Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Юли

Юли е слънчев и сух летен месец. Продължителността на слънчевото греене в планините е 240-270 h, а в равнините достига 320-340 h.
Средната месечна температура за по-голямата част от страната е между 21 и 24 °С. През юли е измерена екстремно висока температура от 42,8 °С.
Валежите през юли са оскъдни, краткотрайни и неравномерни. Понякога са интензивни, придружени с гръмотевична дейност и ветрове.
Юли е характерен с големи дефицити на относителната влажност на въздуха. Средният брой на дните за работа на открито е 24,8 при продължителност 14,5 h.
През юли растежът на леторастите завършва. Плодовете наедряват интензивно, извличайки основната част от фотоасимилатите. Започва процесът на цветообразуването, върху хода на който съществено влияят количеството на плодовия товар и фотосинтетичната активност на листата. През юли в резултат, на високите температури се наблюдават повреди по плодовете, наречени «слънчев пригор».

Агротехнически мероприятия


а. В овощните разсадници


- Семенилйщата се поливат и обработват редовно, за да се осигури възможно най-висок процент стандартен подложков материал.
- Маточните насаждения се напояват н при нужда се загърлят.
- За да се осигурят условия за добро развитие на окулантите, в питомник втора година при необходимост се филизи. Редовно се обработват и напояват най-вече ябълките и крушите.
- В питомник първа година започва облагородяването на подложките.

 

Окулиране на пъпка

Фиг. 70. Окулиране на пъпка: а - прихваната пъпка: б - изрязаната част от подложката

През юли започва облагородяването на пъпка на подложките айсия, джанка, слива, праскова, череша, бадем, круша и ябълка. Около две седмици преди окулирането прорасналите по подложките леторасти се изрязват на височина около 15 cm от почвената повърхност. Една седмица след това подложките се разкриват до кореновата шийка и с чисто парче плат се забърсва приосновната част.
За успешно окулиране и осигуряване на висок процент на прихващане подложките трябва да имат добро сокодвижение, което се постига чрез обилно напояване седмица преди започване на присаждането. Освен това те трябва да са достатъчно дебели в мястото на присаждането (фиг. 70).
При слънчеви и горещи дни най-подходящо е да се окулира до 10-11 часа и след 15-16 часа. В облачни дни и при хладно време може да се присажда през целия ден.
Пъпките, необходими за окулиране, се вземат or калеми, събрани от леторасти, приключили растежа си, с добре оформени връхни пъпки и не напълно вдървесинени, с дебелина около 4-6 mm.
Препоръчва се калемите да се събират сутрин и да се използват още същия ден. За да се запазят свежи калемите, листните петури както и прилистниците се отстраняват, с по-голяма част от дръжката. След това приосновната част се изрязва с 1-2 недоразвити и връхната част с 2-3 недозрели пъпки. Калемите се връзват на снопчета по 25, като на всяко от тях се поставя етикет с наименованието на сорта.
Присаждането на окуланта върху подложката се извършва обикновено ниско, непосредствено над кореновата шийка, където кората е гладка, нежна и лесно се отделя от дървесината. По-високо присаждане на пъпките се препоръчва в райони с обилни валежи, силни и чести ветрове, на тежки почви, както и за вегетативните клонови подложки.
При производството на кайсиев посадъчен материал върху джанкова подложка се препоръчва окулантът да се присади високо, така че стъблото на облагороденото дръвче да бъде от подложката. Доказано е, че такива кайсиеви дръвчета са по-слабо чувствителни към апоплексията, по-дълголетни и по-родовити.
Работата по окулирането включва няколко последователни операции: Т-образно разрязване на кората на подложката, отделяне на щитче с листна пъпка от калема, поставяне и наместване на щитчето в Т-образния разрез на кората и привързване.
Оптималната дължина на щитчето при ябълката и крушата е около 2,5 cm, а при вишнята - 3,0-3,5 cm. По-късите или по-дългите щитчета създават трудности при изпълнение на операциите по присаждането и намаляват процента на прихващане. Ширината на щитчетата се определя от дебелината на калемите.
Препоръчва се отделянето на пъпката от калема да става с тънък слой дървесина, с което се запазва целостта на проводящите съдове на пъпката и се осигурява дсбро срастване с подложката.
Щитчето се държи с ръка за листната дръжка и внимателно се пъха в Т-образния разрез на кората. Чрез леко натискам към подложката и надолу щитчето се плъзга по надлъжния разрез, докато пъпката слезе около 1 cm под напречния разрез. Частта от щитчето над напречния разрез се отстранява.
С привързването се постига плътно прилепване на шитчето към дървесината на подложката. Като материали за привързване се използват рафия или пластмасови ленти, които трябва да бъдат здрави и еластични.
Около две седмици след присаждането се отчита процентът на прихващане. Листните дръжки па прихваналите се пъпки са опадали или падат при лек допир, а щитчетата са свежи.
- Подложките с неприхванали се пъпки се окулират повторно. Навременното провеждане на това мероприятие повишава броя на стандартните дръвчета от питомник първа година.
- Около две седмици след окулирането се прави преглед на превръзките. Тези, които са се врязали, се разхлабват. Премахват се окончателно след пълното срастване на тъканите на присадника с подложката, което се осъществява за около 4-5 седмици.

б. В овощните насаждения


- Продължава работата по формирането на прасковата чрез лятна резитба.
- Продължава работата по наклоняването на скелетните клони при формиране на палмета.
- Чрез напояване почвената влажност се поддържа над 70 % от ППВ.
- С дискова брана, култиватор, фреза и фреза с отклоняваща се секция почвената повърхност в междуредията и реда се поддържа в обработено състояние и чиста от плевели. Броят на почвообработките зависи от поливките, дъждовете, характера на плевелната растителност и употребата на хербициди.
- Продължава работата по беритбата на череши и вишни.
- Започва масовата беритба на кайсии и праскови. Чрез използването на плодоберачните  машини от серията «Балкан» при беритбата на кайсии се реализира 47,8 човекочаса на тон икономия на труд, 19,8 лв./t икономия на преки експлоатационни разходи, а производителността на труда се повишава 9,0 пъти. При беритбата на праскови за промишлена преработка тези цифри са съответно 32,6 човекочаса на тон, 12,3 лв/т и 6,9 пъти.

в. В ягодовите насаждения

- Продължават грижите по напояването на новосъздадените ягодови насаждения, особено на засадените през юни.
- В по-ниските и топли райони, където беритбата на плодовете е приключила, сламата се събира, изнася се и се изгаря.
- Продължава беритбата на плодовете в по-високите и хладни месторастения.
- След изнасянето на сламата насажденията се напояват и се обработват, като предварително се наторяват с 10-12 kg/dka амониева селитра.
- Маточните насаждения, от които ще се произвежда разсад, се напояват, торят се с 15-20 kg/dka амониева селитра и се окопават. Ластупите в насажденията, от които не се взема разсад, се изрязват.
- Определят се новите площи на ягодови насаждения и се подготвят за есенно засаждане на открито. Преди дълбоката обработка площта се наторява с 2-4 t оборски тор, 60-80 kg суперфосфат (16-18 kg Р205) и 20-30 kg калиев сулфат на декар.

г. В малиновите насаждения

- Продължават грижите по напояването и обработването на новите насаждения.
- Напояват се и се обработват плододаващите насаждения. По време на зреенето на плодовете трябва да се поддържа оптимално овлажняване на почвата. Малиновите насаждения се напояват по бразди или чрез дъждуване, ако са изградени дъждовални инсталации. В зависимост от почвения тип браздите са дълги 40-60 т, като във всяко междуредие се прокарват по две бразди. Поливната норма е 50-60 kg/dka и се осъществява с малка водна струя - от 0,5 до 3 1/s.
- Извършва се масова беритба на плодовете. Малиновите плодове зреят в продължение на 35-40 дни и се налага почти ежедневно да се берат. Към края на месеца в някои горски месторастения започва зреенето и на горските малини, За оползотворяване на плодовете им своевременно трябва да се създаде необходимата организация както за беритбата, така и за изкупуването и пулпирането им в подходящи за целта пунктове.
- Полагат се грижи за маточните малинови насаждения (напояване и обработване), за да се осигури максимално количество посадъчен материал (издънки).
- Насажденията се преглеждат, примесите от други сортове се почистват, а старите, плододавали вече стъбла се изрязват, събират се и се изгарят.

д. В касисовите насаждения

- Продължават грижите за вкоренилищата. Почвата се напоява и се обработва.
- В младите и плододаващите насаждения не се допуска заплевеляване - почвата се обработва добре.
- Насажденията се торят с азот (1/3 от годишната торова норма).
- Извършва се масова беритба на плодовете. По време на беритбата се маркират примесите от други сортове, за да се изкоренят по-късно, а също така болните и слаби растения. След беритбата се отстраняват счупените, недоразвитите и излишните издънки.

е. В насаждения с други култури


- Маркиране на желани сортове и форми смокини за получаване на резници.
- Получаване на резници от актинидия, дафиново дърво» арония, облепиха и нар за вкореняване в оранжерия с изкутвена мъгла.
- Формиране на резниците. Долният отрез се прави близо под пъпката, като листът се премахва. Дължината на резниците е около 20 cm.
- Третиране на резниците с разтвор от индолил-маслена киселина за 5 s. Концентрацията на разтвора е от 1500 ррm до 4000 ррm.
- Третиране на резниците в оранжериите с изкуствена мъгла в субстрат от две части перлит и една част торф.
- Започва сблагородяването на подложките от Кавказка хурма с райска ябълка и семеначетата на актинидията с културни сортове.
- Продължава привързването на лианите на актинидията към телената конструкция.
- Провежда се лятна резитба на актинидията. Ако резитбата не е извършена навреме и както трябва, макар и при благоприятни условия, насаждението може да е в лошо състояние. Основната резитба се извършва по време на вегетацията, докато зимната е допълнителна и се прави като завършек на лятната или пролетната. Ако растението се остави да се развива свободно по време на неговия растеж, нежеланите пъпки ще се развият за сметка на полезната част, затова те се отстраняват. Продуктивните клонки се прекършват, тъй като проявяват тенденция към удължаване, при което се изтъняват и се наливат. Излишните пъпки се отстраняват непрекъснато от появяването до спирането на растежа. Прекършването се практикува, когато клонките достигнат известна дължина и покажат първите признаци на изтъняване.


- Още със засаждането се поставя телена конструкция, а теловете се повдигат на 1,00-1,20 m и 1,80-2,00 m от почвата.
През първата година стремежът е да се получи стъбло, което да достигне тела и да се върже за него. За целта върху младите растения се отстраняват всички пъпки, освен предназначената да развие стъблото на възрастното растение. Крайната пъпка се запазва, за да даде клонче, което трябва да се привърже към тела (тогава подпорното клонче се отстранява). Върху това клонче редовно се отстраняват всички пъпки, които биха конкурирали крайната пъпка. Ако тази операция се извършва редовно, зимна резитба не е необходима.
През втората година клончето, което сме избрали през първата година, се настанява върху тела. На нивото на пресичането на растението с тела се избира една пъпка. Клончето, развито от избраната пъпка, се навива в посока, обратна на главния клон, така че да се формира едно Т. Всички пъпки по главното стъбло да се отстраняват още при появяването им. Двете рамена на растението се завързват по тела и на тях се развиват странични клонки, които ще носят през следващата година първите плодове. Необходимо е разстоянието между плодните клонки да се спазва, като се отстраняват всички, които са излишни или са ориентирани съвсем вертикално. Страничните клонки да се отстраняват на 80 cm от мястото на тяхното излизане.
През третата и следващите години плодните клонки, които увисват под тежестта на първите плодове, стимулират страничните клонки, които ще носят плодовете през следващата година. Тези клонки ще се прищипнат на около 40 cm от мястото на тяхното израстване. Допуска се рамената на Т-образното разклонение да достигнат рамената на съседните растения. Всяка странична клонка за плод може да се подмлади, когато остарее. След четвъртата година нейното отстраняване предизвиква развитие на нови пъпки. Достатъчно е да се остави една от тях и да се прищипе.

Растителнозащитни мероприятия

Засушаването през юли е неблагоприятно за развитието на гъбните и бактериалните болести по овощните растения. Изключение прави брашнестата мана по ябълката и прасковата, заразявани ята от които продължават. Опасността от неприятелите по овощните растения все още не е преминала. През юли се развива второто поколение на плодовите червеи, което причинява масово червясване на плодовете. От акарите се появяват нови генерации. Благоприятни са условията за развитие на листните въшки, особено в разсадниците и насажденията, които се поливат.

а. В разсадниците

Ябълковите и прасковените питомници и клоновите ябълкови подложки в маточниците се пръскат срещу брашнеста мана през S-10 дни до спиране на растежа. За пръскане се използват 0,04 % рубиган 12 ЕК, 0,1 % метилтопсин, 0,06 % бенлейт (фундазол) и др.
- Продължава борбата срещу цилиндроспориозата. Черешовите и вишневите питомници и семенилищата с махалебков разсад се пръскат 1-2 пъти с 0,1 % силит (додин, мелпрекс 65).
- Нападнатите от черна златка и засъхнали дръвчета се изкореняват и изгарят.
- Всички питомници се преглеждат за бяла американска пеперуда. Намерените гнезда се събират и изгарят.
- Сливовите питомници се пръскат с 0,25 % пероцин 75 Б срещу сливовата ръжда.
Към фунгицидните разтвори се прибавя 0,1 % БИ 58 срещу листните въшки и 0,2 % агрия 1060 срещу листогризещи гъсеници. Силитът не може да се смесва с тези инсектициди.


б. В овощните насаждения


- Поставят се отровни ловни пояси (велпапе, напоено е разтвор от инсектициди) за унищожаване на гъсениците от второ поколение на сливовия плодов червей.
- Събират се опадалите червиви плодове (ябълки, круши, сливи, орехи и др.), за да се намали плътността на второто поколение на плодовите червеи.
- Поставят се феромонови примамки за улавяне на пеперудите на плодовите червеи (ябълков, сливов и др.) във връзка с определяне нa момента за пръскане срещу второто им поколение.
- Правят се прегледи на неотровните ловни пояси за установяване началото на летежа на пеперудите от второто поколение на плодовите червеи (фиг. 71).

 

Преглед на ловен пояс от велпапе

Фиг. 71. Преглед на ловен пояс от велпапе

- Преглеждат се 2500-3000 ябълкови плода от различни сортове, събрани от няколко дървета, разпръснати в насаждението, за да се установи червивостта и необходимостта от пръскане срещу второто поколение на ябълковия плодов червей. При червивост, по-малка от 2 %, пръскане не се извършва.
- Продължават прегледите на прасковени плодове в манипулационните пунктове за откриване на източния плодов червей в незаразените райони.
- Обследват се всички видове насаждения, включително парковете и горските насаждения, за установяване на бялата американска пеперуда и плодове от всички овощни видове, но предимно от кайсия и праскова, за откриване на средиземноморската муха (само в Бургаски и Варненски окръг).
- Събират се и се унищожават червивите лешникови плодове, за да се намали плътността на лешниковия хоботник.
- Пръска се с 0,5 % ентобактерин 3 или 0,1 % дипел за борба с бялата американска пеперуда (второ поколение).
- Ябълковите насаждения се пръскат с 0,05 % морестан, 0,04 % рубиган 12 ЕК, 0,1 % метилтопсин или друг фунгицид в комбинация с 0,2 % агрия 1060 или 0,15 % севин 80 (дикарбам) по сигнал на пункта за прогноза и сигнализация срещу брашнестата мана, ябълковия плодов червей (първо пръскане срещу второто поколение) и акарите. Препаратът морестан освен фунгицидно, има и акарицидно действие. Към другите фунгициди и когато плътността на акарите е по-голяма от 4-5 подвижни стадия на лист, прибавя се 0,2 % омит 57 Е, 0,12 % пликтран или някой друг акарицид. За да се предотврати създаването на устойчивост у акарите, необходимо е за отделните пръскания акарицидите да се сменят.

 

Крушова дървеница

Фиг. 72. Крушова дървеница: 1 - възрастно насекомо; 2 - яйца

- Второ пръскане срещу второто поколение на ябълковият плодов червей се прави 12-14 дни след първото с 0,2 % агрия 1060 (золон) или 0,15 % севин 80 (дикарбам 80), комбинирано с фунгициди срещу брашнестата мана. По това време се развива третото поколение на змиевидноминиращия молец. Срещу него се пръска, когато плътността му е по-голяма от 3-4 мини на лист. С този разтвор се пръскат още стъблата и дебелите клони на ябълковите дървета за унищожаване на короядите (второ поколение). Борбата с листоминиращите молци е най-ефикасна, когато се провежда срещу гъсениците от първа и втора възраст, защото по-възрастните гъсеници са устойчиви спрямо инсектицидите.
- Крушовите насаждения, нападнати от крушови бълхи (второ поколение) и дървеница, се третират с 0,04 % децис, 0,03 % ибуш или 0,03 % изатрин, а при липса на пиретринови преврати - с 0,2 % агрия 1060 или агрия 1050, 0,1 % БИ 58 или 1 % вофатокс 50. Възрастните от първо поколение на крушоватa дървеница се появяват през юни, ларвите се развиват през ли, а възрастните от второто поколение - през август (фиг. 72). има 2-3 поколения годишно. Второ пръскане срещу калифорнийската щитоносна въшка, независимо от плътността и, се извършва с 1,5% ЕМ 80 или 0,2 % агрия 1030. Ако е необходимо, 10-12 дни по-късно се прави още едно пръскане (трето) със същите препарати.
- Дюлевите насаждения се пръскат с 0,4 % купроцин или 1 % меден оксихлорид и 0,1 % гардона 76 НП, 0,2 % агрия 1060 или 0,1 % вофатокс 50 срещу кафявото гниене, кафявите листни петна и плодовия червей.
- Прасковените насаждения се прашат със смес от 2-3 kg/dka сяра на прах и 1 kg/dka пресята дървесна пепел срещу брашнестата мана.
- Прасковените насаждения се пръскат с 0,04 % рубиган 12 ЕК, 0,1 % бенлейт (фундазол) или 0,1 % метилтопсин и 0,1 % диптерекс 80 или 0,15 % севин срещу брашнестата мана, източния плодов червей, анарзията и др.
- Кайсиевите насаждения се пръскат с 0,15 % диптерекс 80 или 0,15 % севин 50 срещу източния плодов червей, анарзията и др.
- Черешовите и вишневите насаждения се третират с 0,1 % силит (додин, мелпрекс 65) срещу цилиндроспориозата.
- Сливовите насаждения се пръскат с 0,25 % перопин 75 Б и 0,2 % агрия 1050, 0,1 % гардона 75 НП или 0,4 % трибуфон 50 ЕК срещу ръждата, плодовия червей и др.
- Кестеновите дървета се третират с 0,1 % вофатокс 50 или 0,2 % агрия 1060 срещу кестеновия хоботник.
- Плевелите в междуредията на овощните насаждения се пръскат с 0,6 kg грамоксон или 0,5-0,8 kg далапон на декар.

в. В ягодовите насаждения


- Обследват се ягодовите насаждения за установяване на ягодов акар в незаразените райони.
- Ягодовите насаждения, нападнати от коренови хоботницй, се напрашват с 2-3 kg/dka вофатокс 5 % или се напръскват с 0,1 % вофатокс 50.
- След обирането на плодовете ягодовите насаждения се пръскат с 0,4 % купроцин срещу белите и червените листни петна.

г. В малиновите насаждения


- След обирането на плодовете насажденията се пръскат с 0,1 % вофатокс 50 или 0,2 % агрия 1050 срещу малиновия бръм бар, малиновото комарче и малиновия агрилус. При нападение от паяжинообразуващия или атлантическия акар към разтвора се прибавя 0,1 % БИ 58.

д. В касисовите насаждения

- След обиране на плодовите насаждения се пръскат с 0,2 % омит 57 Е, 0,12 % пликтран или 0,075 % килакар срещу паяжинообразуващия, атлантическия и червения овощен акар.
- Плевелите в междуредията се пръскат с 0,6 kg грамоксон, 0,6 kg реглон или 0,5-0,8 kg далапон на декар.
- Извършва се картиране (трето поред) на плевелите във всички овощни насаждения, включително и в касисовите.

Подобни статии

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Януари е типичен зимен месец. Средната месечна температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3 °С, по Черноморие...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Април Средната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11 и 13 °С. Месечната сума на валежите в овощареки...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Юни Атмосферните процеси през юни не се различават съществено от протичащите през май, поради което и времето през двата месеца е почти едн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през август

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през август

Август Температури през август за по-голямата част от страната са високи - между 20 и 24 °С. Относителната влажност на въздуха е ниска,...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

4271

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия