Неврози

Неврозите са заболявания на нервната система, конто се определят най-общо като функционални нарушения в дейността на главния мозък, без да има установими увреждания на нервната тъкан. За практически цели неврозите се разделят на три разновидности: неврастения, хистерия и психастения. Неврастения. Това е най-широко разпространената невроза, Нейните прояви са следните: главоболие, нарушение па ритъма на съня, лесна избухливост, нетърпение и раздразнителност при не особено силни и незаслужаващи такава реакция поводи, намалена трудоспособност, неиздръжливост на умствени и физически напрежения, привидно намаление на паметта, лесна плачливост. В редица случаи се прибавят и симптоми на нарушения във функциите на вегетативната нервна система - усещане на тежест и стягане в сърдечната област, сърцебиене, присвивания в стомаха, пулсиране в горната част, на коремната област, усещане на втрисане. Не са редки разстройствата в половия живот. Не всички изброени симптоми се проявяват у даден болен. Някои могат да преобладават, а други да са едва загатнати. В едни случаи появата им може да бъде едновременна, а в други случаи се развиват последователно. Неврастенията се проявява в три форми: Хиперстенна форма на неврастения. При пея преобладават възбудните симптоми — избухливост, неадекватни гневни реакции, усещане на постоянно вътрешно напрежение, безсъние (и то преди всичко трудно заспиваме и повърхностен, често прекъсващ се сън), стягащо главоболие. Хипостенна форма на неврастения. Тя се изразява в подтиснато настроение, плачливост, много лесна умо-ряемост, отслабване на вниманието и паметта, тъпо и постоянно главоболие, лесно заспиване, но сънят е колеблив, с кошмарни сънища, удължен, без да ободрява. Смесена форма на неврастения. При тази форма има смесица на едните и другите симптоми. Възбуди-мостта бързо се изчерпва и преминава в подтиснатост. Гневната реакция се заменя с плач и чувство иа безпомощност. Хистерия. Това е втората разновидност на неврозите. Тя се изявява с друг вид симптоми — гневни реакции, богато емоционално украсени с викове, плач, кършене на ръце, двигателно неспокойствие, често с усещане на задушаване от „заседнала в гърлото топка" или „схващане", „парализиране на тялото, на ръка или крак. Психастения. Третата разновидност на неврозите има съвсем противоположни симптоми. Най-често се наблюдава съчетание от натрапливи мисли, действия, страхове, имащи различно съдържание — страх от заболяване, страх от замърсяване и заразяване, несигурност по отношение справянето с производствени и обществени задачи. Такива болни обикновено изпълняват натрапливо различни действия — напр. броене до определено число, минаване само по един и същ път, миене на ръцете определен брой пъти и пр. Наред с това могат да се проявят и някои от описаните при неврастенията симптоми — нарушение на съня, намалена трудоспособност, лесна уморяемост, подтиснато настроение, бързо изчерпваща се неадекватна възбудимост. Причините за появата на неврозите се свеждат най-често до продължително действуващи фактори на околната социална среда върху личността. Тези фактори водят или до хронично пренапрежение на възбудния процес в централната нервна система (напр. дълго продължаващи трудно решими задачи от производствен или битов характер, хронично недоспиване, дългогодишна работа без седмична и годишна почивка, продължителни семейни конфликти, лош микроклимат и пр.), или до хронично пренапрежение на подтискането (напр. непрекъсната смяна в обема н темпа на работата, изпадане често в ситуации, в които трябва да се прави бърза диференцировка и да се взема решение, продължително подтискане на емоционални или волеви реакции и пр.). В условията на капиталистическото общество действуват огромен брой от такива социални фактори, като безработица, инфлация, расова дискриминация, социална неосигуреност, борсови спекулация и пр., които водят до системни пренапрежения на нервната система. Невротичен срив може да се получи и остро, като отговор на свръхсилна раздраза и напрежение при неочаквана и тежка жизнена ситуация. Дали ще се развие един или друг тип невроза зависи от типа нервна система, от вродените и придобитите особености на личността. Човешките типове нервна система не се вместват само в известните четири типа — холеричен, сангвиничен, флегматичен и меланхоличен. Съществува известно макар и схематично деление на хората на три човешки типа — художествен, мисловен и смесен. Ясно очертани типове се срещат рядко. Съществуват множество варианти. Дългогодишният опит е показал, че все пак има зависимост между типа нервна система и развитието на невроза в една или друга разновидност. Така например холеричният и меланхоличният тип нервна система по-често получават невроза. Хистеричната разновидност на неврозата се среща по-често у хора с художествен тип нервна система, докато психастенията — у мисловния тип. Смесеният вариант на човешки тип нервна система, който е и най-многоброен, развива обикновено неврастения. Трябва още веднъж да се подчертае, че поради голямото разнообразие и комбинации на човешките типове нервна система, неврозите също така не са „чисти", както ги очертахме. Има много преходни форми и на пръв поглед изолирани невротични състояния на страх, натрапливост, вегетативни нарушения. Всичко това дава известно основание при подобни болни да се говори за страхова невроза, натраплива невроза, невроза на сърцето, на стомаха и пр. Невротични признаци могат да придружават и редица други общи неразположения на организма, заболявания на други органи, конто в своето протичане довеждат до изтощаване на нервната система (напр. симптомите на споменатото вече късно усложнение на мозъчно сътресение, познато като церебрастения). Напълно аналогични на хипостенната неврастения са проявите на ниското кръвно налягане, на хроничната анемия, на преболедувалите от някои инфекциозни болести (най-често хепатит). С проявите на хиперстенната неврастения протичат хи-пертоничната болест и критичната възраст. Както при всяко боледуване, така и при неврозата е нужно да се търси компетентна лекарска помощ, за да се проведе целенасочено лечение. Твърде широко се използуват названия и симптоми от невро- ткчната област за обозначаване на някои състояния и неблагополучия на организма или на отделни органи и системи. Такава широка гражданственост имат т. нар. органични неврози — невроза на сърцето, на стомаха, на половите органи и пр. От медицинска гледна точка такива диагнози са съвсем неправилни. Невротичните състояния са проява на функционални отклонения в основните нервни процеси на главния мозък на човека. Те са проява на нарушение на личността или, както сега сполучливо се казва, нарушена адаптация на човека към социалната му среда. Нито сърцето, нито стомахът имат своя централна нервна система, за да заболяват изолирано от невроза. Такава терминология съответствува на друг ненаучен и некомпетентен израз — „на нервна почва". Всяко изолирано оплакване от областта на определен орган изисква най-щателно и цялостно изследване. Това изследване включва и нервната система. Получавайки обобщената представа за цялостното състояние на оплакващия се, неврологът и съответните специалисти компетентно ще решат каква е причината на тези изолирани оплаквания. Този подход съответствува на изискванията на нашето социалистическо здравеопазване. Този подход именно ще предпази пациента от излишно обикаляне с месеци и години от един кабинет в друг, от множество лабораторни изследвания и купища рецепти. В голям брой от случаите наистина се касае за подчертани симптоми от един орган, но внимателният преглед, насоченият разговор с пациента, целесъобразното лабораторно изследване показват, че това е болен с някаква форма на невроза, че има още редица симптоми на това заболяване, но те не ангажират вниманието на болния. Или, обратно, тъкмо този подход ще разкрие, че органите симптоми са белег на друго заболяване. Компетентно разкритата същност на заболяването спасява в тези случаи болния от получаването на страхова невротична реакция. Лечението на различните видове неврози изисква правилен подход към болния, грижливо поставена диагноза, компетентно комбиниране на психотерапия, лекарства и физикални средства. В редица случаи е необходима помощта на близките на пациента или на обществените организации, за да се разрешат някои трудни проблеми на болния. Психотерапията е мощно средство за лечение на неврозите. Противоне-вротичните лекарства представляват голям дял в съвременната лекарствена промишленост. Тъкмо това изисква в никакъв случай да не се прибягва до самолечение. Пациентът не трябва да определя нито вида на лекарството, нито продължителността на приемането му, нито неговата дозировка, тъй като към значителна част от тези лекарства се получава своеобразно на-викване, известна зависимост при много продължителна и безразборна употреба. В други случаи се получава обратното — тези лекарства се приемат подобно на обезболяващ комбиниран прах за един-два дни, и то когато пациентът сам реши, че белезите на болестта се засилват. По подобен начин много болни „лекуват" безсънието си, невротичното си главоболие и пр. По същия начин някои болни прилагат и физиотерапевтичните средства — бани, душове, курортолечение, обтривания и пр. Всяко неправилно, некомпетентно и некомплексно лечение само удължава боледуването.

Етикети

неврози

Коментари за Неврози

 1. 1.

  страхотна статия,хубаво е че има хора които да помагат по този начин за да не се лутат тези които имат нужда.

 2. 2.

  Невероятно е,че има такива статии защото трябва да има надежда трябва да се говори за това трябва да се спасяват хората,защото неврозата краде и унищожава повече хора от всяко нещо на света.Трябва да се усъвършенстваме в тази насока.

 3. 3.

  Статията дава много поучителни изводи. И аз се радвам че има хора които си вършат перфектно работата.

 4. 4.

  Благодаря, за изяерпателната и пучителна информация.
  Сега вече има ясна представа за проблема си, и неговото разрешаване.
  Възможно ли е да се посочат добри лекари към които да се обърна?
  Благодаря предварително.

 5. 5.

  неврозите мой човек, не са нарушения на мозъка и от там нататък се отказах да ти чета статията

 6. 6.

  хистерията е много забавно дефинирана

 7. 7.

  благодаря за информацията. Нау4их по подробно за проблема си и 6том е ле4имо дажа едно оспокоение.

 8. 8.

  След излизане от хистерична криза, необходимо ли е болният да приема лекарства, които евентуално биха могли да предотвратят следваща криза? Каква е поддържащата терапия при болния от хистерия човек?

 9. 9.

  slojiha mi diagnoza histeriq imam strah oba4e 4e ima momenti koito mi se gubqt v1zmojno li e ?

 10. 10.

  Problema mi e sledniq.....Prekalne Nespokoistvie koeto opitvaiki se da vladeq stava neshto i zapo4vqa da mi se vie svqt da nemoga da prodalja da govorq prosto eii taka i stava edin superr disss balans v Mozakami!!!

 11. 11.

  Ами какво да ви кажа и аз съм с невроза.
  Лекувам се с билки и приемам голямо коли4ество сладко, защото точно сладкото храни нервната система, но най-голямото лекарство е спокойствието........ Пробайте лечение с билки поемайте голямо количество течности и мед. И спорт много спорт. Пожелавам ви бързо оздравяване

 12. 12.

  Mnogo se radvam,4e pro4etox tova,za6toto predi nqkolko dni bqx na nevrolog i mi kazax 4e stradam ot nevroza,za sajalenie imax vsi4ki diagnozi nadqvam se da se sparvq s problema blagodarenie na vas :)

 13. 13.

  fffffff

 14. 14.

  i az imam nevroza ot njkolko godini lekuva se trydno no nau vajnoto e spokoistvieto za nevrozata

 15. 15.

  informaciqta,koqto prochetoh toku shto mnogo ste mi pomogne za izpita po nevrologiq,zashtoto tozi vapros go nqma v konspekta,blagodarq vi

 16. 16.

  ot dalgi godini stradam ot nevroza .po lekari hodih i kakvo ne pih i pri psihoterapevt hodih i spra li lekarstvata mnogo zle stavam ne mi e qsno kak 6te se opravq bez lekarstva v toq jivot v bg blaska me vse edno vodata v skslata i az trqbva da stavam -trydno e piq rivotril i dokato sam jiva 6te go piq tova malko mi pomaga nqma kakvo drygo -vsi4ko sam opitala -nqma polza ot ni6to drygo qvno nervite na nqkoi sa slabi i mai ne se lekyva , a KOI ne iska da e zdrav badete zdravi ....

 17. 17.

  Благодаря за хубавата статия

 18. 18.

  Niama nevazmojni neshta, vsichko se lekuva, stiga da go jelaesh silno i prosto da izkluchish temata za bolestta ot saznanieto si, no naistina da go izkluchish! Az naprimer mnogo barzo se izmoriavam, i tochno togava si kazvam- silna sam! Taka ,che vsichko e v mozaka ni. Mladi hora, v nikakav sluchai uninie, vav vas e silata!!!

 19. 19.

  chovek triabva da se varne kam boleznenite spomeni koito e iztlaskal i da gi prezivee otnovo.mnogo e trudno,no kogato osaznaech kak vsichki nepriiatni preziviavania v zivota sa navredili na psihikata ti,na haraktera ti,togava ti stava po -leko.siakasch se osvobozdavasch ot edin tovar.razbirach zaschto se strahuvasch,zascho kriesch schuvstvata si,zaschto izpadasch v silen gniav za neznachitelni nescha.ako niakoi ti e prichiniaval chuvstvo za vina,pravil ti e neosnovatelni zabelezki postoianno,togava stavasch neuveren,imasch chuvstvo za malozennost,nesigurnost.ako osanaesch vsichki tezi nescha ste mozesch da si pomognesch do goliama stepen. nevrozata e machitelno zaboliavane.siakasch se borisch s nevidimi vragove ,niama spokoistvie.nauchi poveche nescha za neia i taka schte si pomognesch.niama miasto za otchaianie ,triabva da se borim i da sme silni

 20. 20.

  chovek triabva da se varne kam boleznenite spomeni koito e iztlaskal i da gi prezivee otnovo.mnogo e trudno,no kogato osaznaech kak vsichki nepriiatni preziviavania v zivota sa navredili na psihikata ti,na haraktera ti,togava ti stava po -leko.siakasch se osvobozdavasch ot edin tovar.razbirach zaschto se strahuvasch,zascho kriesch schuvstvata si,zaschto izpadasch v silen gniav za neznachitelni nescha.ako niakoi ti e prichiniaval chuvstvo za vina,pravil ti e neosnovatelni zabelezki postoianno,togava stavasch neuveren,imasch chuvstvo za malozennost,nesigurnost.ako osanaesch vsichki tezi nescha ste mozesch da si pomognesch do goliama stepen. nevrozata e machitelno zaboliavane.siakasch se borisch s nevidimi vragove ,niama spokoistvie.nauchi poveche nescha za neia i taka schte si pomognesch.niama miasto za otchaianie ,triabva da se borim i da sme silni

 21. 21.

  V malki izklucheniq imam vsichkite simptomi ot gore napisanoto-napravo sam si edin" Monk''.Mai mi e vreme da posetq psiholog.

 22. 22.

  Аз имам невроза вследствие на незадоволителен полов живот от 5 год. а от 8 мес. той напълно липсва.
  Причината-обичах много бившия си съпруг, но той ми изневеряваше.
  Някой да знае как се лекува такова състояние?
  Когато се запозная с някой нов мъж, имам проблеми със секса, много ми е трудно да се отпусна.
  Пия валериян и отчасти помага, след като 2.5 г. пих антидепресанти, за които мога да кажа, че само ти замъгляват реалната преценка на нещата и те правят еуфоричен, зависим от секса и т.н.

 23. 23.

  И аз имах невроза от липса на полов живот.Намерих мъж,които ме накара да съм задоволена и и штастлива и спрях всички хапчета-антидепресанти , бетаблокери и успокоителни.

 24. 24.

  И аз също като прочетох че неврозите биле заболявания на нервната система по нататък се отказах да чета. Това е пълен абсурд!!!

 25. 25.

  Кое е най доброто лечение за нарушение на вегетативната нервна система аз почти всичко опитах сега чета техника за емоционална свобода обаче ми изглежда малко тъпичко. Искам да съм отново силна и зддрава, неиздържам вече кой може да ми помогне

 26. 26.

  Keti Aostolova-psiholog.Бих искала само да уточня,че при невроза е необходимо да се лекува цялостната личност.Това е дълъг процес ,но си заслужава.

 27. 27.

  Интересно от къде я извади тази статия включваща изречението "Този подход съответствува на изискванията на нашето социалистическо здравеопазване. ".

 28. 28.

  Ot10 godini sam sas stahova nevroza minavo no e nesto koeto ne pojelavam na nokogo no 25 prozenta habceta 25 prozenta lekar 50 prozenta ee v tvoite raze badete silni byah v.tesko sastoyanie no se opravih nykoi ako iska moje da mi pise azer_79@abv.bg

 29. 29.

  Az sushto mnogo blagodarja za statiata zashtoto e polezna i covek moje da se opredeli kum koi sustojania spada negovia problem no predi da misljat samo za pari psiholozite neka pomisljat malko i za tova da dadat njakoi suveti prakticni kak da moje covek i sam dabsimpomaga v sluvaja a ne vsickko da zavisi samo ot otivane v kabineta davane na suma pari za lecenie i nakraja kakvoto sabja pokaje zashtoto na men sabjata pokaza ce cjal jivot shte pia lekarstva inace spasenie njama

 30. 30.

  Naprimer kakvi dozi vitamii i mikroelementi lipsvat v slucaite na takiva zaboljavania da moje covek da si gi nabavja v organizma i da se predpazva ot totalen sriv jiveem v vreme na takuv stres koito ne e idval na coveshki um

 31. 31.

  Naprimer kakvi dozi vitamii i mikroelementi lipsvat v slucaite na takiva zaboljavania da moje covek da si gi nabavja v organizma i da se predpazva ot totalen sriv jiveem v vreme na takuv stres koito ne e idval na coveshki um

 32. 32.

  Vece i poveceto psiholozi sa s podobni lekarstva

 33. 33.

  Здравейте; Ако имате нужда от заем спешно, кандидатствайте за заем с Novelty Finance. Казвам се Давина Клер, аз съм главен финансов директор на Novelty Finance. Забелязах, че за физически лица и фирми е толкова трудно да получат заем от банки или други финансови институции. Моята компания (Novelty Finance) е тук, за да ви предостави и помогне със заема, от който се нуждаете. Можете да се свържете с нас по имейл: noveltyfinances@gmail.com ИЛИ да изпратите съобщение на WhatsApp чрез +447915601531

  Независимо дали искате да дадете тласък на начина си на живот или имате неочакван разход, заем от NOVELTY FINANCE е това, от което се нуждаете.

  NOVELTY FINANCE е гъвкав: можете да вземете заем до петнадесет милиона евро (€15 000 000,00) с подходящи периоди на погасяване до 30 години. Можете да кандидатствате както за обезпечен заем, така и за необезпечен заем. Ние предлагаме широка гама от лични заеми, бизнес заеми, жилищни заеми и заеми за консолидиране на дълга, които могат да бъдат адаптирани да отговарят на вашите променящи се нужди и обстоятелства при много нисък лихвен процент.

  Какво получавате, когато кандидатствате с Novelty Finance:
  √ Незабавен достъп до вашите средства след одобрение.
  √ Конкурентни лихвени проценти (3% на година)
  √ Гъвкави условия за погасяване
  √ Възможност за по-бързо изплащане на заема
  √ Лесно одобрение, ако имате нужда от допълнителни средства
  √ Няма да бързате да връщате заема, ще ви се даде време да започнете изплащането на заема.
  √ Без скрити такси

  Как да кандидатствам:
  Кандидатстването за кредит е бързо и лесно!
  Фирми или физически лица, които се интересуват от кандидатстване за заем с Novelty Finance и изискват повече информация относно офертата за заем, трябва да ИЗПРАЩАТ ИМЕЙЛ на (noveltyfinances@gmail.com) ИЛИ да изпратят съобщение на WhatsApp чрез +447915601531 за повече информация и устни брифинги. Прилагат се правилата и условията.

 34. 34.

  Здравейте дами и господа, Нуждаете се от финансова помощ? Аз съм Сюзън Бенсън. Аз съм кредитор, а също и финансов консултант.

  Имате ли нужда от бизнес заем, личен заем, ипотечен заем или заем, за да завършите вашия проект? Ако отговорът ви е да, ще ви препоръчам да се свържете с моята фирма. Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, включително дългосрочни и краткосрочни заеми. За повече информация, пишете ни по имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) или ми пишете директно на WhatsApp чрез: +447903159998 и получете отговор веднага.

  Ние сме компания за цялостно финансово обслужване и се ангажираме да ви помогнем да изпълните всичките си стремежи. Ние сме специализирани в предоставянето на структурирани финансови решения на физически лица и компании по най-ефективния и бърз начин.

  Ето няколко причини, поради които трябва да се свържете с нас за заем;
  * Удобство - Можете да кандидатствате за заем по всяко време и навсякъде.
  * Гъвкава сума - Вие решавате колко искате да заемете.
  * Бързо директно финансиране - Получете заема си в рамките на 24 часа след одобрение.
  * Гъвкава лихва - Достъпна лихва от 3%.
  * Високи проценти на одобрение - имате 99,9% шанс да получите заема
  * Гъвкаво погасяване - Вие трябва да изберете датата на погасяване, седмично, месечно или годишно за период от 1 до 30 години.
  * Просто онлайн приложение.
  * Персонализирано ръководство и опит.
  * Без скрити такси

  Не пропускайте възможност поради липса на финанси. Свържете се с моята компания сега, ние можем да ви помогнем със заем, защото сме помогнали на множество лица и организации, които са изправени пред финансови затруднения по целия свят.

  За повече информация относно нашата оферта за заем, моля, изпратете ни вашата заявка за заем чрез
  Имейл: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp/Telegram: +447903159998

  Посредниците/консултантите/брокерите са добре дошли да доведат своите клиенти и са 100% защитени. С пълно доверие ще работим заедно в полза на всички участващи страни.

 35. 35.

  Вероятно най-могъщата техника срещу неврози и стрес е ТЕС: техника за емоционална свобода. Но малцина са българите, които са чували за този живото-променящ метод.

Подобни статии

Неврози в детската възраст

Неврози в детската възраст

Най-често те се дължат на неправилно и травматизиращо детската психика възпитание и отглеждане или пък са резултат на прекарани тежки заболя...

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така ...

Витамин В6 (Пиридоксин, Адермин)

Витамин В6 (Пиридоксин, Адермин)

Описание и източници Зад наименуванието В6 се крият 3 сродни вещества-пиридоксин, пиридоксал, пиридоксамин. В различните хранителни проду...

Гимнастика при остеохондроза и радикулит

Гимнастика при остеохондроза и радикулит

Досега ние говорихме за жени, които са, общо взето, здрави - та нали сама по себе си старостта още не е заболяване... Но поняко­га става...

Пелин горчив

Пелин горчив

Древните германи и келтите почитали пелина като „майка на всички билки". В периода на лятното равноденствие те се кичели с венци от пелин, з...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

09.05.2008

Обновено
Обновено

09.05.2008

Прочетено
Прочетено

51497

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия