Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво е влиянието на напояването върху овощните растения?

Напояването влияе пряко върху развитието на растенията чрез попълване недостига на влага в почвата и косвено чрез въздействие върху физичните свойства на почвата и протичащите в нея химико-биологични процеси. Поливните води влиаят и върху плодородието на почвата, понеже носят разтворими хранителни вещества. С напояването се подобряват условията за дейността на полезната микрофлора в почвата, с което се улеснява използуването на хранителните вещества.

Кога трябва да се извършва поливането?

Установено е, че при поддържане влажността на почвата над 70% от пределната полска влагоемност растежът и плододаването на дърветата са най-добри Затова поливането на овощните растения трябва да се извършва, npeди почвената влажност да е спаднала до 70% от пределната полска влагоемност.

Периодът между две поливки се нарича междуполивен. Продължлтелността на междуполивния период зависи от изискванията на отделните култури, от тяхната възраст и продуктивност, от продължителността на вегетационния им период, от гъстотата на овощната градина, от начина на поддържане на почвената повърхност, от почвения тип и от метеорологичните условия. По-често трябва да се поливат градините, засадени на алувиални и песъчливи почви, и градините, чиито междуре-дия се поддържат в чим или се засяват с межлуредови култури.

Как се определя моментът на поливането?

Моментът на поливането се определя от външното сьстояние на растенията, чрез контролни ями и лабораторно.

Завяхването на растенията показва, че е необходимо да се извърши поливка. Но това би било много късно.

Чрез контролни ями влажността на почвата се определя по следния начин: в междуредията на овощната градина се изкопават ями, дълбоки 30-40 см. и широки 20 cm. Изкопаната пръст се рзмесва и се наситнява. След това се взема от тази пръст и се стиска силно в шепата. Ако след отваряне на шепата почвата остава свързана в топка, влажността й е над 70% от пределната полска влагоемност и не е необходимо да се полива, ако обаче не се свързва в топка, поливането е наложително.

Най-точно моментът на поливането се определя лабораторно чрез изсушаване на почвени проби, взети от 20, 40, 60 и 80 cm дълбочина. Разликата в масата на пробите преди и след изсушаването им дава точна представа за влажността на почвата.

Какви биват поливките?

Поливките, които се извършват през вегетационния период на овощните растения, се наричат вегетационни, а през време на покоя - влагозапасяващи. За да се избегне отрицателното влияние на студената вода върху растенията през време на цъфтежа, поливането се извършва в края на покоя и в началото на вегетацията. Поливните след цъфтежа благоприятствуват за наедряване на плодовете и за подобряване на качеството им. Поливането трябва да се преустанови 2-3 седмици преди беритбата, понеже късните поливки влошават качеството на плодовете.

Поливането след беритбата на плодовете удължава фотосинтезата на листата и спомага за увеличаване броя на активните коренчета на растенията. През есента, когато влажността на почвата достигне до 70% от пределната полска влагоемност, независимо от това, дали листопадът е започ;:ал, или е завършил, е необходимо да се направят влагозапасяващи поливки за поддържане активността на корените и студоустойчивостта на растенията.

Как се използува снегът за влагозапасяване на овощните градини?

През зимата снегът от междуредията на овощните градини или извън тях се събира и се натрупва около дърветата с диаметър от 0,5 до 1 m по-голям от проекцията на короните им. Така натрупан и силно притъпкан, снегът се топи бавно, снежната вода се просмуква в почвата и я навлажнява ма дълбочина 1-2 м.. Освен това, макар и малко, се забавя и цъфтежът на дърветата, което намалява рисковете от късните пролетни мразове.

Що е поливна норма и от какво зависи тя?

Поливната норма е количеството вода на единица площ, необходимо да овлажни, почвения пласт, в който е разположена по-голяма част от корените на овощните растения. Тя зависи от водно-физичните свойства на почвата, от изискванията на овощния вид и сорт, от възрастта и продуктивността на растенията и от наличната влага в почвата. В зависимост от тези изисквания поливната норма е от 50 до 150 т3 вода на декар.

Какви начини на напояване са познати в практиката?

Напояването може да бъде повърхностно и подпочвено. Повърхностното напояване може да се извърши гравитачно и чрез дъждуване. И в двата случая проникването на водата става от по-горните към по-долните почвени пластове. При подпочвеното напояване овлажняването на активния почвен пласт става от по-долните към по-горните пластове. За гравитачното напояване е необходимо мястото за овощна градина да се подравни още преди засаждането, а след това периодично да се извършва и текущо подравняване. При подпочвеното напояване и при напояването чрез дъждуване не се налага подравняване на мястото.

Как се извършва гравитачното напояване?

Гравитачното напояване може да се извърши по един от следните начини: чрез заливане, по бразди, в околостъблени чаши и чрез басейни.

Какво трябва да се знае за поливането чрез заливане?

Поливането чрез заливане се прилага твърде често, макар че е най-несъвършеният начин на поливане. При него се използува обилна струя вода, която овлажнява на малка дълбочина почвата и разрушава структурата на повърхностния почвен пласт. Почвата се уплътнява извънредно много, проникването на въздуха в нея е твърде ограничено, вследствие на което се понижава и дейността на почвената микрофлора. А известно е, че без микроорганизми в почвата храненето на овощните растения се затормозва. Обработката на такива градини се извършва много трудно. Освен това при поливане чрез заливане отделни участъци от градината се преовлажняват и се заблатяват, а други остават неполети или недостатъчно навлажнени.

Как се извършва поливането по бразди?

Поливането по бразди е най-съвършеният начин за гравитачно напояване (фиг. 50).

При него водата тече по предварително направени бразди. Дължината и дълбочината на браздите и разстоянията между тях зависят от почвения тип, от възрастта на дърветата и от подложките им. При по-голяма пропускливост ка почвата браздите са по-къси и обратно. При леки почви дължината на браздите не трябва да е по-голяма от 50-60м., а при тежки почви тя може да достигне до 150-180 т.

Дълбочината на браздите трябва да е от 15 до 18 cm при по-леки почви и от 20 до 25 cm при по-тежки, g овощните градини до 3-годишна възраст е достатъчно

 

Поливане по бразди

Фиг. 50. Поливане по бразда

 

да се прокара по една бразда от двете страни на дърветата на разстояние 50- 60 cm от стволовете им. След третата година броят на браздите в междуредията се увеличава постепенно.

В градини с дървета на клонови подложки, които развиват плитко корените си, поливните бразди са по-къси, по-плитки и по-гъсти, отколкото в градини с дървета на подложки, развиващи дълбоко кореновите си системи. Във всички случаи браздите се прокарват така, че да се осигури бавно течение на водата. Това се постига, ако те са с наклон 4-6% Подготовката за поливане по бразди е извършена правилно, ако при страничното просмукване влагата от две съседни бразди се е съединила. Водата не трябва да се движи бързо по браздите, защото размива и изнася почвата.

Какво е характерно за поливането по околостъблени чаши и басейни?

За поливане по околостъблени чаши и басейни е необходимо предварително да бъдат направени басейни (фиг. 51) или околостъблени чаши (фиг. 52). Тези начини на поливане са трудоемки и имат недостатъците на заливането. Басейните и чашите пречат за провеждане на редовната обработка на почвата.

При поливането по околостъблени чаши и басейни се напоява само онази площ, в която са разположени корените на овощните дървета и следователно не се изразходва излишно количество вода. Тези начини за поливане са най-подходящите за млади овощни дървета, корените на които заемат малка площ. По същите причини поливането по околостъблени чаши и басейни ще намери голямо приложение в градините на любителите-овощари особено в райони с недостиг на вода за поливане. В любителските градини чашите и басейните не ще бъдат пречка за обработка на почвата, защото обработката в тези градини се извършва ръчно.

 

Поливане чрез басейн

Фиг. 51. Поливане чрез басейни

 

Поливане чрез околостъблени чаши

Фиг. 52. Поливане чрез околостъблени чаши

Подобни статии

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво е необходимо да се знае за устройството на овощните растения във връзка с резитбата? Овощното дърво има надземна и подземна част. Над...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Как се отглежда малината

Как се отглежда малината

Как се размножава малината? Малината се размножава по вегетативен начин и чрез семена. Най-бързият и евтин начин за размножаване на малинат...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

19.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

7472

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия