Прекратяване на ООД

Прекратяване на ООД
Описание на процедурата по прекратяване на дружества с ограничена отговорност

Прекратяване на ООД
Съществуват два варианта едно ООД да бъде прекратено – със и без ликвидация. Когато дружеството бъде прекратено с ликвидация, то остава да съществува, но прекратява търговската си дейност и започва процедура по ликвидация, след която дружеството следва да бъде заличено от ТР към АВ. Когато ООД се прекратява без процеса на ликвидация, то имаме правоприемство. Правопримеството може да се изрази в няколко варианта, които неминуемо са свързани с преобразуване на търговското дружество.
Основанията, при които може да настъпи прекратяване, са две – законови и договорни. Преди всичко, ООД следва да се прекрати, когато изтече срокът, предварително упоменат в дружествения договор. Ако в него няма предвиден срок, няма пречка да се уговори допълнително с промяна в дружествения договор. Ако има срок, то той би могъл да бъде удължен, но непременно преди да настъпи моментът на изтичането му.
Друго възможно основание за прекратяване, е по решение на съдружниците. Няма значение защо е взето това решение. В дружествения договор е посочено как може общото събрание да вземе такова решение. Ако в него не е предвидено мнозинство, то законовото изискване е, решението да бъде взето с поне ¾ мнозинство от размера на капитала на дружеството.
Е/ООД може също да се прекрати и принудително, по решение на съответния окръжния съд (ОС) по седалището на фирмата. Съдът може да прекрати дружеството в състезателно производство по искане на съдружниците, които притежават минимум енда пета от капитала. Искането може да бъде внесено и от един съдружник, стига да бъде спазено изискването той да притежава минимъм 1/5 от дяловете в уставния капитал на дружеството. Ответник по този иск е самото дружество, а в делото ищците следва да докажат важни причини, които налагат прекратяването. Съдът следва да изхожда в решението си преди всичко от интересите на дружеството. Обикновено най-често срещаните причини са разногласия между съдружниците или системно неспазване на поетите задължения от тях.
Друго принудително освание за пректавяне, е свързано с участието на прокурор. Той може да поиска прекатяване на дружеството, ако дейността му е в разрез със закона или ако е останало повече от три месеца без управител.
Настъпването, на всяко едно от посочените основания за прекратяване, не води до служебно заличаване на дружеството. Това води само до настъпването на един нов етап от неговото съществуване , а именно ликвидацията.
Другата категория основания за прекратяване водят до прекратяване на самото дружество, а не само до това на дейността му. Това е така, тъй като имаме правоприемство – с вписването на новото дружество, старото се заличава, престава да съществува. Така се случва, когато имаме сливане или вливане на дружества.
Още една възможност да се прекрати дадено дружество, е ако в обикновено ООД единият съдружник напусне, както и поради смърт, който и да е от съдружниците. Възможност дружеството да продължи да съществува, е като то се превърне в еднолично ООД, като за целта ще трябва дружественият договор да се видоизмени в учредителен акт.
Ако материалът ви е бил полезен и имате интереси в областта на корпоративното право, можете да разгледате сайта на Profims.bg, в който ще откриете други подобни материали, свързани с регистриране на фирма и много други, които касаят правното съществуване на дружествата в България.

 

Подобни статии

Силикоза (научна версия)

Силикоза (научна версия)

Силикозата е прахова пневмосклероза... Силикозата е прахова пневмосклероза, резултат от продължителното вдишване на прах, богат на свобо...

Менструални разтройства

Менструални разтройства

Отклоненията от нормалния характер на менструацията могат да засегнат всяка една от основните й характеристики — интервал, ритъм, времетраен...

Критична възраст на жената (Климактериум)

Критична възраст на жената (Климактериум)

Значителна част от жените имат твърде погрешна представа за критичната възраст, поради което някои съвсем не се интересуват от нея, а други ...

Предпазване от забременяване (Контрацепция)

Предпазване от забременяване (Контрацепция)

В живота на всяко семейство има периоди, когато поради различни причини забременяването е нежелано. В такива случаи планирането на плодовито...

Алкохолна болест

Алкохолна болест

Алкохолната болест заслужава много по-голямо внимание. Острата алкохолна интоксикация се познава от всички и по-голяма част от хората имат п...

Profirms.bg

Profirms.bg

2 публикации

Публикувано
Публикувано

09.04.2014

Обновено
Обновено

09.04.2014

Прочетено
Прочетено

898

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия