Предпазни мерки при съхраняване, превозване и работа с пестициди. Първа помощ при отравяне.

Химичните средства за борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения са отровни за човека, домашните животни, дивеча и пчелите. Отровността им се измерва със стойността на LD50. То представлява количеството на пестицида в милиграми за 1 kg живо тегло, което при поглъщане през устата причинява смърт на 50 % от опитните животни (бели плъхове или други животни). В зависимост от стойността на ЛД50 пестицидите се разделят на: много силно отровни (с ЛД50 до 100 mg/kg за плъх), силно отровни (с ЛД50 от 100 до 300 mg/kg за плъх), средно отровни (с ЛД50 от 300 до 1000 mg/kg) и слабо отровни (с ЛД50 повече от 1000 mg/kg за плъх). За да се избегнат отравянията с пестициди, необходимо е да се познават свойствата мм, начините за предпазване и оказване на първа медицинска помощ. Освен това трябва да се имат пред вид и някои други особености при съхраняването, превозването и работата с пестицидите.
Пестицидите се съхраняват в специално построен за целта склад, отдалечен поне 50 m от жилищни и други сгради. В него не се допуска внасяне на материали и особено на хранителни продукти и фуражи. Складът трябва да има добра вентилация и да бъде снабден с необходимите мерителни уреди (везни, цилиндри), мивка, кърпа и др., които се използват само за работа в склада. Получаването, превозването, съхраняването и раздаването на пестицидите се възлагат на магазинер, запознат добре с техните свойства и изисквания за работа.
При превозването пестицидите се поставят в здрави опаковки (бидони, чували) с надпис «отровно». Забранено е превозните средства да се товарят едновременно и с други материали. След използването му превозното средство се измива основно.
Пестицидите се отпускат само с писмено разрешение на отговорните лица. В края на работния ден се съставя акт за употребените количества. Неизползваните през деня пестициди се връщат обратно в склада заедно с празния амбалаж, който се унищожава или се закопава дълбоко в земята. Разтворите, неизпръскани през деня, се изливат в специална яма, далеч от водниизточници. Особено опасно е останалите разтвори да се изливат в канали, реки и язовири.
Отровите проникват в тялото на човека чрез дихателните и храносмилателните органи, порите на кожата и др. Ето защо работещите (пръскачи, трактористи и др.) по време на работа трябва да бъдат облечени със специално облекло, маска и гумени ръкавици. По време на работа не се яде, пуши и пие. След свършване на работа ръцете и лицето се измиват задължително със сапун, а при възможност работещите се изкъпват. Работещите с пестициди трябва да бъдат здрави хора, освидетелствувани от медицинските власти. Преди работа те се инструктират писмено за действието и начина на употреба на пестицидите. Забранено е да работят с пестициди младежи под 18 години, бременни жени и кърмачки. В близост до пунктовете за приготвяне на разтворите и до площите, които се третират, не се допускат деца.
За намаляване изпаренията, които са особено вредни за пръ-скачите и трактористите, третирането се извършва рано сутрин, прекъсва се през горещите обедни часове и започва след 17 часа.
За намаляване количеството на остатъчните вещества в плодовете трябва да се спазват карантинните срокове.


Първа помощ при отравяне с пестициди.

Отравяне с химични вещества се случва, когато не се спазват точно всички необходими предпазни мерки.
При появяване на признаци за отравяне с пестициди незабавно се извиква лекар. До пристигането му пострадалият се изнася от зоната на отровните изпарения. Ако дрехите са напоени с пестициди, те се свалят, а коланите и превръзките по тялото на пострадалия се разхлабват.
В случаите, когато отравянето се дължи на пестициди, погълнати чрез дихателните пътища, пострадалият се поставя в топло и проветриво помещение, а устата, носът и глътката му се промиват с разтвор от 2 % натриев бикарбонат (сода за хляб). При отслабване на пулса се дава чисто кафе, а при спиране на дишането се прави изкуствено дишане.
При отравяне през кожата се действува в зависимост от реакцията на пестицида. Когато отравянето е с основи, тялото се измива с оцет, а когато е с киселини и органофосфорни препарати — с 2 % сода за хляб.
В случай че отровата попадне в очите, извършва се промиване — отначало с обилно количество вода, а след това с 1 % разтвор от сода за хляб или борова вода.
Ако отровата е погълната през устата, необходимо е да се предизвика изкуствено повръщане, за да се освободи стомахът от погълнатата отрова.
Особено важно е лицето, което придружава пострадалия до медицинския пункт, да знае с какъв препарат е станало отравянето, за да може лекарят бързо да определи противоотровата.

Подобни статии

А сега малко химия без формули

А сега малко химия без формули

Не са редки случаите в домакинството да се използват някои химични вещества, които не са безопасни за работа, ако не се знаят техните свойст...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Трайност, съхраняване и правила за безопасна употреба на препаратите за борба с болестите по овощните култури

Трайност, съхраняване и правила за безопасна употреба на препаратите за борба с болестите по овощните култури

Каква е трайността на готовите работни разтвори от химични средства и може ли да се използуват на другия ден след приготвянето? Трайността ...

Членестоноги

Членестоноги

Това е една от най-големите групи в зоологията. Членестоногите действуват болестотворно на голям брой животни и специално на човека като пар...

Отравяне

Отравяне

В зависимост от това, по какъв път е постъпила отровата в организма, отравянията биват хранителни и нехранителни. При хранителните отравяни...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

2297

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия