Как се извършват беритбата, сортирането и съхраняването на овощните плодове

Какво значение има моментът на беритбата за качеството на овощните плодове?

От момента на беритбата зависи до известна степен качеството на плодовете и намаляванено на загубите през време на съхраняването им. Лошото качество на плодовете, предлагани на нашия пазар, се дължи на несполучливо избрания момент за беритба, сортирането и съхраняването им.

Това налага познаването на всички фактори, които водят до намаляване на тези загуби.

Какви степени на зрелост се различават при овощните плодове?

Овощните плодове имат три степени на зрелост: беритбена (технологична, или дървесна), консумативна (лагерна, или потребителска) и ботаническа.

Беритбената зрелост на плодовете настъпва със завършване процесите на растеж. При тази зрелост плодовете на някои овощни видове не са годни за консумация. Беритбената зрелост се обуславя от сортовата особеност, почвено-климатичните условия и мероприятията за отглеждане на овощните растения.

При консумативната зрелост плодовете придобиват характерните за сорта вкусови качества, аромат и оцветяване и са годни за консумация.

Ботаническата зрелост настъпва с узряването на семената на плодовете.

Какви са загубите при преждевременна и при късна беритба на овощните плодове?

Преждевременната беритба на овощните плодове има отрицателни последици, които се свеждат до следното: намаляване на добива, понижаване на качеството и набръчкване на плодовете вследствие на усилената транспирация и увеличаване на чувствителността на плодовете към физиологични заболявания през време на съхраняването им. Късната беритба на плодовете води до загуби, които се свеждат до намаляване на общия добив поради опада не, на транспортабилната и на съхраняемата им способност и до увеличаване на чувствителността им към физиологични заболявания.

Може ли да се предотврати предберитбеното опадане на плодовете?

Ограничаването или забавянето на предберитбеното опадане на плодовете и удължаването на беритбения период може да се постигне чрез пръскане на плодовете с калиева сол на алфа-нафтилоцетна киселина (КАН) в концентрация 20 mg/1 или с калиева сол на 2-4-5-трихлорфеноксипропионова киселина (2-4-5-ТП) при същата концентрация и с препаратите алар в конц. 0,1-0,4% и ССС в конц. 0,2-0,5%.

Най-подходящият срок за третиране на есенните ябълкови сортове Зимна златна пармена и др. е от 15 до 20 август. При тях е достатъчно еднократно пръскане. При Английска ренета, Златна превъзходна, Червена превъзходна и др. трябва да се извършва двукратно пръскане, първото - към 20-25 август, а второто - към 15-20 септември.

За напръскване на едно дърво с около 100 kg плодове са необходими 25 л. разтвор, а при по-голямо натоварване на всеки 4-5 плода, които ще се получат в повече, разтворът се увеличава с по 1л.

Как се извършва беритбата?

Преди започване на беритбата се събират всички опадали плодове и се изнасят на края на градината. За да се избегне събарянето на плодовете, беритбата започва от най-долната част на короната на дървото и от периферията към вътрешността й.

Как се предпазват плодовете от набиване през време на беритбата?

Плодовете се откъсват и се поставят внимателно в кошници. Напълнените кошници се свалят или от берачите, или с помощта на въжета се спускат на земята на второ лице, което изсипва плодовете, след което отново връща кошницата на берача. Ако кошницата е снабдена с брезентов ръкав, при изпразването й брезентовият ръкав се откопчава и се поставя на дъното на касетката, след което кошницата се повдига нагоре до окончателното изсипване на плодовете.

Какви кошници са най-удобни за беритба на овощните плодове?

Кошниците с подвижни дъна, обшити отвътре със зебло, са най-удобни за беритба на плодове (фиг. 107). Зеблото обикновено се удължава под формата на ръкав, който се прегъва нагоре от външната страна на кошницата и се закопчава за кука или ремък, прикрепени в горния край на кошницата. Едни от кошниците имат куки, посредством които се закачват на клоните, а други - ремъци, посредством които се прикрепват върху рамената на работниците - берачите. И в двата случая беритбата се извършва с двете ръце.

Какви трябва да бъдат касетките, в които се изсипват набраните плодове?

При беритбата на плодове се използуват два типа касетки - двойки и тройки. Първият тип касетки имат вместимост 10-12 kg, а вторият- 15-18 kg. Разстоянието между отделните дъски, от които е скована касетката, не бива да бъде повече от 1 cm, понеже при по-големи разстояния ръбовете на дъските нараняват плодовете. Сковаването на дъските трябва да се извърши така, че върховете на пирончетата да не се показват от вътрешната страна на касетките. В случай че се покажат, те трябва да се подгънат внимателно към дъските.

За предпочитане са касетки от чамов материал. Те по-лесно се изработват и са по-леки и трайни.

 

Кошница за беритба на плодове

Фиг. 107. Кошница за беритба на плодове

 

Различни стълби за беритба на овощни плодове

Фиг. 108. Различни стълби за беритба на овощни плодове

 

Какви стълби се използуват за беритба на овощни плодове?

При беритбата на овощните плодове се използуват различни видове стълби. Най-удобна е тази стълба, която е лека, устойчива и направена от здрав материал (чам, топола, метални тръби и др.). Най-практични са двойните стълби или трикраките стълби с платформи (фиг. 108).

Защо и как се сортират плодовете?

Със сортирането се цели да се разпределят плодовете в групи в зависимост от едрината и други показатели с оглед на окачествяването и заплащането им.

Желателно е да се отделят големи партиди от изравнени по големина и оцветяване плодове от отделните сортове.

Сортирането може да се извърши през време на беритбата. Според размера, формата, оцветяването и пр. плодовете се делят на 4 качества - екстра, първо, второ и трето качество. Най-простият начин за сортиране (калибриране) е ръчният, като се използуват или специални халки, или калибровъчни шаблони (фиг. 109).

Защо се опаковат плодовете?

За да се избягнат повреди на плодовете при транспортирането им, те се опаковат. Ябълките, крушите и дюлите, предназначени за вътрешния пазар, се опаковат в двойки и тройки касетки, а плодовете за външния пазар - в зависимост от изискванията на страната-купувач.

Какви правила трябва да се спазват при подреждането на плодовете в касетките?

При подреждането на плодовете в касетките трябва да се спазват следните правила: плодовете да се подреждат плътно, като се поставят с дръжките в една посока (фиг. 110). Плодовете от горните редове да лежат между редовете на долните плодове. Редовете да бъдат прави във всички направления. Отвътре на касетките  се поставя нагъната хартия (велпапе), а отгоре, под капака, може да се сложи и обикновена хартия.

 

Калибриране и сортиране на овощни плодове

Фиг. 109. Калибриране и сортиране на овощни плодове

 

Подреждане на плодове:

Фиг. 110 Подреждане на плодове:

1-на ябълки; 2-на круши

 

С каквл цел се съхраняват овощните плодове?

В практиката най-често се съхраняват плодовете на къснозреещите ябълкови и крушови сортове. Със съхраняването на плодовете се цели да се запазят за по-продължително време ценните им хранителни и вкусови качества.

Правилното съхраняване на плодовете създава възможност да се снабдяват пазарите с пресни плодове от прибирането им до ранна пролет.

От какво зависи трайността на плодовете при съхраняване?

Трайността на плодовете при съхраняване зависи от степента на зрелостта им при беритбата, качеството на манипулацията, срока за поставяне на плодовете за съхраняване, температурата и относителната влажност на въздуха, проветряването на плодохранилището или избата, сортовите особености, метеорологичните условия през вегетационния период, агротехническите мероприятия, височината на надморското равнище и пр.

Как влияят степента на зрелост и манипулацията на плодовете върху съхраняемата им способност?

Навременната и качествена беритба на плодовете е важно условие за нормално протичане на дозревателнитe процеси и осигурява по-продължително съхраняване на плодовете. Както неузрелите, така и презрелите плодове не може да се съхраняват продължително време. Качеството на манипулацията също влияе върху продъл жителиостта на съхраняването на плодовете. Винаги здравите, без механични повреди и запазени от болести и неприятели плодове се съхраняват по-продължателно време.

Как влияе срокът на поставяне на плодовете в плодохранилищата върху съхраняемата им способност?

Плодовете се съхраняват най-добре и по-продължително време, ако се внесат в плодохранилищата веднага след беритбата им. Продължителното престояване на плодовете след беритбата вън от плодохранилището води до намаляване на съхраняемата им способност и до увеличаване на чувствителността им към заболяване.

Често пъти поради лоша организация на беритбата плодовете се струпват на купове в градината, където остават продължително време. В такива случаи дишането им се засилва, а резките промени на температурата през различните часове на денонощието предизвикват изпотяването им. Основната задача при съхраняване на плодовете е те да бъдат поставени при такива условия, при които жизнените процеси да протичат с възможно най-бавен темп.

При каква температура плодовете се съхраняват по-продължително врeме?

Температурата оказва голямо влияние върху продължителността на съхраняването на плодовете. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-продължително време може да се съхраняват плодовете. Най-подходяща температура за съхраняване на плодовете е от +1 до + 3°С. В обикновени плодохранилища регулирането на температурния режим се извършва чрез вентилация.

Каква трябва да бъде относителната влажност на въздуха в плодохранилището?

В обикновените плодохранилища трябва да се поддържа относителна влажност от 80 до 85%, при която плесените се развиват по-слабо. В плодохранилища с вентилация относителната влажност може да бъде и до 90%, без да има опасност от развитие на плесени. Въздушната влага може да се поддържа чрез поставяне на съдове с по-голяма повърхност, напълнени с вода, или чрез поддържане на мокро зебло.

Защо трябва да се проветряват плодохранилищата?

Плодохранилищата трябва да се проветряват, за да се ограничи натрупването на големи количества въглероден двуокис, който се отделя при дишането на плодовете и който при концентрация 3-5% действува токсично на плодовете. В обикновените плодохранилища с проветряването се осигурява и по-постоянна температура. През есента проветряването се извършва, когато температурата е най-ниска, а през зимата - когато е най-висока.

Какви други фактори влияят върху съхраняемата способност на плодовете?

При недостатъчно валежи и нередовни поливки през лятото плодовете на дърветата, отглеждани на леки почви, се развиват неравномерно и по тях се появяват горчиви петна. Плодовете от дървета, торени обилно с азот и фосфор, са по-чувствителни към заболявания, докато плодовете от дървета, торени с калий, имат по-голяма съхраняема способност. По-добра е съхраняемата способност на плодовете, получени от дървета, встъпили в пълно плододаване.

Какво трябва да се направи, преди да се внесат касетките в плодохранилището?

Преди да се внесат касетките в плодохранилището, те се дезинфекцират чрез фумигиране със сяра или чрез измиване с формалин или с гореща вода Дезинфекция трябва да се направи и на мазето (помещението), в което се съхраняват плодовете.

Как се подреждат касетките в плодохранилището?

Касетките в плодохранилището се подреждат в два реда - по 5-6 една върху друга. Между всеки два реда касетки се оставя пътека по 70 cm, а в редовете - по 20 cm. По този начин се осигурява вентилация. Касетките с плодове от зимни сортове се поставят в дъното на плодохранилището, а касетките с плодове от есенни сортове - до входа. Те се групират по сортове и на всяка група се поставя етикет (фиг. 111, 1).

Плодовете може да се съхраняват и върху стелажи (рафтове), направени от дъски. Пластовете от плодове обаче не трябва да бъдат по-дебели от 40-50 cm (фиг. 111, 2).

 

Съхраняване на плодове

Фиг. 111. Съхраняване на плодове: 1-в касетки; 2- върху стелажи (рафтове)

Подобни статии

Как се отглежда ябълката

Как се отглежда ябълката

В кои райони на страната може да се отглежда ябълката? Ябълката е разпространена повсеместно в нашата страна. Тя заема главно пор чията на ...

Как се отглежда крушата

Как се отглежда крушата

В кои райони може да се отглежда и как се размножава крушата? Крушата се отглежда с успех почти навсякъде у нас на защитени от силните ветр...

Как се отглежда дюлята

Как се отглежда дюлята

В кои райони може да се отглежда дюлята? Дюлята е влаголюбив овощен вид, но в сравнение с ябълката и крушата понася по-добре засушаванията....

Как се отглежда ягодата

Как се отглежда ягодата

В кои райони може да се отглежда ягодата? Ягодата може да се отглежда в цяла България, стига да се подберат подходящи места. Тя не е взиска...

Как се отглежда малината

Как се отглежда малината

Как се размножава малината? Малината се размножава по вегетативен начин и чрез семена. Най-бързият и евтин начин за размножаване на малинат...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

23.07.2010

Обновено
Обновено

23.07.2010

Прочетено
Прочетено

3931

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия