Създаване на овощни насаждения

Преди да се пристъпи към конкретната работа по създаването на градината, трябва задълбочено и основно да се анализират редица въпроси, свързани със съществуващите условия и перспективата на развитие на плодовото производство. Преди всичко трябва внимателно да се преценят природните и почвено-климатичните условия, възможностите за напояване, наличната работна ръка, близостта до големи консумативни центрове и преработващи предприятия, възможностите за реализация на продукцията и др.

Да се направи сполучлив избор на място за ново овощно насаждение означава, като се знаят биологичните особености на определения вид и сорт за засаждане, да се преценят екстремните стойности на ниските зимни температури, честотата на ранните есенни и късните пролетни мразове, екстремните горещини, дефицитите на относителната влажност на въздуха и суховеите, количеството на вегетационните валежи и възможностите за напояване, честотата на градушките, наводненията и другите природни бедствия, силата и посоката на вятъра и др.

Релефът на мястото и неговото изложение също трябва да се имат .пред вид в изискванията на овощната култура.

Почвените условия са основен фактор за успешното отглеждане на овощните дръвчета. Най-благоприятни условия в това отношение осигуряват дълбоките, плодородни, с добър воден и въздушен режим почви, с ниско ниво на подпочвените води. От разпространените у нас почвени типове най-подходящи са алувиалноливадните, излужените черноземи, сивите и канелените горски почви.

Наравно с основните показатели за хранителния режим на почвата - органично вещество и запасеност с основните хранителни елементи, задължително трябва да се отчетат и стойностите на почвената киселинност (най-благоприятното рН на почвата за всички овощни видове е между 6 и 7).

При подбора и разполагането на сортовете в насаждението трябва да се съблюдава следното:

1. Да се осигуряват достатъчно сортове опрашители и правилно да се съчетават с основните сортове.

2. Да се знае растежната сила на сортово-подложковите комбинации, за да се определят необходимите разстояния на
засаждане. В това отношение не без значение е и естествената склонност на сортовете да формират компактна или разлята корона.

3. Да се подбира най-подходяща система за формиране и резитба с оглед максималното използване на продуктивните възможности на сортовете.

4, Да се търси направление, в което най-оптимално ще се реа-
лизира продукцията за износ, съхраняване, вътрешен пазар или
преработка.

Сега 72 % от площта на промишлените ябълкови насаждения у нас са заети от сортовете Златна превъзходна, Червена превъзходна и техните мутанти. Това създава огромно напрежение през есента по време на беритбата. За да се избегне това, в стандартния сортимент вече се застъпват и други сортове, които дават възможност да се разтегне беритбеният период. С оглед на нуждите този сортимент се актуализира периодически - през 2-3 години.

В утвърдения.със заповед № 1-3011 от 1980 г. на ЦС на НАПС национален сортимент за периода 1981-1985 г. ще се застъпват следните сортоЕе от различните овощни видове:

ЯБЪЛКА

I. Основни сортове: Виста бела, Молис делишес, Прима, Старкримсон, Купър 4, Голдън резистън, Морспър голдън, Белголдън, Смути, Мелроуз, Карастоянка, Сплендър, Айвания.

II. Допълнителни сортове: Примруж, Озарк голд, Уайнсеп, Йорк империал, Старк, Грени Смит, Грени Смит спър.

КРУША

I. Основни сортове: Жифардова масловка, Клапов любимец, Вилямова масловка, Червена Вилямова масловка, Хардиева масловка, Боскова масловка, Попска, Пас Красан, Харденпонтова, масловка.

II. Допълнителни сортове: Трапезица, Юнска, Енисейка, Юбилеен дар, Д-р Жюл Гюйо, Старкримсон, Деканка на комисията.

ДЮЛЯ

Основни сортове: Асеница и Триумф.

Допълнителни сортове: Хемус, Португалска, Тримонциум.

СЛИВА

I. Основни сортове: Габровска, Стенлей, Кюстендилска синя (едроплодни форми).

II. Допълнителни сортове: Алтанова ренклода, Изобилие, Едра зелена ренклода, Стринава.

КАЙСИЯ

I. Основни сортове: Кишиневска ранна, Унгарска, Маркулещи,
Силистренска късна, Костюженска, Дряновска късна, Силистренска компотна.

II. Допълнителни сортове: Земляничний, Фестивална, Албена,
Ряховска късна, Умберто.

ПРАСКОВА

I. Основни сортове:

A. За прясна консумация: Кардинал, Редхейвън, Глоухейвън,
Крестхейвън, Елберта, Хале, Асенова крепост.

Б. За преработка: Сливенска компотна, Коронадо, Бейби гоулд 6, Бейби гоулд 7, Бейби гоулд 8, Бейби гоулд 9.

B. Нектарини: Мей гранд, Индепендънс, Фантазия, Ърли сънгранд, Легранд.

II. Допълнителни сортове:

A. За прясна консумация: Фийет, Колинс, Мариголд, Сънхейвън, Червена Куртовка, Рио озо Джем, Петричка, Съмърсет.

Б. За преработка: Лоадел, Суданел*, Хелфорд 2.

B. Нектарини: Морил принцес, Ню Джърси 59, Муун гранд, Сън гранд, Лейт легранд.

ЧЕРЕША

Основни сортове: Черна едра, Бинг, Козерска, Гермерсдорфска, Ван, Хеделфингенска, Ламберт.

Допълнителни сортове: Бигаро бюрла, Бигаро моро, Виктория, Стела, Райниер, Старкинг харди джайънт.

ВИШНЯ

I. Основни сортове: Хейманов рубин, Хейманова консервна, М15 и M15F, Облачинска, Сенчеста морела.

II. Допълнителни сортове: Вацкова, Нефрис, ДемешоЕа, Рекселе, Монтморенси, Унгарска, Метеор.

ОРЕХ

I. Основни сортове: Перущински, Преславски, Кукленски, Извор 10, Шейново, Дряново.

II. Допълнителни сортове: Пловдивски, Силистренски, Мирковски, Кърджали, Джиновски, Търговище, Сливенски.

БАДЕМ

I. Основни сортове: Нонпарел, Аспарух, Марково 11, Кримски, Приморски.

II. Допълнителни сортове: Ароматичен, Поморие, Юбилей.

 

ЛЕШНИК

I. Основни сортове: Тонда джентиле, Ата баба, Римски, Томбул.

II. Допълнителни сортове: Трапезундски ран, Бадемовиден.

 

ЯГОДА

I. Основни сортове: Сюрприз де хал, Ърли даун, Редглоу, Покахонтас, Горела, Кембридж фаворит, Белрубн, Редгаунтлет, Зенга Зенгана.

 

МАЛИНА

1. Основни сортове: Български рубин. Кости ибродска, Ралица, Шопска алена, Нюбург. Допълнителни сортове: Виламет, Искра.

КАСИС

I. Основни сортове: Балдуин, Победа, Богатир.

II. Допълнителни сортове: Силвергитерсово черво, Котсуелд

При създаване на нови овощни насаждения от интензивен тип трябва да се спазват разстоянията на засаждане, залегнали в Инструкцията на НАПС, оптимални за съответния овощен вид и сортово-подложкова комбинация (табл. 1).

Таблица 1

Овощен вид Подложки Системи на формиране на короната Разстояние на засаждане, м
Между редовете Вътре в реда
Ябълка
Неспърови сортове М9, М26 вретено 4,0 1,5-2,0
Неспърови сортове М27 вретено 3,0 0,8-1,2
Спър ММ106, ММ111 вретено 4,0 1,5-2,0
Неспърови сортове ММ106, ММ111 вретено 4,5-5,0 2,0-3,0
Круша Дюля или дюля междинник Палмета,
вретено
3,5-4,0
4,0
1,5-2,5
1,5-2,0
Праскова Праскова Свободно растяща 5,0-5,5 2,5-3,5
праскова чаша 5,0-6,0 3,0-5,0
Череша череша Подобрена етажна 6,5-7,0 5,0-6,0
Вишня Махалебка, дива Подобрена етажна 6,0 4,0-5,0
Облачинска вишня Собствен корен Свободно растяща 5,0 2,5-3,0

Изборът на съответните сортове, схемата на засаждане и системата за формиране короните на дърветата трябва да бъдат съобразени с механизирането на процесите по отглеждане на насаждението и с набора от наличните в стопанството машини.

Създаването на модерни овощни градини от един и същ овощен вид при увеличен брой растения на декар създава благоприятни условия за намножаване на специфични болести и неприятели. Във връзка с това е необходимо да се подбират сортове, устойчиви на болести и неприятели, подходящи за отглеждане в интензивни промишлени насаждения.

Подобни статии

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Кои овощни видове може да се отглеждат в нашата страна? България е разположена в умерената климатична зона, където може да се отглеждат с у...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Как се отглежда лешникът

Как се отглежда лешникът

Къде се отглеждат лешниковите храсти? Лешникът е влаголюбив овощен вид. Haй-благоприятни условия за развитието му има в планинските части н...

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

За борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения се прилагат различни методи (агротехнически, механичен, биологичен, кар...

Агротехнически мероприятия през ноември.

Агротехнически мероприятия през ноември.

Броят на слънчевите дни през ноември значително намалява, понижават се почвената и въздушната температура, падат първите слани, появяват се ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

29.07.2010

Прочетено
Прочетено

6073

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия