Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през август

Август

Температури през август за по-голямата част от страната са високи - между 20 и 24 °С. Относителната влажност на въздуха е ниска, броят на слънчевите дни е между 12 и 15, а на облачните - около два. Ветрове почти няма.
Валежите за равнинните райони са малко - между 25 и 45 1/м2, а в планинските и припланинските райони - 50-80.
Средният брой на дните за работа на открито е 24,8 при продължителност на деня 13,5 h.
През август растежът на леторастите е завършил. Плодовете на есенните сортове ябълки, круши и праскови наедряват интензивно, успоредно с което протича процесът на диференциране на плодните пъпки. Осъществява се запасяването на дърветата с резервни хранителни вещества.

 

Агротехнически мероприятия.


а. В овощните разсадници


- В питомник първа година продължава окулирането на подложките.
- До края на месец август могат да се облагородяват дръвчетата от ябълка, круша, праскова и череша. През втората и третата десетдневка на месеца започва присаждане на дюлята.
- Преглеждат се окулираните през юли подложки и при добро срастване на присадника и подложката превръзките се премахват.
- В питомник втора година по необходимост се извършва последно филизене на подложките под мястото на окулирането.
- Семенилищата се обработват и напояват.
- Маточните насаждения се проверяват и всички примеси се изкореняват. Местата се запълват своевременно с растения от основния вид.

б. В овощните насаждения

- Следи се почвената влажност и при нужда овощните градини се напояват.
- След дъжд или поливка се извършва плитка почвообработка за разбиване на образуваната кора.
- Води се механична борба с плевелите в редовите ивици и в междуредията.
- Продължава беритбата на прасковите и на ранните сортове ябълки, круши и сливи. В края на месеца се реколтират и плодовете на някои ранни сортове орехи.
- Провежда се необходимата организационна работа по подготовката на беритбата на средно ранните и късните сортове ябълки, круши и сливи.
Положителна роля за усъвършенствуване организацията на труда при беритбата играят предварителното разработване на комплексни оперативни програми на базата на размера, видовият и сортовият състав на насажденията по производствени единици, обемът и разпределението на продукцията по направления - износ, вътрешен пазар, съхраняване, мястото и разстоянията на транспортиране, транспортните средства и съдовете за извозване на продукцията, машините и съоръженията за товаро-разтоварните работи, разнасянето на амбалажа и изнасянето на продукцията от насажденията.
Като се изхожда от това, разработват се оперативни планове за нуждата от работна ръка, селскостопанска техника, амбалаж и инвентар по петдневки и схеми за рационално съчетаване работата на берачите, машините и съоръженията, транспортните средства по бригади и насаждения.
- Набавят се нужните начални количества амбалаж от касетки, каси или каси-палети.
- При необходимост се доставят нови, като се преглеждат и ремонтират наличните съдове за ръчна беритба.
- Плодохранилищата се дезинфекцират и се подготвят за приемане на новата продукция.
- Ремонтират се и се подготвят за работа машините за сортиране на плодовете.
- Започва подготовката на площите за създаване на нови насаждения.
Предпосадъчната подготовка на площите, включваща подравняване, основно торене и риголване, е от особено значение при създаването на нови овощни насаждения.
Подравняването е мероприятие, с което се създават благоприятни условия за напояване на насажденията. Според релефа на терена се извършва основно или текущо подравняване. При създаването на гъсти насаждения основното подравняване е задължително мероприятие, независимо от начина по който насаждението ще бъде напоявано.
За подобряване на въздушния и хранителния режим в коренообитаемия почвен пласт (50-80 cm) е необходимо да се проведе предпосадъчно торене и риголване. Препоръчва се фосфорните и калиевите торове (по 30-40 kg/dka РгОБ н К20) да се разхвърлят равномерно по цялата площ и да се извърши риголване на 60-70 cm. След риголването се внася оборски тор (2-4 t/dka) и се заорава на 25-30 cm дълбочина, с което се създават по-добри условия за използването му от корените на младите дръвчета.
След риголването се провежда подравняване с грейдер и дългобазисни подравнители.

в. В ягодовите насаждения

- Особено важно е всички ягодови насаждения да се напояват своевременно. Не бива да се допуска изсъхване на листата. През август растенията оформят добива си за следващата година и поддържането на оптимален воден режим по това време има решаващо значение. В зависимост от възрастта на насаждението и типа на почвата се извършват 2-3 поливки. При по-тежките почви поливкнте са по-малко, но с по-големи поливни норми, отколкото при леките, пропускливи почви.
- В по-високите райони след беритбата сламата се събира, изнася се и се изгаря. Ако има възможност, почвата в междуредията се напоява и се извършва обработка, предшествувана от торене с 10-12 kg/dka амониева селитра.
- Ластуните на растенията в насажденията, от които не е предвидено да се получава разсад, се изрязват. В зависимост от това дали насажденията са мулчирани с черен полиетилен, или не, изрязването става ръчно или механизирано.
- Полагат се грижи за маточните насаждения (напояване и обработване на почвата). Пикираният разсад се почиства от плевели, тори се с амониева селитра и се напоява редовно.
- Продължава подготовката на новите площи за есенно засаждане на ягоди. В някои по-високи райони засаждането може да започне.

г. В малиновите насаждения

- Продължават грижите за новосъздадените насаждения - напоява се при нужда и редовно се обработва.
- Извършва се напояване на плододаватите насаждения, което способствува както за наедряване на плодовете, така и за формиране на цветни пъпки за следващата реколта. Към края на месеца поливните се прекратяват, за да се даде възможност новите издънки заместители да узреят.
- Беритбата продължава.
- Грижите за маточните малинови насаждения не бива да отслабват, особено напояването, подхранването с азотни торове и обработките. Към края на август поливните се преустановяват, за да могат издънките да узреят.
- До края на месеца всички неизрязани, плододалн вече издънки се изрязват, изнасят се и се изгарят.
- Подготвят се местата за новите насаждения, които ще се създадат през есента на същата година. Почвата се наторява с 3-5 t оборски тор, 80-100 kg суперфосфат и 25-30 kg калиев сулфат на декар.

д. В касисовите насаждения

- Продължават грижите за вкоренилищата и младите насаждения. Не се допуска засушаване и заплевеляване на почвата. При слаб растеж както вкоренилищата, така и младите насаждения се подхранват с 10-15 kg/dka амониева селитра.
- Завършва беритбата на плодовете в по-високите месторастения. Насажденията се напояват и се обработват редовно.

е. В насаждения с други култури

- Извършва се лятното окулиране на подложките за райска ябълка и актинидия.
- 5-6 дни преди облагородяването питомникът се полива обилно за по-добро отлепване на кората.
- 3-5 дни преди окулирането се събират калеми, които се оставят на сянка в хладно помещение.
- Проверява се прихващането на окулираните растения от райска ябълка и др.
- Лимонът се окулира на спяща пъпка. Вземат се калеми от здрави, родовити дървета. Калемите трябва да имат кръгло напречно сечение. Листните петури се отрязват веднага и непосредствено до листната дръжка.
- Обилно се поливат лимоновите семеначета една седмица преди присаждането и веднага след него.
- Продължава маркирането на желани сортове и форми смокини, нарове и др.
- Продължава вкореняването на зелени резници от актинидия, арония, облепиха и нар.
- Продължават грижите по напояването и окопаването на насажденията с южни култури, като се обръща голямо внимание на новосъздадените.
- Започва организацията за прибиране на плодовете от облепиха.

Растителнозащитни мероприятия

С изключение на брашнестата мана по ябълката и прасковата, опасността от гъбни и бактериални болести по овощните растения е почти преминала. До голяма степен намаляват и повредите от вредните насекоми и акарите, защото старите листа не са подходящи за тяхното развитие. Освен това някои от тях преминават върху междинните си гостоприемници. Растителнозащитните мероприятия през август са насочени предимно към опазване на плодовата реколта от червясване и на листата от листоминиращи молци, дървеници и други вредители, които развиват няколко поколения.

а. В овощните насаждения


- Поставят се ловни пояси (неотровни) от велпапе за събиране на гъсеници от ябълковия и сливовия плодов червей, необходими за наблюденията върху развитието им през следващата година. От всеки вид се събират по 500-1000 гъсеници.
- За запазване на какавидите от змиевидноминиращия молец, необходими за наблюденията върху развитието му през следващата година, се поставят рамки изолатори (под 5 силно нападнати дървета).
- В манипулационните пунктове се преглеждат прасковени плодове за откриване на източния плодов червей в незаразените райони.
- Обследват се всички насаждения, паркове и др. за откриване на бялата американска пеперуда.
- Ябълковите насаждения се пръскат с 0,1 % вофатокс 50, 0,15 % екалукс 25 ЕК или 0,1 % ногос ЕК и 0,04 % рубиган 12 ЕК, 0,08 % нимрод или друг фунгицид срещу ябълковия плодов червей (трето пръскане срещу второто поколение), змиевидноминиращия молец (четвърто поколение), брашнестата мана и др.
- Крушовите насаждения се третират с 0,1 % вофатокс 50, 0,04 % децис или 0,03 % амбуш срещу крушовите бълхи (трето
поколение), крушовата дървеница, крушовия плодов червей и др.
- Ябълковите и крушовите насаждения, нападнати от корогризачки, се пръскат с 0,15 % вотексит 80 (диптерекс 80) или 0,15 % агрия 1060 и др.
- Стъблата и дебелите клони на овощните дървета, нападнати от корояди, се третират с 0,15 % вофатокс 50.
- Прасковените насаждения се пръскат с 0,04 % рубиган 1 или рубиган 2 (българско производство), 0,1 % метилтопсин или 0,06 % фундазол и 0,15 % вофатокс 50, 0,2 % агрия 1060 или 0,1 % Би 58 срещу брашнестата мана, източния плодов червей, анарзията (второ поколение), черничевата щитоносна въшка (в районите на разпространение), акарите и др. Това пръскане се извършва най-късно две седмици преди беритбата на плодовете.
- Сливовите насаждения се третират с 0,2 % агрия 1060 или 0,15 % диптерекс 80 (вотексит 80) срещу сливовия плодов червей (второ пръскане срещу второто поколение).
- Събират се и се унищожават опадалите червиви лешникови плодове.
- Кестеновите дървета се пръскат с 0,15 % вофатокс 50, 0,15 % диптерекс 80 или 0,2 % агрия 1060 срещу кестеновия хоботник. Кестеновият хоботник е дребно бръмбарче, ларвата на което причинява червясване на плодовете (фиг. 73). Има едно поколение годишно и зимува като ларва в землеста камерка в почвата.

 

Кестенов хоботник

Фиг. 73. Кестенов хоботник: 1 - възрастно насекомо; 2 - ларва; 3 - повреден плод


Излитането на възрастните насекоми започва в края на началото на август и продължава през септември. Борбата е на сочена срещу възрастните.

б. В ягодовите насаждения

- Ягодовите насаждения, нападнати от ягодов акар, се -тират с 0,3 % акартан ЕК, 0,2 %.тиодан или 0,2 % тионекс 35 ЕК.
- Прави се преглед на ягодовия разсад, предназначен засаждане през август. При констатиране на ягодов акар и други неприятели се извършва обеззаразяването му.

в. В касисовите насаждения

- Насажденията, нападнати от бодлива педомерка се пръскат с 0,15 % вофатокс 50 или 0,2 % агрия 1060.

Подобни статии

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Януари е типичен зимен месец. Средната месечна температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3 °С, по Черноморие...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Април Средната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11 и 13 °С. Месечната сума на валежите в овощареки...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Юни Атмосферните процеси през юни не се различават съществено от протичащите през май, поради което и времето през двата месеца е почти едн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Юли Юли е слънчев и сух летен месец. Продължителността на слънчевото греене в планините е 240-270 h, а в равнините достига 320-340 h.Средна...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

4472

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия