Напояване на овощните растения

Напояването е силно действуващ фактор от комплекса агротехнически мероприятия, което спомага за добрия растеж и високата ежегодна родовитост на овощните дървета. При недостатъчно напояване много от овощните култури не могат да проявят пълно своите биологични възможности, а плодовете остават по-дребни, без да развиват вкусовите си качества. Създаването на овощни градини от новия тип при неполивни условия е немислимо, особено при ябълката, прасковата и крушата.

Необходимо е още при засаждането всички въпроси, отнасящи се до напояването, да бъдат напълно решени. Най-често у нас се създават насаждения и след това се мисли за напояването. В такива случаи съществува реалната опасност при евентуално засушаване насажденията да пострадат сериозно. При гравитачно напояване на големите промишлени масиви се рискува да се получат по-ниски добиви и по-некачествени плодове. Напояването рано напролет обикновено предпазва дърветата от повреди от ниски температури по време на цъфтежа. Чрез напояването значително може да се подобри качеството на плодовете, а в много случаи, когато се дъждува, да се води и борба с вредителите. В някои страни с напояването се внасят и минералните торове, като по този начин се създават условия за по-ефективното им използване от растенията.

За да се осигури равномерно напояване на насажденията по гравитачен път, още при подготовката на почвата се извършва грижливо подравняване, което се поддържа непрекъснато. Съвременните технологии на отглеждане изискват и съвременна техника за поливане. За сега у нас са познати дъждуването и капковото напояване, но все още не са широко внедрени в практиката. Основният начин на напояване си остава гравитачният по бразди.

За повишаване производителността на труда и за икономия, на вода се използват съответни съоръжения (сифончета, щитове, тръбопроводи и др.).

При дъждуването водата се използва по-икономично и напояването е по-равномерно. Освен това то позволява да се напояват овощни насаждения, разположени на терени със силно пропускливи леки почви, с близки подпочвени води и на склонове. Основното предимство на този начин на поливане е механизирането и автоматизирането на напоителния процес.

За сега най-икономичен и съвременен начин е капковото напояване. Неговата особеност е постоянното снабдяване на овощните дървета с вода и разтворени в нея торове в необходимото количество с помощта на специални гутатори. Този начин на напояване се смята като най-подходящ за гъстите ябълкови и крушови насаждения върху слаборастящи подложки и за ягодоплодните храсти.
За правилно определяне на напоителните и поливните норми и сроковете за напояване трябва да се знае водопотреблението на отделните видове и количеството на достъпната за растенията почвена влага в коренообитаемия почвен слой.
Обикновено се извършват 4—5, а в сушави години и до 8 поливки в зависимост от овощния вид, почвените и метеорологичните условия. За насажденията върху слаборастящи подложки с плитко разположена коренова система броят на поливките в отделни години може да стигне и до 10.

Категории

Дом, Домакинство

Подобни статии

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Кои овощни видове може да се отглеждат в нашата страна? България е разположена в умерената климатична зона, където може да се отглеждат с у...

Как трябва да се използува площта в овощните градини

Как трябва да се използува площта в овощните градини

Защо е необходимо поддържането на почвената повърхност в овощните градини? Поддържането на почвената повърхност в овощните градини съобразн...

Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво е влиянието на напояването върху овощните растения? Напояването влияе пряко върху развитието на растенията чрез попълване недостига н...

Как се отглежда ягодата

Как се отглежда ягодата

В кои райони може да се отглежда ягодата? Ягодата може да се отглежда в цяла България, стига да се подберат подходящи места. Тя не е взиска...

Как се отглежда малината

Как се отглежда малината

Как се размножава малината? Малината се размножава по вегетативен начин и чрез семена. Най-бързият и евтин начин за размножаване на малинат...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

1756

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия