рецепта № 281. Подновяване на стари пили (II начин)
В стъклен съд се разтварят 90г боракс в 750см3 дестилирана гореща вода или дъждовна вода. Към този разтвор при внимателно бъркане се прибавят 400г ситно стрит син камък (меден сулфат) н 350г 30% -на сярна киселина (внимание, пазете си очите!). В така приготвената течност се поставят добре измитите пили (вж. по-горе) и се държат потопени от 30 сек. до 20 мин. След това се измиват с топла вода и се изсушават на топло.

Фасонни части и арматури

Фасонни части за ремонт и поддържане на водопрово дна инсталация

Фиг. 1 Фасонни части за ремонт и поддържане на водопрово дна инсталация
1 - муфа / 2 - коляно / 3 - муфен тройник / 4 и 5 - тапи

 

Една водопроводна инсталация и нейното поддържане са немислими без най-необходимите фасонни части, арматури и помощни материали.
Фасонните части служат за свързване на водопроводен клон с неговите отклонения, за изменение в хоризонтална или вертикална посока, за преминаване на тръби от един диаметър в друг и пр.
На фиг. 1 са показани някои от най-употребяваните фасонни части за ремонт и поддържане на водопроводната инсталация в жилището. Една муфа например се завива в края на тръбата, за да се увеличи нейната дължина. Ъгълът или т.нар. коляно служи за променяне посоката на тръбите. Ако от дадена тръба трябва да се направи отклонение, се използва т.нар. муфен тройник, а ако отклоненията трябва да са в 2 противоположни посоки, се използва муфен кръстач и т.н.
Арматурите служат за регулиране на движението на водата през водопроводната мрежа. Към тях спадат различните видове кранове, водомери и други прибори, улесняващи нормалното водоснабдяване в жилището (Фиг.2).
Ето и някои от тях:
Шибърен кран (1). Използва се при водопроводни инсталации, през които протича гореща вода или вода с по-голямо налягане.
Спирателен кран (2). Това е наи-често използваният спирателен вентил, който е с проста конструкция.Той задържа водата посредством уплътнителна гумена шайбичка, закрепена върху винт.
Водопроводен кран (3). Функционално този кран е подобен на спирателния, тъй като задържането на водата и при него става по същия начин. Разликата между двата крана е в монтира между входящата тръба
И водопроводната инсталация на жилището и водата преминава през него, докато водопроводният кран е монтиран в края на тръбите и има мундщук, през който става изтичането на водата.
Изпускателен кран (4). Този кран отговаря на крана на чешмата. Монтира се непосредствено след спирателния кран, следователно той се намира между него и инсталацията в жилището. При отсъствие от дома или вилата, особено зимно време, след изключване притока на вода посредством затваряне на спирателния кран останалата в тръбите вода се източва в шахта през изпускателния кран,което означава, че при затворен спирателен кран изпускателният кран трябва да бъде отворен и обратно - при отворен спирателен кран изпускателният кран трябва да бъде затворен.
Възвратен клапан ( клапа) (5). Този прибор пречи на водата при спиране да се връща от инсталацията в жилището през водомера обратно в по-нискостоящата улична водопроводна мрежа, като същевременно изключва замърсяването на уличните водопроводни тръби с чужди тела, попаднали от домашните инсталации. Възвратният клапан пречи също и на топлата вода да се връща от

Арматури


Фиг. 2 Арматури

1 - шибърен кран / 2 -спирателен кран / 3 - водопроводен кран / 4 - изпускателен кран / 5 - възвратенн клапан

 


бойлерите при спиране на водата, поради което той се монтира непосредствено преди влизането на студената вода в бойлера. Този клапан пропуска водата по посока на нейното течение, обаче веднага след преминаването й в бойлера я задържа, без да й позволява да изтича в обратна посока.
Уплътнители. Като уплътнители във водопроводната практика се употребяват конопени кълчища и кит. Кълчищата не трябва да съдържат дървесина и да са по възможност дълговлакнести. С тях се уплътнява долната част на съединенията на тръбите с муфи.
Тръби. За вътрешната мрежа се употребяват предимно поцинковани тръби. Диаметърът им е от 3/8" (10 мм) до 4" (102 мм). В последно време започнаха да се употребяват и тръби от поли-винилхлорид (PVC - твърди), които издържат налягане до 15 атмосфери (1,5 МРа). Те са с дължина от 4 до 6 м.
Полиетиленовите тръби (РА - меки) са с диаметър от 15 до 50 мм и намират приложение изключително за вътрешни инсталации. Издържат на работно налягане от 2,5 атм. (0,25 МРа) до 10 атм. (1 МРа). Те са с дължина от 50 до 300 м, навити на руло.

 

Какво трябва да се направи, когато ...

 

Кранът ка чешмата капе

В този случай трябва да се смени уплътнителната шайбичка (гумичка, гьонче). Причината за повредата й най-често е попадането на чуждо тяло междду нея и отвора на крана. При силно затягане на вентилите уплътнителят също се поврежда.
Тази повреда се отстранява по следния начин: Ако не разполагате с готов уплътнител, който се продава заедно с уплътнителната метална шайбичка, можете сами да си изрежете такъв от парче гума или гьонче с подходяща големина. След това трябва да се направи следното:
1. Преди да се пристъпи към поправката на капещия кран, трябва водата в жилището да се спре, като се затвори спирателният кран (фиг. А).
2. За да се смени уплътнителят, трябва да се демонтира тапата на крана с помощта на гаечния ключ (фиг. Б).
3. Повреденият уплътнител се изважда от металната уплътнителна шайбичка, след като се развие прикрепящата я гайка. Новият гумен уплътнител се поставя на мястото на стария, като се прикрепя здраво с гайката (фиг. В),
Подновената тапа наново се завива за тялото на крана най-напред с ръка, а след това се затяга с гаечния ключ.

Спиране на водата и демонтиране на тапата на крана

Фиг. А Спиране на водата
Фиг. Б Демонтиране на тапата на крана

Трябва да се уплътни салникът. Макар в затворено състояние кранът да е уплътнен, в някои случаи при отварянето му от дръжката започва да излиза вода. В този случай е необходимо гайката на дръжката да се притегне с гаечния ключ надясно. Ако това не помогне, може да се допусне, че уплътнителният шнур на салника е износен.
За уплътняването в първия случай не е необходимо да се спира водата, тъй като натягането на гайката става при затворен кран. Във втория случай обаче водата трябва да се изключи. След това гайката се отвива с гаечния ключ наляво, а дръжката на крана, също чрез отвиване, се изтегля по възможност по-нагоре (фиг. Г). При издигната нагоре гайка салникът се уплътнява (с помощта на отверка) с напоен с лой шнур или канап. След това гайката наново се завива в предишното й положение.
Трябва да се смени водопроводен кран. При изключена вода старият кран с помощта на гаечен ключ се развива наляво

Подмяна на уплътнителя


Фиг. В Подмяна на уплътнителя

Салникът се уплътнява с шнур или навосъчен канап и старият кран се развива

Фиг.Г Салникът се уплътнява с шнур или навосъчен канап
Фиг.Д Старият кран се развива с гаечен ключ

Нарезите на муфата се почистват, за да може новият кран да се завие леко.
Нарезите на новия кран се обвиват с кълчища, след това той се завива надясно най-напред с ръка, а после се натяга с гаечен ключ (фиг.Е).
Забележка. Когато спирателният кран за водата наново се отвори, всички други кранове трябва също да са отворени, за да може въздухът, който по време на поправката е навлязъл в тръбите, да се изтласка навън. По този начин ще се избегне неприятното за слуха «свирене» на тръбите.
Трябва да се постави кран от пластмаса (полиамид). В този случай се постъпва съвсем различно от описаните по-горе начини за ремонт на кранове. Нарезите на пластмасовия кран не се за-виват с кълчища, а само се намазват с уплътняващ водоустойчив кит. След това кранът се завива с ръка надясно, без да се използва инструмент.

Нарезите на новия кран се увиват с кълчища
Фиг. Е. Нарезите на новия кран се увиват с кълчища

След монтиране на крана водата се включва и се прави проверка за изправността на подменената част.
Подмяната на възвратен клапан е най-добре да се извърши от специалист-водопроводчик, тъй като за нея се изискват специални познания.
Каналът за отточните води е запушен. Запушването от каналите за отточните води в жилището е твърде често и нериятно явление, което се дължи на попадащите в тях хранителни отпадъци и твърди мазнини.Тъй като понякога е доста трудно дасе открие мястото на запушването, по-целесъобразно е на първо място да се препоръча надеждна профилактика:
Не трябва да се изхвърлят мас, лой и други остатъци от храни в мивките. Не трябва да се хвърля в тях и утайката от кафето или листенцата от чая, защото те също запушват каналите.

Отпушване на канала на ваната и на тоалетната чиния


Фиг. Отпушване на канала на ваната с гумена камбанка
Фиг. Отпушване на канала на тоалетната чиния чрез вакуумиране

Почистване на сифона на умивалника


Фиг. Почистване на сифона на умивалника

 

 

Ако водата се изцежда през канала бавно, можем да си помогнем, като налеем в мивката половин кофа гореща вода, към която сме прибавили малко сода каустик.
Ако това не помогне, ще си послужим с вакуумната камбанка. Напълваме мивката до половина с вода, поставяме камбанката върху отвора на отточната тръба и движим дръжката нагоре и надолу. Създават се последователно вакуум и налягане, което спомага да се отпуши каналът.
Ако ваната или тоалетната чиния са запушени, можем да ги почистим по начина, описан по-горе. Гумената камбанка се по-ставя върху отвора на ваната , а при тоалетната чиния - над вътрешния отвор или задния отвор се отваря и той се вакуумира . Почистването на отвора може да се извърши и с по-дебел тел. След това тапата на отвора се завинтва наново или се уплътнява с кит.
Сифонът под умивалника може да се демонтира много лесно и натрупаните в него нечистотии да се отстранят с помощта на по-дебел тел. При сглобяването на сифона трябва да се внимава за правилното положение на уплътнителите.

 

Коментари за Поддържане на водопроводната инсталация

 1. 1.

  Първо се извинявам за деликатната тема, но съм страшно обезпокоена, защото снощи изтървах арматизатор (наистина беше от най-малките-тези с обикновеното сапунче за няма и лев) в тоалетната чиния и не можах да го извадя. Вярно е, че водата се изтича нормално, но се притеснявам да не се запуши. Всъщност, след като водата се изтича нормално има ли място за притеснение?
  Предварително благодаря за отговора:)))))))) ffen_vt@abv.bg

 2. 2.

  Той си стои на извода на тоалетната чиния и чака нещо по голямо ..., за да запуши всичко. Поне на мен така ми се случи и мъжа ми дръпна тоалетната чиния и го извади.

 3. 3.

  Благодаря за ценната и подробна информация! С помощта, която намерих тук се справих с проблем, тормозещ ме отдавна...

Подобни статии

Предпазване на водопроводната инсталация от замръзване

Предпазване на водопроводната инсталация от замръзване

През време на зимните студове е възможно да замръзнат различни части от водопроводната мрежа на жилището. В много случаи водомерите са монти...

Поддържане на електрическата инсталация

Поддържане на електрическата инсталация

Електрическата инсталация в жилището трябва да се поддържа от човек, който е запознат с основните закони на електротехниката.В съвременните ...

Отоплителни съоръжения

Отоплителни съоръжения

Най-често употребяваните отоплителни съоръжения за жи-лищни помещения са печките за дърва и въглища, отоплителните нафтови печки, кахлените ...

В търсене на добра оферта за хотел

В търсене на добра оферта за хотел

Намирането на самолетен билет по вашия джоб е първата стъпка, а после ще искате да узнаете къде ще отседнете. Има много начини да изпълните ...

Защо да се добавя магнезий във водопровода?

Защо да се добавя магнезий във водопровода?

Защо да се добавя магнезий във водопровода?Добавянето на магнезий във водопроводната инсталация може да предотврати множество счупвания на ш...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.03.2009

Обновено
Обновено

10.03.2009

Прочетено
Прочетено

19234

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия