Кое е най-важното, което трябва да се знае за неприятелите по овощните растения, без което не може да се разчита на успех при борбата с тях

Кои неприятели по овощните растения се наричат смучещи и кои гризещи?

Смучещи насекоми са тези, които се хранят чрез изсмукване на сокове от овощните растения. Такива са листните въшки, кръвната въшка, дървениците, бълхите и др. Към смучещите неприятели на овощните растения се отнасят и акарите. За да могат да смучат, насекомите и акарите имат хоботче, което забиват в тъканите на листата, плодовете или кората на овощните растения. Вследствие на смученето листата избледняват и намаляват асимилацията си, плодовете остават дребни, недоразвити и деформирани, по кората се появяват хлътвания, тумори, раковини и пр
Някои от смучещите насекоми (листните въшки) са преносители на вирусни болести по овощните растения.
Гризещите насекоми се хранят, като изгризват листата, пъпките, цветовете, семената и плодовото месо на плодовете, ликото и дървесината на овощните растения. Към тях спадат гъсениците на листогризещите пеперуди (бяла овощна пеперуда, златозадка, педомерки, листозавивачки и др.), короядите, хоботниците, дървесниците, ларвите на осите и мухите и др. Повредите от гризещите насекоми са големи, защото тези насекоми са в състояние да причинят обезлистване на растенията или да повредят цялата плодова реколта (плодов червей, ябълков цветопробивач), дори да причинят изсъхване на клони или на цели растения.

Възможно ли е да се води ефикасна борба срещу листните въшки и другите насекоми след завиване на листата, нападнати от тях?


Борбата срещу неприятелите (листни въшки, крушова листна муха и др.), които причиняват завиване на листата, трябва да се води, преди да е започнало завиване-
то, защото химичните средства, използувани за борба срещу тях, действуват главно контактно (чрез допир до тялото) на насекомите. Завиването на листата е признак че е изпуснат най-благоприятният момент за борба срещу листните въшки. Борбата срещу тези насекоми обаче може да се води успешно и след завиването на листата но с препарати, които имат проникващо действие, каквито са Би-58, интратион и др.

Как се обяснява масовото развитие на някои неприятели по овощните растения?

През последните години у нас беше наблюдавано масово развитие на кръвната въшка, ябълковия молец, акарите, а в най-ново време -на листоминиращите молци и на крушовите бълхи. Някои изследователи обясняват масовото развитие на неприятелите по овощните растения с масовото унищожаване на техните паразити и хищници от химичните средства, които се употребяват за борба срещу болестите и неприятелите в овощните насаждения. Паразитите и хищниците са по-чувствителни спрямо химичните средства и затова при провеждане на борбата срещ/ болестите и неприятелите те загиват масово. По този начин за неприятелите на овощните растения изчезват враговете, които при нормални условия пречат за масовото им намножаване. Това явление беше особено ясно подчертано при кръвната вьшка и паразита й афелинус мали. Вследствие на употребата на ДДТ-препарати, които са слабо отровни за кръвната въшка и силно отровни за паразита й, афелинусът изчезна, а кръвната въшка се намножи в масови размери.
Други изследователи са на мнение, че масовото намножаванс ни някои неприятели по овощните растения се дължи на благоприятните климатични условия. Установено е например, че при високи температури през лятото кафявият овощен акар се развива много бързо, докато развитието на червения овощен акар се затормозва силно.

Как да се запазят младите дръвчета от повреди от зайци?

Предпазването на младите овощни дръвчета от зайци може да се постигне по няколко начина: чрез обвиване на дръвчетата със слама и други материали, чрез ограждане на цялата градина с телена мрежа, чрез обвиване с телена мрежа на всяко дръвче поотделно (фиг. 93) и пр. В Унгария и другаде за обвиване на дръвчетата против зайци се използува перфорирана пластмаса. Нискостъблените овощни дръвчета може да се запазят от зайци само чрез ограждане с телена мрежа на цялата градина.

 

Обвиване на дръвчета за предпазване от зайци

Фиг. 93. Обвиване на дръвчета за предпазване от зайци:
1-нагризано дърво; 2-обвито със слънчогледови стъбла; 3-обвито с телена мрежа; 4- обвито с перфорирана пластмаса


За предпазване на младите овощни дръвчета от зайци са прилагани и химични средства предимно във вид на каши за мазане на стъблата. Те обаче не получиха приложение, защото се оказаха недостатъчно ефикасни.

По какъв начин и с какви средства може да се води борба с мишките?

Борба с мишките може да се води по няколко начина. Най-старият начин е унищожаването им от котки. Този начин е една разновидност на биологичната борба с вредителите на овощните растения. В някои случаи котките обаче не са в състояние да се справят с мишата напаст. В такъв случай се прилагат химични мероприятия или заразяване с миши тиф. В малките овощни градини и домакинствата, когато борбата се води лично от овощаря, за предпочитане е да се използуват отровни примамки. Отровните примамки за полски и домашни мишки се приготвят така: 0,5 kg житни отсевки се размесват с 0,005 1 растително масло, след което се размесват с 25 g цинков фосфид. Напрашените по този начин зърна се поставят с лъжица в ходовете на мишките или в дървени сандъчета с дупки, през които мишките могат да минават свободно (фиг. 94). За запазване на съхранявани дръвчета примамките се разхвърлят между корените им.
За борба с мишките в жилищните помещения примамките се правят от сирене, сланина или месо (0,5 kg) и цинков фосфид (25 g).

 

Сандъче за залагане на отровни примамки против мишки

Фиг. 94. Сандъче за залагане на отровни примамки против мишки

 

Капан за улавяне на сляпо куче

Фиг. 95. Капан за улавяне на сляпо куче

По какъв начин може да бъде унищожено сляпото куче в овощната градина?

Сляпото куче в овощната градина е опасен вредител, защото изгризва корените на овощните растения и при големи повреди може да причини изсъхването им. За борба с него се използуват специални капани (фиг. 95) или примамки от картофи, моркови и други зеленчуци, напрашени с цинков фосфид (300- 400 g цинков фосфид за 10 kg зеленчуци). Примамките се поставят в ходовете на сляпото куче рано напролет.

Вредна ли е къртицата за овощните дървета и как се води борбата с нея?

Къртицата прекарва целия си живот в почвата. Според едни тя е полезно, а според други - вредно животно. От гледна точка на храненето си къртицата е полезно животно, защото се храни с насекоми, ларви на насекомите, червеи и др., някои от които са вредни за овощните растения. Нейният устен апарат не е пригоден за растителна храна, поради което тя не причинява вреда на корените на овощните растения. При движението си в почвата обаче къртицата прави ходове, вследствие
на което корените на овощните растения, попаднали в тях, може Да изсъхнат. Тази вреда е малка и без значение за овощните дървета, защото те имат мощна коренова система. Тя може да се отрази неблагоприятно върху развитието на ягодоплодните овощни видове (ягода, малина, касис), които развиват по-слаба коренова система.
Къртицата не е желана в овощните градини между другото и затова, че направените от нея ходове създават трудности при напояването.
За борба с къртицата се практикува най-често изваждането й на повърхността с мотика в момент, когато прави така наречените къртичини - купчини от рохкава пръст, която изкарва на повърхността при своето движение в почвата. По-рядко се използуват примамки от дъждовни червеи, посипани с цинков фосфид.
За прогонване на къртицата от овощната градина може да се използуват силно миришещи вещества, към които тя е особено чувствителна. С тях се намокрят парцали, които се поставят в дупките, след което се покриват с почва. Със същата цел може да се използуват и патрони, направени от сяра на прах и бертолетова сол. Патроните се запалват и се поставят в ходовете на къртицата.

Как може да се запазят плодовете от вредни птици?

Има птици, които причиняват вреди на овощарството. Такива са скорецът, гарванът, свраката, дроздът, врабецът, черният кос и др. В известни случаи те могат да причинят големи загуби, защото повреждат цветовете и плодовете на овощните растения (череши, сливи, круши, френско грозде и др).
За предпазване на плодовата реколта от птици се използуват плашила, уреди, с които се произвежда шум или неприятна за тях мелодия, покриване на дърветата с мрежи и др.

Какво се разбира под устойчивост на неприятелите спрямо химичните средства? има ли възможност да се избегне създаването ма устойчивост на неприятелите?

Под устойчивост на насекомите и акарите спрямо някои химични средства се разбира способността им да противостоят на химичните препарати. Устойчивостта им може да се дължи на особеностите в анатомичното им устройство или на физиологични причини. В първия случай попадналият върху тях препарат не може да про-
никне в тялото им, а във втория вследствие на различни биохимични и други процеси проникналата в тялото отрова се разлага бързо до безвредни съединения. По тази причина един препарат, силно отровен за един неприятел, е съвършено безопасен за друг неприятел.
Но има и друга устойчивост, която се наблюдава все по-често при насекоми и акари, които отначало са били чувствителни, а впоследствие са станали устойчиви на един и същ препарат. Това явление е известно много отдавна, а през последните години беше констатирано при мухите и плодовия червей спрямо ДДТ-препаратите, при червения акар спрямо ивтратиона, екатииа и др.
Причината за тази устойчивост е честата употреба на едни и същи препарати, при които преживяват и се запазват за по-нататъшно размножаване само най-устойчивите индивиди.
За да се избегне създаването на устойчивост у насекомите и акарите спрямо химичните средства, необходимо е пръсканията да се намалят до възможния мини мум и да се извършват с различни препарати.

Какви неприятели са нематодите и как вредят на овощните растения?

Нематодите (кръглите червеи) са дребни червейчета, които обикновено живеят в почвата. Те вредят по корените, стъблата и листата на овощните растения. По корените причиняват подутини (гали), в които прекарват голяма част от живота си. Освен пряката вреда, която причиняват на растенията, някои нематоди са преносители на вирусни болести.
Нематодите дават по няколко поколения годишно. Те се пренасят от едно място на друго чрез поливните води, инструментите, почвообработващите оръдия, машините, посадъчния материал и др.
Освен вредните нематоди установени са и полезни нематоди, които паразитират по някои вредни насекоми.

Подобни статии

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво е необходимо да се знае за устройството на овощните растения във връзка с резитбата? Овощното дърво има надземна и подземна част. Над...

Кои въпроси във връзка с организиране на борбата с болестите по овощните растения представляват интерес за любителя-овощар

Кои въпроси във връзка с организиране на борбата с болестите по овощните растения представляват интерес за любителя-овощар

Какво се разбира под болест и под неприятел на овощните растения? Болест е всяко смущение в растежа и развитието на овощното растение, пред...

Как се отглежда ягодата

Как се отглежда ягодата

В кои райони може да се отглежда ягодата? Ягодата може да се отглежда в цяла България, стига да се подберат подходящи места. Тя не е взиска...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

20.07.2010

Обновено
Обновено

20.07.2010

Прочетено
Прочетено

10292

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия