Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през октомври

Октомври

През октомври намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят на облачните, мъгливите и дъждовните дни. Температурата на въздуха се понижава с 5-6 °С и опасността от ранни мразове се повишава значително.
Средната месечна температура в повечето овощарски райони е между 11 и 14 °С, а по Черноморието - 14-15 С. Максималните температури достигат от 22 до 27 °С, а минималните - между 2 и 3 С.
За повечето райони от страната месечната сума на валежите варира от 40 до 60 1/m2, а в планините - от 60 до 100 1/м2.
Средният брой на дните за работа на открито е 24,8 при продължителност на деня 11,0 h.
През октомври при всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с резервни хранителни вещества.

Агротехнически мероприятия

а. В овощните разсадници

- Полагат се грижи за запазване кълняемостта на събраните за стратифициране семена от костилковите овошни видове.
- Подготвят се за работа тракторният плуг ВПН-2 и скобата за изваждане на дръвчетата.
- Започва подготовката за изваждане на подложките от семенилищата и на дръвчетата от питомник втора година.
Подложките от семенилищата и облагородените дръвчета се изваждат, след като са приключили вегетацията си. При нашите климатични условия това се провежда обикновено през втората половина на октомври и през ноември. За правилното провеждане на мероприятието е необходимо растенията да нямат листа. Ако листата не са окапали от слани, тo те трябва да се съборят. Събарянето им с ръка е трудоемко и бавно, поради което се препоръчва пръскане на дръвчетата с дефолианти. За целта най-често се използва 0,1-0,2 % калциев хлорид,0,4 % манганов хлорид, 0,075 % ендотал, 1,5 % селинон и др.
При необходимост се извършва и напояване, с което значително се улеснява изваждането.

б. В овощните насаждения

- Продължава прибирането на есенно-зимните сортове ябълки и круши.
Беритбата трябва да се организира така, че най-късно до втората половина на месеца плодовете да се приберат. Късната беритба води до значителни загуби, намалява се съхраняемата способност на плодовете, затруднява се запасяването на дърветата с асимилати за успешно презимуване.
- Почвата в междуредията на едногодишните и младите насаждения се обработва дълбоко. Ако не е извършено предпосадъчно торене с фосфорни и калиеви торове, в междуредията се правят по две бразди, дълбоки 25-30 cm, на чието дъно се внасят по 50-60 kg суперфосфат и 20-22 kg калиев сулфат на декар.

 

Машина Викон за дълбоко внасяне на минерални торове
Фиг. 77. Машина Викон за дълбоко внасяне на минерални торове


 При наличие на приспособление към тороразпръскващите машини за дълбоко внасяне на торовете суперфосфатът и калиевият сулфат се внасят на 35-40 см дълбочина от двете страни на реда, а почвата се изорава плитко - на 15-18 cm.
- Дълбоко се внасят и фосфорните и калиевите торове в плододаващите насаждения.
Тори се в райони, където почвата още може да се обработва и не се очакват силни застудявания и замръзване. Използват се специалните машини тип Викон или Комета (фиг. 77, 78). За да не се задръстят изходните отвърстия на коша и ботуша, торовете трябва да бъдат сухи и пресети. Машините се регулират за внасяне на 60-80 kg/dka двоен гранулиран суперфосфат и 40-80 kg/dka калиев сулфат. Торовете се внасят на 35-40 см дълбочина веднъж на три години. След това повърхностно се то ри с 15--20 kg/dka амониева селитра и се заорава (16-18 cm) или се дискува (б-8 cm).

 

Машина Комета за дълбоко внасяне на минерални торове

Фиг. 78. Машина Комета за дълбоко внасяне на минерални торове


Черната угар е основна система за поддържане на почвената повърхност и промишлените овощни насаждения. Осъществява се чрез есенна оран и плитки пролетно-летни обработки. Дълбочината на есенната оран зависи от типа на подложката, растежната сила и разполагането на вертикалните и хоризонталните корени. При силнорастящи подложки и дълбоко разположена коренова система се оре на 20-22 cm, без опасност от разкъсване на дебелите корени. Когато дърветата в насажденията са присадени на умерено растяща подложки, оре се по-плитко (15-18 cm), а когато са на слабо растящи - не по-дълбоко от 10-12 cm.
За да се избегне ежегодното разкъсване на кореновата система в повърхностния почвен пласт, препоръчва се да се оре веднъж на три години. Като се запази целостта на най-многобройните и най-активните коренчета в орния пласт, значително се подобрява растежът на дърветата, а плододаването според някои автори се повишава с 22-46 %.

в. В ягодовите насаждения


- Продължава създаването на нови ягодови насаждения. Засаждането на ягодовия разсад трябва да приключи не по-късно от средата на месеца. При късно засаждане растенията не могат да се вкоренят достатъчно добре до настъпването на студовете и загиват. Препоръчва се засаждането през октомври да става с пикиран разсад и малко почва около корените. Ако растенията са без почва около корените, добре е преди засаждането да се потопят в рядка каша от пресни говежди извержения, почва и вода. След засаждането се полива с 0,5-1 1 вода на растение.
- Извършва се последна обработка на плододаващите насаждения. Почвата между редовете се обработва на 10-15 cm, като растенията се загърлят леко.
Продължава изваждането и заготовката за съхраняване в хладилник на разсада за пролетно-лятно засаждане.

г. В малиновите насаждения

- Подготвят се площите за създаване на нови малинови насаждения.
- Плододаващите насаждения се торят с 2-3 t оборски тор, 20-30 kg суперфосфат и 10-15 kg калиев сулфат на декар, след което торовете се заорават дълбоко - на 20-25 cm.

д. В касисовите насаждения

- При засушаване плододаващите и младите насаждения се напояват.
- Извършва се есенно наторяване с 1-2 t оборски тор, 20- 40 kg суперфосфат и 10-15 kg калиев сулфат. Почвата в междуредията се обработва на 15-18 cm дълбочина, а близо до растенията - на 5-6 cm.

е. В насаждения с други култури

- Извършва се есенна оран на 18-20 cm дълбочина, което спомага за доброто влагозапасяване на почвата от зимните валежи.
- След третата година надземната част на дафиновите насаждения се съкращава на 20-25 cm от кореновата шийка. Изрязаните стъбла се пренасят в сухо проветриво помещение за изсушаване на листата.
- Започва беритбата на плодовете от райска ябълка и нар.
- В края на месеца при опасност от студ и при относително сухо време всички растения от дафин се загърлят с помощта на плуг УНЛМ.
- Продължава прибирането на плодовете от смокинята.
- Продължават грижите върху заложените за вкореняване зелени резници от актинидия, арония, облепиха и др. от августовското зареждане на вегетационните съоръжения с изкуствено създадена мъгла. Започват процесите за закаляване. Постепенно броят и продължителността на оросяването се намаляват. Осъществява се постепенно проветряване на вегетационните съоръжения.

Растителнозащитни мероприятия

а. В овощните насаждения

Върху стъблото на всяко дърво в насажденията, нападнати от педомерки, се поставя по един леплив пояс (фиг. 79, 80) Поясите се правят от хартия, широка 20 cm.

 

Малка зимна педомерка

Фиг. 79. Малка зимна педомерка:
1-пеперуда (мъжка); 2 - пеперуда (женска); 3 - яйца върху плодна клонка: 4 -гъсеници и повредени листа

 

Поставяне на лепливи пояси

Фиг. 80. Поставяне на лепливи пояси: 1 - привързване иа хартията; 2 - намазване на хартията


С тях се опасва стъблото иа височина 20-100 cm. В горния и долния край поясите се превързват. За намазване се използва бавно изсъхващо лепило. Женските пеперуди, пълзейки отдолу-нагоре по стъблото, се залепват и умират. За да не се укрият, преди да стигнат пояса, напуканата кора от пояса до повърхността на почвата се изстъргва предварително.

 

Гнезда и хранилки за птици

Фиг. 81. Гнезда и хранилки за птици:
1 - гнездо с препятствие от бодлива тел срещу котки; 2 - препятствие от телени шипове; 9 - гнездо с ламаринено препятствие; 4 - дървени хранилки


- Поставят се гнезда и хранилки в овощните насаждения за привличане на полезните птици (фиг. 81).
- За да се установи плътността на бялата американска пеперуда, разпръснато в насаждението се изброяват гъсеничните гнезда на 40 дървета за всеки 500 dka.
- Проверяват се ябълкови и крушови плодове в манипулацнонннте пунктове за установяване на калифорнийската щитоносна въшка и черничевата щитоносна въшка в незаразените райони.
- Продължава стръскването, започнато в края на септемри, за определяне плътността на крушовия пъпкопробивач (фиг. 82). Ако при стръскването се установят повече от 2-3 възрастни средно на дърво, веднага след откриването на първите копулиращи двойки се пръска с 0,1 % вофатокс 50, 0,15 % севин 50 или 0,15 % диптерекс 80.
- Крушовите насаждения се пръскат срещу обикновената крушова бълха (пето поколение) с 0,1 % вофатокс 50, 0,03 % амбуш или 0,04 % децис.
- Клонки с кръвни въшки, паразитирани от афелинус мали, се изрязват и се запазват на хладно място и на сянка под навес. През пролетта на следващата година се използват за биологична борба.
Кръвните въшки с афелинус мали имат черен цвят и нямат отвор, ако паразитът не е излетял.
- Събират се ловните пояси от велпапе с гъсеници от ябълков, сливов и орехов червей и се поставят във висящи кафези в овощните насаждения, тъй като кълвачът и другите птици унищожават гъсениците в поясите.

 

Крушов пъпкопробивач

Фиг. 82. Крушов пъпкопробивач:
I - възрастно насекомо; 2 - ларва; 3 - повредени пъпки

Коментари за Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през октомври

  1. 1.

    ZDRAVEYTE NA POSETiTELiTE na PODOBNi STRANiTSi...NEiZPUSKAYTE NiKAKVi MATERiALi ZAPOZNAVA6Ti,KAK OT 1 SEMKA SE PROiZVEJDA iZTO4NiK NA JiVOT[KiSLORODA].PRiKANVAM VSi4Ki KOiTO iMAT VAZMOJNOSTi da ZASAJDA PONE EDNO DRAV4E na GODiNA.[KADETO i DA E]/NAU4ETE Si i VA6iTE DETSA-DA PAZYAT i DA SE GRiJAT ZA PRiRODATA.NEZABRAVYAYTE,4E VSYAKO DRAV4E E 4AST OT JiVOTA NA VSi4Ki Ni.../ot SARTSE BLAGODARYA na AVTORA NA PUBLiKATSiYATA-DA E JiV i ZDRAV i VSE TAKA DA E POLEZEN NA VSi4Ki Ni.../0777.BG.RZ.EZ/...

  2. 2.

    tarsia speshno silinon dinozol agrozol za lekyvane na bakterialen rak po lozite tel 0888951996

Подобни статии

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Януари е типичен зимен месец. Средната месечна температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3 °С, по Черноморие...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Април Средната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11 и 13 °С. Месечната сума на валежите в овощареки...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Юни Атмосферните процеси през юни не се различават съществено от протичащите през май, поради което и времето през двата месеца е почти едн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Юли Юли е слънчев и сух летен месец. Продължителността на слънчевото греене в планините е 240-270 h, а в равнините достига 320-340 h.Средна...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

4441

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия